100 CỤM ĐỘNG TỪ-CỤM TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ

Từ vựng tiếng Anh cơ bản – 69 CỤM GIỚI TỪ SIÊU THÔNG DỤNG (P1) [Học Tiếng Anh Langmaster]
Từ vựng tiếng Anh cơ bản – 69 CỤM GIỚI TỪ SIÊU THÔNG DỤNG (P1) [Học Tiếng Anh Langmaster]

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:42

100 CỤM ĐỘNG TỪ, CỤM TỪ, CÁC TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH Động từ đi kèm giới từ OF •Ashamed of : xấu hổ về… •Afraid of : sợ, e ngại… •Ahead of ; trước •Aware of : nhận thức •Capable of : có khả năng •Confident of : tin tưởng •Doublful of : nghi ngờ •Fond of : thích •Full of : đầy •Hopeful of : hy vọng •Independent of : độc lập •Nervous of : lo lắng •Proud of : tự hào •Jealous of : ganh tỵ với •Guilty of : phạm tội về, có tội •Sick of : chán nản về •Scare of : sợ hãi •Suspicious of : nghi ngờ về •Joyful of : vui mừng về •Quick of : nhanh chóng về, mau •Tired of : mệt mỏi •Terrified of : khiếp sợ về Cụm từ đi kèm giới từ TO trong tiếng Anh •Able to : có thể •Acceptable to : có thể chấp nhận •Accustomed to : quen với •Agreeable to : có thể đồng ý •Addicted to : đam mê •Available to sb : sẵn cho ai •Delightfull to sb : thú vị đối với ai •Familiar to sb : quen thuộc đối với ai •Clear to : rõ ràng •Contrary to : trái lại, đối lập •Equal to : tương đương với •Exposed to : phơi bày, để lộ •Favourable to : tán thành, ủng hộ •Grateful to sb : biết ơn ai •Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì) •Important to : quan trọng •Identical to sb : giống hệt •Kind to : tử tế •Likely to : có thể •Lucky to : may mắn •Liable to : có khả năng bị •Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai •Next to : kế bên •Open to : cởi mở •Pleasant to : hài lòng •Preferable to : đáng thích hơn •Profitable to : có lợi •Responsible to sb : có trách nhiệm với ai •Rude to : thô lỗ, cộc cằn •Similar to : giống, tương tự •Useful to sb : có ích cho ai •Willing to : sẵn lòng Giới từ FOR •Available for sth : có sẵn (cái gì) •Anxious for, about : lo lắng •Bad for : xấu cho •Good for : tốt cho •Convenient for : thuận lợi cho… •Difficult for : khó… •Late for : trễ… •Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý •Dangerous for : nguy hiểm… •Famous for : nổi tiếng •Fit for : thích hợp với •Well-known for : nổi tiếng •Greedy for : tham lam… •Good for : tốt cho •Grateful for sth : biết ơn về việc… •Helpful / useful for : có ích / có lợi •Necessary for : cần thiết •Perfect for : hoàn hảo •Prepare for : chuẩn bị cho •Qualified for : có phẩm chất •Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì •Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì •Suitable for : thích hợp •Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho Giới từ From •To borrow from sb/st: vay mượn của ai /cái gì •To demand st from sb: đòi hỏi cái gì ở ai •To demiss sb from st:bãi chức ai •To demiss sb/st from: giải tán cái gì •To draw st from st: rút cái gì •To emerge from st: nhú lên cái gì •To escape from ..: thoát ra từ cái gì •To himder sb from st = To prevent st from: ngăn cản ai cái gì •To protect sb /st from: bảo vệ ai /bảo về cái gì •To prohibit sb from doing st: cấm ai làm việc gì •To separate st/sb from st/sb: tách cái gì ra khỏi cái gì / tách ai ra khỏi ai •To suffer from: chịu đựng đau khổ •To be away from st/sb: xa cách cái gì /ai •To be different from st: khác về cái gì •To be far from sb/st: xa cách ai/ cái gì •To be safe from st: an toàn trong cái gì •To be resulting from st do cái gì có kết quả Giới từ In •To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai •To delight in st: hồ hởi về cái gì •To employ in st: sử dụng về cái gì •To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ ai làm cái gì •To discourage sb in st: làm ai nản lòng •To be engaged in st: tham dự ,lao vào cuộc •To be experienced in st: có kinh nghiệm về cái gì •To help sb in st: giúp ai việc gì •To include st in st: gộp cái gì vào cái gì •To indulge in st: chìm đắm trong cái gì •To instruct sb in st: chỉ thị ai việc gì •To be interested in st /doing st: quan tâm cái gì /việc gì •To invest st in st: đầu tư cái gì vào cái gì •To involed in st: dính lứu vào cái gì •To persist in st: kiên trì trong cái gì •To share in st: chia sẻ cái gì •To share st with sb in st:chia sẻ cái gì với ai •To be deficient in st: thiếu hụt cái gì •To be fortunate in st: may mắn trong cái gì •To be honest in st /sb: trung thực với cái gì •To be enter in st: tham dự vào cái gì •To be weak in st: yếu trong cái Giới từ ABOUT •To be sorry about st: lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì •To be curious about st: tò mò về cái gì •To be doublfut about st: hoài nghi về cái gì •To be enthusiastic about st: hào hứng về cái gì •To be reluctan about st (or to ) st: ngần ngại,hừng hờ với cái gì •To be uneasy about st: không thoải mái Giới từ WITH •To angry with sb: giận dỗi ai •To be busy with st:bận với cái gì •To be consistent with st: kiên trì chung thủy với cái gì •To be content with st: hài lòng với cái gì •To be familiar (to/with ) st: quen với cái gì •To be crowded with: đầy ,đông đúc •To be patient with st:kiên trì với cái gì •To be impressed with/by: có ấn tượng /xúc động với •To be popular with: phổ biến quen thuộc Giới từ IN •To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai •To delight in st: hồ hởi về cái gì •To employ in st: sử dụng về cái gì •To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ ai làm cái gì •To discourage sb in st: làm ai nản lòng •To be engaged in st: tham dự ,lao vào cuộc •To be experienced in st: có kinh nghiệm về cái gì •To help sb in st: giúp ai việc gì •To include st in st: gộp cái gì vào cái gì •To indulge in st: chìm đắm trong cái gì •To instruct sb in st: chỉ thị ai việc gì •To be interested in st /doing st: quan tâm cái gì /việc gì •To invest st in st: đầu tư cái gì vào cái gì •To involed in st: dính lứu vào cái gì •To persist in st: kiên trì trong cái gì •To share in st: chia sẻ cái gì •To share st with sb in st:chia sẻ cái gì với ai •To be deficient in st: thiếu hụt cái gì •To be fortunate in st: may mắn trong cái gì •To be honest in st /sb: trung thực với cái gì •To be enter in st: tham dự vào cái gì •To be weak in st: yếu trong cái gì Giới từ ON •To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai •To be intent on st: tập trung tư tưởng vào cái gì •To be keen on st: mê cái gì 100 CỤM ĐỘNG TỪ, CỤM TỪ, CÁC TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH Động từ kèm giới từ OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả Confident of : tin tưởng Doublful of : nghi ngờ Fond of : thích Full of : đầy Hopeful of : hy vọng Independent of : độc lập Nervous of : lo lắng Proud of : tự hào Jealous of : ganh tỵ với Guilty of : phạm tội về, có tội Sick of : chán nản Scare of : sợ hãi Suspicious of : nghi ngờ Joyful of : vui mừng Quick of : nhanh chóng về, mau Tired of : mệt mỏi Terrified of : khiếp sợ Cụm từ kèm giới từ TO tiếng Anh Able to : Acceptable to : chấp nhận Accustomed to : quen với Agreeable to : đồng ý Addicted to : đam mê Available to sb : sẵn cho Delightfull to sb : thú vị Familiar to sb : quen thuộc Clear to : rõ ràng Contrary to : trái lại, đối lập Equal to : tương đương với Exposed to : phơi bày, để lộ Favourable to : tán thành, ủng hộ Grateful to sb : biết ơn Harmful to sb (for sth) : có hại cho (cho gì) Important to : quan trọng Identical to sb : giống hệt Kind to : tử tế Likely to : Lucky to : may mắn Liable to : có khả bị Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc / cho Next to : kế bên Open to : cởi mở Pleasant to : hài lòng Preferable to : đáng thích Profitable to : có lợi Responsible to sb : có trách nhiệm với Rude to : thơ lỗ, cộc cằn Similar to : giống, tương tự Useful to sb : có ích cho Willing to : sẵn lòng Convenient for : thuận lợi cho… Difficult for : khó… Late for : trễ… Liable for sth : có trách nhiệm pháp lý Giới từ FOR Available for sth : có sẵn (cái gì) Anxious for, about : lo lắng Bad for : xấu cho Good for : tốt cho Dangerous for : nguy hiểm… Famous for : tiếng Fit for : thích hợp với Well-known for : tiếng Greedy for : tham lam… Good for : tốt cho Grateful for sth : biết ơn việc… Helpful / useful for : có ích / có lợi Necessary for : cần thiết Perfect for : hoàn hảo Prepare for : chuẩn bị cho Qualified for : có phẩm chất Ready for sth : sẵn sàng cho việc Responsible for sth : có trách nhiệm việc Suitable for : thích hợp Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho To prohibit sb from doing st: cấm làm Giới từ From To borrow from sb/st: vay mượn /cái việc To demand st from sb: đòi hỏi To demiss sb from st:bãi chức To demiss sb/st from: giải tán To draw st from st: rút To emerge from st: nhú lên To escape from : từ To himder sb from st = To prevent st from: ngăn cản To protect sb /st from: bảo vệ /bảo To separate st/sb from st/sb: tách khỏi / tách khỏi To suffer from: chịu đựng đau khổ To be away from st/sb: xa cách /ai To be different from st: khác To be far from sb/st: xa cách ai/ To be safe from st: an tồn To be resulting from st có kết Giới từ In To beliveve in st/sb: tin tưởng / vào To delight in st: hồ hởi To employ in st: sử dụng To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ làm To discourage sb in st: làm nản lòng To be engaged in st: tham dự ,lao vào To be experienced in st: có kinh nghiệm To help sb in st: giúp việc To include st in st: gộp vào To indulge in st: chìm đắm To instruct sb in st: thị việc Giới từ ABOUT To be interested in st /doing st: quan tâm /việc To invest st in st: đầu tư vào To involed in st: dính lứu vào To persist in st: kiên trì To share in st: chia sẻ To share st with sb in st:chia sẻ với To be deficient in st: thiếu hụt To be fortunate in st: may mắn To be honest in st /sb: trung thực với To be enter in st: tham dự vào To be weak in st: yếu To be sorry about st: lấy làm tiếc ,hối tiếc To be curious about st: tò mò To be doublfut about st: hồi nghi To be enthusiastic about st: hào hứng To be reluctan about st (or to ) st: ngần ngại,hừng hờ với To be uneasy about st: khơng thoải mái Giới từ WITH To angry with sb: giận dỗi To be busy with st:bận với To be consistent with st: kiên trì chung thủy với To be content with st: hài lòng với To be familiar (to/with ) st: quen với To be crowded with: đầy ,đơng đúc To be patient with st:kiên trì với To be impressed with/by: có ấn tượng /xúc động với To be popular with: phổ biến quen thuộc Giới từ IN To beliveve in st/sb: tin tưởng / vào To delight in st: hồ hởi To employ in st: sử dụng To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ làm To discourage sb in st: làm nản lòng To be engaged in st: tham dự ,lao vào To be experienced in st: có kinh nghiệm To help sb in st: giúp việc To include st in st: gộp vào To indulge in st: chìm đắm To instruct sb in st: thị việc To be interested in st /doing st: quan tâm /việc To invest st in st: đầu tư vào To involed in st: dính lứu vào To persist in st: kiên trì To share in st: chia sẻ To share st with sb in st:chia sẻ với To be deficient in st: thiếu hụt To be fortunate in st: may mắn To be honest in st /sb: trung thực với To be enter in st: tham dự vào To be weak in st: yếu Giới từ ON To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào /vào To be intent on st: tập trung tư tưởng vào To be keen on st: mê … ngại,hừng hờ với To be uneasy about st: khơng thoải mái Giới từ WITH To angry with sb: giận dỗi To be busy with st:bận với To be consistent with st: kiên trì chung thủy với To be… with st: hài lòng với To be familiar (to/with ) st: quen với To be crowded with: đầy ,đông đúc To be patient with st:kiên trì với To be impressed with/by: có ấn tượng /xúc động với To be popular… in st:chia sẻ với To be deficient in st: thiếu hụt To be fortunate in st: may mắn To be honest in st /sb: trung thực với To be enter in st: tham dự vào To be weak in st: yếu Giới từ ON

– Xem thêm –

Xem thêm: 100 CỤM ĐỘNG TỪ-CỤM TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ,

Bạn đang xem bài viết: 100 CỤM ĐỘNG TỪ-CỤM TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *