CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh

Tập 9 – nghề lưới ba lớp dính đa hệ của ngư dân
Tập 9 – nghề lưới ba lớp dính đa hệ của ngư dân

CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh

University: Đại học Quốc gia Hà Nội

Course: Ngôn ngữ Anh

CÂU Đ O NG ( REVERSION )Ả Ữ

1. Đ o ng là gì?ả ữ

Đ o ng trong tếếng Anh là hi n t ng phó t (hay còn g i là tr ng t ) và tr đ ng t trong câu đ c ả ữ ệ ượ ừ ọ ạ ừ ợ ộ ừ ượ

đ a lến đ ng đâầu câu, tr c ch ng nhằầm nhâến m nh vào hành đ ng, tnh châết c a ch ng .ư ứ ướ ủ ữ ạ ộ ủ ủ ữ

Câếu trúc ng pháp c a câu cũng sẽẽ thay đ i thành:ữ ủ ổ

Phó t + Tr đ ng t + Ch ng + Đ ng t chínhừ ợ ộ ừ ủ ữ ộ ừ

Đ o ng trong tếếng Anhả ữ

Ví d :ụ

I mẽt hẽr only oncẽ = Only oncẽ did I mẽẽt hẽr

(Tôi m i g p cô ấấy 1 lấần.)ớ ặ

Phó t : Only oncẽừ

Tr đ ng t quá kh : didợ ộ ừ ứ

Shẽ sings bẽautfully = Bẽautfully doẽs shẽ sing

(Cô ấấy hát hay.)

Phó t : bẽautfullyừ

Tr đ ng t hi n t i chia thẽo ch ng : doẽsợ ộ ừ ệ ạ ủ ữ

2. Các cấấu trúc đ o ng trong tếấng Anhả ữ

Có nhiếầu các câếu trúc đ o ng khác nhau. Sau đây là nh ng câếu trúc đ o ngả ữ ữ ả ữ trong tếếng Anh thông

d ng nhâết trong vằn nói và vằn viếết mà các b n câần nằếm rõ:ụ ạ

Đ o ng v i các tr ng t ch tấần suấất (th ng là tr ng t ph đ nh)ả ữ ớ ạ ừ ỉ ườ ạ ừ ủ ị

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Litle/ ever + tr đ ng t + S + Vợ ộ ừ

(không bao gi /hiếấm khi ai đó làm gì)ờ

Ví d :ụ

Shẽ hardly doẽs hẽr homẽwork = HARDLY doẽs shẽ do hẽr homẽwork.

(Hấầu nh cô ấấy không bao gi làm bài t p.)ư ờ ậ

I havẽ nẽvẽr listẽnẽd to such a good song = NEVER havẽ I listẽnẽd to such a good song.

(Ch a bao gi tôi nghe m t bài hát hay nh thếấ.)ư ờ ộ ư

Đ o ng v i NO và NOT ANYả ữ ớ

No/ Not any + N (danh t ) + tr đ ng t + S + Vừ ợ ộ ừ

Bạn đang xem bài viết: CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Các cấu trúc Đảo ngữ trong Tiếng Anh hay, chi tiết

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh và các loại câu đảo ngữ | IELTS FIGHTER
Câu đảo ngữ trong tiếng Anh và các loại câu đảo ngữ | IELTS FIGHTER

Các cấu trúc Đảo ngữ trong Tiếng Anh hay, chi tiết

Các cấu trúc Đảo ngữ trong Tiếng Anh hay, chi tiết

1. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (hay còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đứng đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ.
Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ thay đổi thành:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ:

I met her only once = Only once did I meet her

(Tôi mới gặp cô ấy 1 lần.)

Phó từ: Only once

Trợ động từ quá khứ: did

She sings beautifully = Beautifully does she sing

(Cô ấy hát hay.)

Phó từ: beautifully

Trợ động từ hiện tại chia theo chủ ngữ: does

2. Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Có nhiều các cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Sau đây là những cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh thông dụng nhất trong văn nói và văn viết mà các bạn cần nắm rõ:

Đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định)

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ ever + trợ động từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì)

Ví dụ:

She hardly does her homework = HARDLY does she do her homework.

(Hầu như cô ấy không bao giờ làm bài tập.)

I have never listened to such a good song = NEVER have I listened to such a good song.

(Chưa bao giờ tôi nghe một bài hát hay như thế.)

Đảo ngữ với NO và NOT ANY

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

No expensive shoes shall I buy for you = Not any expensive shoes shall I for you.

(Tôi sẽ không mua cho bạn đôi giày đắt tiền nào nữa.)

Not any chances will we meet in the future.

(Chúng ta sẽ không có cơ hội nào gặp nhau trong tương lai nữa.)

Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có “NO”

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V

At no time: chưa từng bao giờ.

In no way: không còn cách nào.

On no condition: tuyệt đối không.

On no account = For no reasons: không vì bất cứ lý do gì.

Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

No longer: không còn nữa

No where: không một nơi nào

Ví dụ:

We can’t fix this problem = In no way can we fix this problem.

(Không có cách nào ta có thể sửa chữa vấn đề này)

You didn’t have to cry that much = On no account did you cry that much.

(Không vì bất cứ lý do gì mà bạn phải khóc nhiều như vậy)

Leaving home is always a stupic idea = Under no circumstances should you leave home.

(Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng không nên rời nhà)

My mom never lets me go out at night = At no time does my mom let me go out at night.

(Không bao giờ mẹ tôi cho tôi ra ngoài buổi tối)

This shop sells the best apples = No where can you buy apples as good as in this shop.

(Không một nơi nào bạn có thể mua táo ngon như ở cửa hàng này)

Đảo ngữ cấu trúc NO SOONER…. THAN

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ:

No sooner did I arrive home than my family started eating dinner.

(Ngay sau khi tôi về tới nhà thì gia đình tôi bắt đầu ăn tối)

No sooner did people leave than the parcel was delivered to the company.

(Ngay sau khi mọi người rời đi thì kiện thư được chuyển tới công ty)

Đảo ngữ với SUCH và SO…THAT

Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính từ/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì như nào đến nỗi mà…)

Ví dụ:

Such an interesting movie that I have seen it 3 times

= So interesting is this movie that I have seen it 3 times.

(Bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)

Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Not only + trợ động từ + S + V but S also V

(không chỉ… mà còn)

Ví dụ:

Not only is he handsome but also smart.

(Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thông minh)

Not only is she nice but she also speaks English fluently.

(Không chỉ tốt bụng cô ấy còn nói tiếng Anh rất giỏi)

Đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

(Cho đến khi… thì mới…)

Ví dụ:

Not until 11pm did he finish his report.

(Đến 11h anh ấy mới hoàn thành xong báo cáo)

Not till I told her did she realized that she left her phone home.

(Cho đến khi tôi nói với cô ấy, cô ấy mới nhận ra đã để điện thoại ở nhà)

Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ + S + V : Chỉ sau khi

Only after dinner can we go to the cinema.

(Chỉ sau bữa tối chúng ta mới có thể đi đến rạp phim.)

Only after finishing his exercise does he watch TV.

(Chỉ sau khi hoàn thành bài tập anh ấy mới xem Tivi.)

ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách

Only by studying harder can students pass the final exam.

(Chỉ bằng cách học chăm hơn thì học sinh mới có thể vượt qua kì thi cuối kì.)

Only by production can a nation earn more money.

(Chỉ bằng việc sản xuất thì một quốc gia mới có thể kiếm tiền.)

ONLY IF + (S+V) + trợ động từ + S + V: Chỉ khi, nếu

Only if he agrees would she go = She would go only if he agrees.

(Nếu anh ấy đồng ý, cô ấy mới đi.)

Only if it doesn’t rain can children play outside.

(Chỉ khi trời không mưa, lũ trẻ mới được chơi ngoài trời.)

ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

Only in this way did he come back home.

(Chỉ bằng cách này anh mấy mới quay về nhà.)

Only in that way will he study harder.

(Chỉ bằng cách đó anh ấy mới học chăm hơn.)

ONLY THEN + trợ động từ + S + V: Chỉ đến lúc đó

Only then could you call me.

(Chỉ đến lúc đó bạn mới có thể gọi cho tôi.)

Only then did he recognize me.

(Chỉ đến lúc đó anh ấy mới nhận ra tôi.)

ONLY WHEN + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi (= NOT UNTIL)

Only when I called him did he recognize me.

(Chỉ đến khi tôi gọi anh ấy, anh ấy mới nhận ra tôi.)

Only when everything is prepared carefully will Son Tung come in.

(Chỉ đến khi mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận thì Sơn Tùng mới bước vào.)

Đảo ngữ trong tiếng Anh với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V

If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits.

(Nếu tôi ở lại, tôi chả có lợi gì)

If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he has a lot of money, he will buy a new house

(Nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua nhà mới)

Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were S + to-V/ Were + S…

If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đổi điện thoại)

If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to bring more money, she would buy this dress.

(Nếu cô ấy mang nhiều tiền hơn, cô ấy sẽ mua chiếc váy này)

Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II

If John had had a map yesterday, he would have found the way home.

= Had John had a map yesterday, he would have found the way home.

(Nếu John có bản đồ ngày hôm qua, anh đấy đã có thể tìm đường về nhà)

Chú ý: ở dạng phủ định, “NOT” được đặt sau chủ ngữ:

=> Had John not had a map yesterday, he would have got lost.

Xem thêm các loạt bài Ngữ pháp Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

 • Động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh
 • Phân biệt cách sử dụng In – On – At
 • Cấu trúc Câu bị động dạng đặc biệt
 • Cấu trúc Câu bị động theo các thì
 • Tất tần tật về Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Bạn đang xem bài viết: Các cấu trúc Đảo ngữ trong Tiếng Anh hay, chi tiết. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Cấu trúc not only but also (đảo ngữ) trong tiếng Anh

Câu đảo ngữ trong tiếng anh, Cách làm bài tập câu đảo ngữ Inversion Part 1
Câu đảo ngữ trong tiếng anh, Cách làm bài tập câu đảo ngữ Inversion Part 1

Cấu trúc Not only But also là một trong những cấu trúc khá quen thuộc tại chương trình học phổ thông và rất hay xuất hiện dưới một số đề thi đại học. Nó cũng là chất liệu tốt cho bài Writing của chúng ta trở lên phong phú, hấp dẫn.

Các bạn đọc kỹ công thức not only but also trong tiếng Anh và có bài tập và đáp án cuối bài để các bạn luyện tập nhé.

Tuy nhiên đây cũng là một cấu trúc khá nâng đắt đối với các bạn mới tiếp cận, hôm nay mình sẽ trình bày cụ thể ý nghĩa cũng như cách dùng Not only….but also để mọi người cùng hiểu rõ nhé.

1. Định nghĩa not only but also

Not only…But also: Không những/không chỉ … mà còn.

Not only, but also sử dụng để nối hai từ, cụm từ, hai ý có cùng vị trí, tính chất dưới câu và thường vế thứ hai, nghĩa là vế sau “but also” sẽ được nhấn mạnh hơn.

Ex: She is not only beautiful but also intelligent. (Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh)

Như vậy dưới thí dụ trên, chúng ta dùng Not only, but also để nhấn mạnh hai phẩm chất của cô ấy là đẹp và thông minh. Dĩ nhiên nếu viết đơn giản hơn và không cần nhấn mạnh thì ta có thể viết: “She’s beautiful and intelligent.”

2. Cấu trúc và cách dùng Not Only But Also

Trong ngoại ngữ, cấu trúc Not only … but also có ba dạng:

 • Nhấn mạnh Danh từ

S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ: Not only my brother but also I do not like to exercise (Không chỉ anh trai tôi mà cả tôi đều không thích tập thể dục )

 • Nhấn mạnh động từ

S + not only + V + but also + V

Ví dụ: Jimmy not only sing well but also dance perfectly. (Jimmy không một số hát hay mà còn đàn giỏi nữa.)

 • Nhấn mạnh trạng từ

S + V + not only + Adv + but also + Adv

Ví dụ: Thach works not only quickly but also efficiently. (Thạch không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả nữa.)

3. Cấu trúc đảo ngữ Not Only But Also

Không chỉ 3 dạng chính ở trên, cấu trúc not only but also sẽ được dùng trong câu đảo ngữ với một số tình huống sau:

3.1. Đảo ngữ với động từ khuyết thiếu

Với câu có động từ khiếm khuyết (modal verb) như can, could, may, might,….thì việc bạn cần làm là đảo modal verb lên trước chủ ngữ song song giữ nguyên vế thứ hai đằng sau dấu phẩy (,) sẽ tạo thành một câu có cấu trúc not only ở đầu câu.

Ví dụ: Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment. → Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

3.2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

Trong tình huống câu cần đảo của bạn có đựng động từ “to be”, bạn chỉ cần đưa động từ “to be” lên trước danh từ cùng với đó là giữ nguyên vế thứ 2 (sau dấu phẩy), vậy là bạn đã có ngay 1 câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

Ví dụ: Video games are not only costly, they are also a waste of time.

→ Not only are video games costly, they are also a waste of time.

3.3. Đảo ngữ với động từ thường

Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ phù hợp như does, do, did,.., đảo chủ ngữ về sau song song giữ nguyên vế sau

Ví dụ: Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others.

→ Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.

3.4. Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Not only, but also

Dưới đây là một số lỗi sai thường gặp khi dùng cấu trúc Not Only … but also :

Ví dụ 1: He’s not only handsome, but also a singer

Trong trường hợp này “handsome” là tính từ, “singer” là danh từ và chúng không tương đồng nhau cần phải đây là 1 câu dùng sai.

Ví dụ 2: She ate not only the steak, but also the soda.

Đọc có vẻ hơi vô lý phải không, vâng không người nào ăn Soda bao giờ cả, chỉ uống soda mà thôi.

Sửa thành: She not only ate the steak, but also drank the soda.

Xem thêm!

???? Cấu Trúc và cách dùng When, While Trong Tiếng Anh

???? Câu trực tiếp, câu gián tiếp ( Reported Speech ) trong tiếng Anh cần biết

???? Cấu trúc wish: Công thức, cách dùng và bài tập đáp án chi tiết

4. Một số cấu trúc đồng nghĩa với Not Only…. But Also

Không hoàn toàn mang nghĩa không những…mà còn nhưng cần lưu ý các cấu trúc đồng nghĩa với Not Only…. But Also trong đây:

4.1. As well as (vừa … vừa …)

Tương tự với cấu trúc trên, các thành phần đằng trước song song đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau.

S + V + N/adj/adv + as well as + N/adj/adv

Hoặc: S + V + as well as + V

Ví dụ:

 • Mickey is talented as well as handsome.
 • He writes correctly as well as neatly.
 • She plays the guitar as well as the violin.
 • John plays the piano as well as composes music.

4.2. Both …..and… (vừa … vừa)

Công thức sử dụng giống hệt như “not only … but also”. “Both” chỉ được sử dụng với “and”, không được sử dụng với “as well as”

Ví dụ: Paul is both talented and handsome.

Marry both plays the piano and composes music.

Cấu trúc Not only but also là một phần trong ngữ pháp căn bản trong tiếng Anh, vì thế bạn cần nắm rõ. Và nếu bạn đang học ngữ pháp tiếng Anh căn bản thì mình gợi ý bạn trang web Unia.vn – Website chuyên chia sẻ những mẹo học tiếng Anh hiệu quả và bổ trợ cho bạn các kiến thức để từ đó có nguồn kiến thức vô tận giúp bạn nâng cao trình độ IELTS của mình.

5. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Not Only But Also

 • Hai từ hoặc cụm từ không có cùng vị trí, tính chất.

Ex: He’s not only handsome, but also a doctor.

Trong trường hợp này “handsome” là tính từ trong khi đó “doctor” là danh từ nên chúng không tương đồng nhau. => Đây là 1 câu sử dụng sai.

 • Không hợp ngữ cảnh

Ex: Lisa ate not only the sushi, but also the soda.

Ý nghĩa của câu này thật vô lý phải không, bởi không ai ăn soda bao giờ cả, chỉ uống soda mà thôi.

Vì thế sẽ sửa thành: She not only ate the sushi, but also drank the soda.

6. Bài tập sử dụng cấu trúc Not Only But Also

6.1. Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc Not only…but also

 1. There are problems with the children. There are problems with their parents.
 2. She can make people laugh. She can make people cry.
 3. He writes plays for television. He acts in movies.
 4. I sent her many letters. I also tried to telephone her.
 5. We visit our grandfather’s house in autumn. We visit our grandfather’s house in spring.
 6. He can dance. He can sing.
 7. They need water. They need medicine.
 8. She has been late four times. She hasn’t done any work.
 9. He was upset. He was angry.
 10. In winter the days are short. They are also cold and dark.
 11. Mary has both toothache and headache.
 12. The underground is quick. It is also cheap.
 13. She will have to study hard. She will have to concentrate to do well on the exam.
 14. That boy was dirty and he was lazy, too.
 15. Pneumonia is a dangerous disease. Smallpox is a dangerous illness.

6.2. Đáp án viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc Not only…but also

 1. There are problems not only with the children but also with their parents.
 2. She can not only make people laugh, but also make them cry. / Not only can she make people laugh, but she can also make them cry.
 3. He not only writes plays for television but also acts in movies.
 4. I not only sent her many letters but also tried to telephone her.
 5. We visit our grandfather’s house not only in autumn but also in spring.
 6. He can not only dance but also sing.
 7. They need not only water but also medicine.
 8. Not only has she been late four times; but she has also not done any work.
 9. He was not only upset but also angry.
 10. In winter the days are not only short but also cold and dark.
 11. Mary has not only toothache but headache also.
 12. The underground is not only quick but also cheap.
 13. Not only will she have to study hard, but she will also have to concentrate to do well on the exam.
 14. That boy was not only dirty but also lazy.
 15. Not only pneumonia but also Smallpox is a dangerous illness.

Hi vọng bài viết cấu trúc not only but also (đảo ngữ) trong tiếng Anh trên đây đã giúp bạn củng cố thêm kiến thức về một trong những phần ngữ pháp dễ nhầm lẫn nhất và cũng quan trọng nhất trong tiếng Anh. Chúc bạn học tốt!

Bạn đang xem bài viết: Cấu trúc not only but also (đảo ngữ) trong tiếng Anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

50 Bài tập Câu đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án chi tiết

Bài 75. Bài tập đảo ngữ (Inversion) – Phần 1 | Tiếng Anh thầy Minh
Bài 75. Bài tập đảo ngữ (Inversion) – Phần 1 | Tiếng Anh thầy Minh

Tailieumoi.vn sưu tầm và biên soạn bài tập Câu đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Câu đảo ngữ trong tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Câu đảo ngữ trong tiếng Anh

I. Câu đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữ được hiểu đơn giản là câu có một thành phần nào đó được đặt lên vị trí đầu câu, làm cho cấu trúc thông thường bị đảo lộn. Thành phần được đảo lên đầu câu có thể là trạng từ, phó từ, trợ động từ. Sau khi làm thao tác đảo ngữ, các thành phần khác của câu cũng sẽ có sự thay đổi.

Chúng ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ khi muốn nhấn mạnh vào một sự việc hay một chủ thể nào đó trong câu. Cấu trúc đảo ngữ vừa có thể xuất hiện ở văn nói thường ngày hoặc văn viết trang trọng.

II. Các loại câu đảo ngữ thường gặp

1. Câu đảo ngữ trạng từ chỉ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định)

Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

– I never drink milk tea for fear that I will get fat

=> Never do I drink milk tea for fear that I will get fat.

– I knew little about chemistry

=> Little did I know about chemistry.

– She rarely spends time on playing video games

=> Rarely does she spend time on playing video games.

2. Câu đảo ngữ với No hoặc Not any

No + Danh từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ

Not any + Danh từ + Trợ động từ Chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

I will not lend you any more money since you haven’t pay me back last time

=> No more money will I lend you since you haven’t pay me back last time.

hoặc Not any money will I lend you since you haven’t pay me back last time.

3. Câu đảo ngữ với Only

Only once/ Only later/ Only then/ Only in this way + Auv+ S + clause

Only after/ Only when + S + Ved+ Auv+ S + V (nguyên thể)

Only by/ Only with + N + Auv+ S + V

Only in + N + Auv+ S + V

Only if + Clause, + Auv+ S + V

Ví dụ:

– Only once did I meet her.

– Only in this way can the project be done quickly.

– Only when the show ended could she go to the bathroom.

– Only with courage could we finish our challenge.

– Only in Vietnam did they see such beautiful landscapes.

– Only if she was not sick, could she attend the concert with her friends.

4. Câu đảo ngữ với So và Such

So + Tính từ/ Trạng từ + Trợ động từ + Danh từ + that + Mệnh đề

Such + Mạo từ + Tính từ + Danh từ + that + Mệnh đề

Ví dụ:

– The watch was so costly that I could not afford it

=> So costly was the watch that I could not afford it.

– It was such a beautiful day that we could not just stay inside the house

=> Such a beautiful day it was that we could not just stay inside the house.

5. Câu đảo ngữ với Not until

Not until + Trợ động từ + Chủ ngữ + Vị ngữ + that + Mệnh đề

Ví dụ:

It was not until my teacher graded my paper poorly that I realized that there was a mistake

=> Not until did my teacher grade my paper poorly that I realized that there was a mistake.

6. Câu đảo ngữ với trạng từ

Trạng từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Vị ngữ

Ví dụ:

– She cooked the meal perfectly

=> Perfectly did she cook the meal.

– The room was decorated tastefully

=> Tastefully was the room decorated.

7. Câu đảo ngữ Not only – but also

Not only + Trợ động từ + Chủ ngữ + Vị ngữ, but + Chủ ngữ + also + Vị ngữ

Ví dụ:

– Not only does he speak English very well, but he also can speak Chinese fluently.

– Not only was the food amazing, but the service was also very satisfying.

8. Câu đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1,2,3

Với câu điều kiện loại 1

Should + Mệnh đề, Chủ ngữ + will/should/may + Động từ

Ví dụ:

– If it rains tomorrow, we will cancel the camping trip

=> Should it rain tomorrow, we will cancel the trip.

– If they don’t approve the proposal, we will have to find another solution

=> Should they not approve the proposal, we will have to find another solution.

Với câu điều kiện loại 2

Were + Chủ ngữ + to + Động từ, Chủ ngữ + would/could/might + Động từ

Were + Chủ ngữ, Chủ ngữ + would/could/might + Động từ

Ví dụ:

– If I had money, I would buy that mansion

=> Were I to have money, I would buy that mansion.

– If I were her, I would focus more on studying

=> Were I her, I would focus more on studying.

Với câu điều kiện loại 3

Had + Chủ ngữ + Động từ P3, Chủ ngữ + would/should/might have + Động từ P3

Ví dụ:

– If she had not eaten that dish, she would not have been sick

=> Had she not eaten that dish, she would not have been sick.

– If he had scored the goal, his team would have won the match

=> Had he scored the goal, his team would have won the match.

Một số cấu trúc khác

– No sooner… than

– Scarely… when

– Hardly… when … + had + Chủ ngữ + Động từ P3 + … + Chủ ngữ + Động từ QK

Ví dụ: No sooner had he come than she left.

=> Hardly had he come when she left.

9. Các cấu trúc câu đảo ngữ khác

– At no time

– On no condition

– On no account

– Under no circumstances

– For no reason

– No longer

– In no ways + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

– Under no circumstances can you skip classes.

– No longer did I live there.

– In no ways can the project be finished tomorrow.

III. Bài tập Câu đảo ngữ

Exercise 1: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ bắt đầu bằng Only

1.He only thought about having a holiday abroad after he retired.

=> Only z__________________________________________________________.

2. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

=> Only __________________________________________________________.

3. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

=> Only __________________________________________________________.

4. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

=> Only __________________________________________________________.

5. They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only __________________________________________________________.

6. They had to wait for twelve hours before their flight left.

=> Only __________________________________________________________.

7. I didn’t realize who he was until later.

=> Only __________________________________________________________.

8. The door could not be opened without using force.

=> Only __________________________________________________________.

9. I won’t agree until Tom’s apologized.

=> Only __________________________________________________________.

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

=> Only __________________________________________________________.

Đáp án:

1. Only after he retired did he think about having a holiday abroad

2. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.

3. Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat

4. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.

5. Only until they had finished eating did they get around to business.

6. Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.

7. Only later did I realize who he was.

8. Only using force could the door be opened.

9. Only until Tom’s apologized will I agree.

10. Only by training hard every day can you become a good athlete.

Exercise 2: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện

1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were ___________________________________________________________.

2. Would you visit me if I were sent to prison?

=> Were ___________________________________________________________.

3. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

4. If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were ___________________________________________________________.

5. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were ___________________________________________________________.

6. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were ___________________________________________________________.

7. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

8. If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

9. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

10. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

Đáp án:

1. Were the salary high, the job would be worth doing.

2. Were I sent to prison would you visit me?

3. Had I seen the signal I would have stopped.

4. Were I rich and I could afford to buy an expensive car.

5.Were I you, I would tell him the truth.

6. Were he not busy right now, he could help them.

7. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.

8. Had the computer not broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

9. Had I he not been angry, I would have said something.

10. Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Exercise 3: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ So/Such

1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

2. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

3. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

4. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

5. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

6. He bought so many books that he didn’t know where to put them.

=> So__________________________________________________________________.

7. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

8. This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So__________________________________________________________________.

9. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

10. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

Đáp án:

1. So beautiful is the weather that we decided to go to the beach.

2.So strong is he that he can lift the box.

3. Such a lazy boy is he that no one likes him.

4. So much food did he eat that he became ill.

5. Such hot coffee is it that I can’t drink it.

6. So many books did he buy that he didn’t know where to put them.

7. Such a soft voice does she have that everyone likes her.

8. So boring is this book that I couldn’t finish it.

9. Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.

10. So tired was she that she fell asleep in the armchair.

Exercise 4: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

1. If you need some more money, take an extra 200.

2. If I were your father, I would insist you practice harder.

3. If my girlfriend calls, please let me know right away.

4. If I had thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

5. If I were a rich kid, I would not have to worry about anything.

6. If they run out of tickets, we will have to go to another theater.

7. If you change your mind, let us know.

8. If you had known my mom, you would have thought she was crazy too

9. If you had heard her singing, you would have laughed too.

10. If I were a celebrity, I could buy any bag I want.

Đáp án:

1. Should you need some more money, take an extra 200.

2. Were I your father, I would insist you practice harder.

3. Should my girlfriend call, please let me know right away.

4. Had I thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

5. Were I a rich kid, I would not have to worry about spending anything.

6. Should they run out of tickets, we will have to go to another theater.

7. Should you change your mind, let us know.

8. Had you known my mom, you would have thought he was crazy too.

9. Had you heard her singing, you would have laughed too.

10. Were I a celebrity, I could get buy any bag I want.

IV. Bài tập vận dụng Câu đảo ngữ

Bài 1. Chuyển sang dạng Đảo Ngữ:

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So _________________________________

2. He hardly bought a new bike when he had an accident.

(1) => Hardly _________________________________

(2) => No sooner _________________________________

3. The thief ran away.

=> Away _________________________________

4. I could drive a car only when I reached 30.

=> Only when _________________________________

5. If he goes to school, he will have money.

=> Should _________________________________

6. The man not only beat the child but also took all her money.

=> Not only _________________________________

7. She will never accept his proposal.

=> At no time _________________________________

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

=> Rarely _________________________________

9. I phone him as soon as I went home.

(1) => No sooner _________________________________

(2) => Scarcely _________________________________

10. If you had followed the advice, you would have succeeded.

=> Had _________________________________

11. He dived into the sea.

=> Into _________________________________

12. If he had money, he would travel.

=> Were _________________________________

13. She is such a gentle girl that she speaks very softly.

=> Such _________________________________

14. The girl lay on the bed.

=> On _________________________________

15. It was not until she was 18 that she went abroad.

=> Not until _________________________________

16. We can only improve our skills by training hard.

=> Only _________________________________

17. They are here.

=> Here _________________________________

18. He no longer drinks coffee.

=> No _________________________________

19. He stood outside the door.

=> Outside _________________________________

20. It was not until they were robbed of money that they became more careful.

=> Not until _________________________________

Đáp án:

1. So gentle is he that he never scolds anyone.

2. (1) => Hardly had he bought a new bike when he had an accident.

(2) => No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

3. Away ran the thief

4. Only when I reached 30 could I drive a car.

5. Should he go to school, he will have money.

6. Not only did the man beat the child, but he also took all her money.

7. At no time will she accept his proposal.

8. Rarely did Mr. Bean show his intelligence.

9. (1) => No sooner had I gone home than I phoned him.

(2) => Scarcely had I gone home when I phoned him.

10. Had you followed the advice, you would have succeeded

11. Into the sea he dived

12. Were he to have money, he would travel.

13. Such is a gentle girl that she speaks very softly.

hoặc: Such a gentle girl is she that she speaks very softly.

14. On the bed lay the girl

15. Not until she was 18 did she go abroad.

16. Only by training hard can we improve our skills.

17. Here they are.

18. No longer does he drink coffee.

19. Outside the door he stood.

20. Not until they were robbed of money did they become more careful.

Bài 2. Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

2. I have never heard such nonsense!

=> Never……………………………………………………

3. I have never seen such a mess in my life.

=> Never in my life…………………………………

4. Our profits have never been higher than they are this year.

=> Never…………………………

5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration.

=>Never……………………

6. I’ve never come across such a horrifying film.

=> Never………………………………………

7. I’ve never been so moved by a Shakespeare production.

=> Never……………………………

8. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

=> Never…………………………

9. I’ll never forget you.

=> Never ………………………………………………………………..

Đáp án:

1. Never before had she been so happy.

2. Never have I heard such nonsense

3. Never in my life have I seen such a mess in my life

4. Never have our profits been higher than they are this year

5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration.

6. Never have I come across such a horrifying film.

7. Never have I been so moved by a Shakespeare production.

8. Never before had I tasted such a wonderful combination of flavors

9. Never do I go to school late

10. Never in my life have I seen anyone as much as you.

11. Never shall I forget you

Bài 3. Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. One rarely finds good service these days.

=>Rarely………………………………………………………

2. She has rarely travelled more than fifty miles from her village.

=> Rarely………………………………

3. Public borrowing has seldom been so high.

=> Seldom…………………………………………

4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.

=> Seldom…………………………

5. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.

=> Little……………………………

6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent

=> Little…………………………………………

7. He has seldom seen anything stranger

=> Seldom……………………………………………

Đáp án:

1. Rarely does one find good service these days

2. Rarely has she traveled more than fifty miles from her village

3. Seldom public borrowing has been so high

4. Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.

5. Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success.

6. Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent

7. Little did she realize what would happen to her next.

8. Seldom has he seldom seen anything stranger

Bài 4. Rewrite these sentences, using inversion with NOT.

1. He is my friend as well as yours.

=> Not only…………………………………………………

2. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only………………………………………

3. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder.

=> Not only………………………………………………

4. He is both intelligent and handsome.

=> Not only…………………………………………………………………….

5. She is impatient and dishonest.

=> Not only………………………………………………………

6. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a cat.

=> Not……………………………………………………………………………..

7. She not only wrote the text but also selected the illustrations.

=> Not……………………………………………………………………………..

8. She is not only beautiful but also attractive.

=> Not……………………………………………………………………………..

9. He translated not only fast but also correctly.

=> Not……………………………………………………………………………..

10. They are not only good at mathematics but also at science.

=> Not……………………………………………………………………………..

11. She not only sings but also dances.

=> Not…………………………………………………………………

Đáp án:

1. Not only is he my friend but also yours

2. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me

3. Not only did Harry break his leg but also injured his shoulder

4. Not only is he intelligent but also handsome

5. Not only is she impatient but dishonest as well

6. Not only did the bus crash into a tree but it also ran over a cat.

7. Not only did she write the text but also selected the illustrations.

8. Not only is she beautiful but also attractive

9. Not did he translate fast but also correctly.

10. Not only are they good at mathematics but also at science.

11. Not only does she sing but also dances.

Bài 5. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner __________________________________________________ ___

2. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly __________________________________________________ _____

3. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________ ____

4. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only __________________________________________________ _______

5. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _________________________________________________

6. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely____________________________________________ _____________

7. The facts were not all made public until later.

=> Only______________________________________________ ____________

8. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had_______________________________________________ ____________

Đáp án:

1. No sooner had he left the office than the telephone rang.

2. Hardly had I just put the phone down when the boss rang back.

3. Not until the bell rang did he finish his work

4. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease

5. Under the table was lying a sleeping dog

6. Rarely had his brother been more excited.

7. Only until later were the facts all made public

8. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

Bài 6. Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD.

1. If the Government are forced into another election, it will be the favorite to win.

=> Should__________________________________________________________.

2. If you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M

=> Should__________________________________________________________.

3. If you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.

=> Should__________________________________________________________.

4. If you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.

=> Should__________________________________________________________.

5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.

=> Should__________________________________________________________.

6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.

=> Should__________________________________________________________.

7. If you change your mind, there will always be a job for you here.

=> Should__________________________________________________________.

Đáp án:

1. Should the Government be forced into another election, it will be the favorite to win.

2. Should you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M

3. Should you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.

4. Should you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.

5. Should we hear any further news, we will be in touch immediately.

6. Should you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.

7. Should you change your mind, there will always be a job for you here.

Bài 7. I Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only_______________________________________________________

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only _________________________________________________________

6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

=> Never ________________________________________________________

7. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _________________________________________________

8. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely_________________________________________________________

9. The facts were not all made public until later.

=> Only__________________________________________________________

10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had___________________________________________________________

11. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

=> Such__________________________________________________________

12. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

=> Not only ______________________________________________________

13. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

=> Little _________________________________________________________

14. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

=> Should________________________________________________________

15. The bus driver cannot be blamed for the accident in any way.

=> In ___________________________________________________________

16. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

=> So ___________________________________________________________

17. If the government raised interest rates. They would lose the election.

=> Were__________________________________________________________

18. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

=> No sooner _____________________________________________________

19. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

=> Such__________________________________________________________

20. It’s not common for there to be so much rain in March.

=> Seldom________________________________________________________

21. You won’t allowed in until your identify has been checked.

=> Only__________________________________________________________

22. Just after the play started there was a power failure.

=> Hardly________________________________________________________

23. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

=> Rarely_________________________________________________________

24. We had only just arrived home when the police called.

=> Scarcely_______________________________________________________.

25. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

=> On no_________________________________________________________.

26. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

=> Never before___________________________________________________.

27. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

=> Barely________________________________________________________.

28. She seldom misses a lecture.

=> Seldom_______________________________________________________.

29. As soon as we had come home, it started to rain

=> No sooner_____________________________________________________.

30. As soon as we had turned on the TV, the electricity went out.

=> Hardly _______________________________________________________.

31. I have never been embarrassed like that!

=> Never _______________________________________________________.

32. She had never experienced this exhilarating emotion in her life.

=> Never _______________________________________________________.

33. He has seldom seen anything stranger

=> Seldom_______________________________________________________.

34. I have seldom seen him looking so miserable.

=> Seldom_______________________________________________________.

35. As soon as I had got out of the bed, the phone rang.

=> Scarcely _______________________________________________________.

36. As soon as he had finished dinner, she walked in the door.

=> No sooner _____________________________________________________.

37. I only understood the problem then.

=> Only _________________________________________________________.

38. We will be only able to accomplish this great task by working hard.

=> Only _________________________________________________________.

39. You can only pass this exam by studying hard.

=> Only _________________________________________________________.

40. You can only understand it when you grow up.

=> Only _________________________________________________________.

41. I can only forgive you if you tell me the truth.

=> Only _________________________________________________________.

42. I only realized that I’d seen it before after the film started.

=> Only _________________________________________________________.

43. The situation was so strange that I couldn’t sleep.

=> So ___________________________________________________________.

44. The test is so difficult that students need three months to prepare.

=> So ___________________________________________________________.

45. The exercise is so easy that every students can do it easily.

=> So ___________________________________________________________.

46. He not only studies well, but also he sings well.

=> Not only ______________________________________________________.

47. If you meet her, please call me!

=> Should _______________________________________________________.

48. If you had obeyed orders this disaster would not have happened

=> Had___ _______________________________________________________.

Đáp án:

1. Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me.

2. No sooner had I left the office than the phone rang.

3. Hardly had I put the phone down when the boss rang back.

4. Not until the bell rang did he finish his work.

5. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease.

6. Never in my life have seen anyone drink as much as you.

7. Under the table was lying a sleeping dog.

8. Rarely had his brother been more excited.

9. Only later were all the facts made public.

10. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

11. Such was the responsible to our appeal that we has to take on more staff

12. Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder.

13. Little did the police suspect that the judgment was the murderer.

14. Should you see Helen, could you ask her to call me?

15. In no way can the bus be blamed for the accident.

16. So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled.

17. Were the government to write interest rates they would lose the election.

18. No sooner had I got into the bath than someone knocked on the door.

19. Such was the uncertainty that the financial markets remained closed.

20. Seldom is there so much rain in March.

21. Only when your identity has been checked will you be allowed in.

22. Hardly had the play started when there was a power failure.

23. Rarely has the Prime Minister made so inept a speech.

24. Scarcely had we arrived home when the police called.

25. On no account are press photographers allowed to take photographs backstage.

26. Never before has so much money been spent to so little purpose!.

27. Barely had the trial proceedings begun when the judge was taken ill.

28. Seldom does she miss a lecture

29. No sooner had we come home than it started to rain

30. Hardly had we turned on the TV, the electricity went out.

31.Never have I been embarrassed like that!

32. Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.

33. Seldom has he seen anything stranger.

34. Seldom have I seen him looking so miserable.

35. Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.

36. No sooner had he finished dinner than she walked in the door.

37. Only then did I understand the problem.

38. Only by hard work will we be able to accomplish this great task.

39. Only by studying hard can you pass this exam.

40. Only when you grow up, can you understand it.

41. Only if you tell me the truth, can I forgive you.

42. Only after the film started did I realize that I’d seen it before.

43. So strange was the situation that I couldn’t sleep.

44. So difficult is the test that students need three months to prepare.

45. So easy is the exercise that every students can do it easily.

46. Not only does he study well, but also he sings well.

47. Should you meet her, please call me!

48. Had you obeyed orders, this disaster would not have happened.

Bài 8. Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

1. You shouldn’t in any way consider him as your worst enemy

In no way _______________________________________

2. You must on no account upset your parents.

On no account _______________________________________

3. Mr and Mrs Adam live across the bridge.

Across the bridge _______________________________________

4. I was so scared that I could not even scream

So scared _______________________________________

5. The horrific view of massacre was in front of us.

In front of us _______________________________________

6. The cayon lies behind those mountains

Behind those mountains _______________________________________

7. He only then became aware of the dangers of the jungle.

Only then _______________________________________

8. She had barely begun to study when her boyfriend rang the bell

Barely _______________________________________

Đáp án:

1. In no way should you consider him as your worst enemy

2. On no account must you upset parents.

3. Across the bridge live Mr and Mrs Adam

4. So scared was I that I could not even scream

5. In front of us was the horrific view of the massacre

6. Behind those mountains lies the canyon.

7. Only then did he become aware of the dangers of the jungle.

8. Scarely had she begun to study when her boyfriend rang the bell

Bài 9. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Her grief was so great that she almost fainted.

–> So __________________________________________

2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

–> No sooner __________________________________________

3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

–> Hardly __________________________________________

4. I only realized what I had missed when they told me about it later.

–> Only __________________________________________

5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.

–> Nowhere __________________________________________

6. The outcome of the election was never in doubt.

–> At no __________________________________________

7. He forgot about the gun until he got home.

–> Not until __________________________________________

8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.

–> Only __________________________________________

Đáp án:

1 – So great was her grief that she almost fainted.

2 – No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter.

3 – Hardly had she begun to speak when people started interrupting her.

4 – Only when they told me about it later did I realize what I had missed.

5 – Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John.

6 – At no time was the outcome of the election in doubt.

7 – Not until he got home did he remember about the gun.

8 – Only by training hard everyday can you become a good athlete.

Bài 10. Change the normal sentence into one with inversion.

For example: “We had hardly arrived when Julie burst into the house”

becomes “Hardly had we arrived when Julie burst into the house”.

1) John had never been to such a fantastic restaurant.

Never ____________________________________

2) I in no way want to be associated with this project.

In no way ____________________________________

3) They had no sooner eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table.

No sooner ____________________________________

4) I had scarcely finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam.

Scarcely ____________________________________

5) I seldom leave my house so early.

Seldom ____________________________________

6) People rarely appreciate this musician’s talent.

Rarely ____________________________________

7) We would understand what had happened that night only later.

Only ____________________________________

8) They had met such rude people nowhere before.

Nowhere ____________________________________

9) He understood little about the situation.

Little ____________________________________

10) The children should on no account go on their own.

On no account ____________________________________

Đáp án:

1 – Never had John been to such a fantastic restaurant.

2 – In no way do I want to be associated with this project.

3 – No sooner had they eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table.

4 – Scarcely had I finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam.

5 – Seldom do I leave my house so early.

6 – Rarely do people appreciate this musician’s talent.

7 – Only later would we understand what had happened that night

8 – Nowhere had they met such rude people before.

9 – Little did he understand about the situation.

10 – On no account should the children go on their own.

Bài 11. Inversion conditional sentences exercises

1. __________ (the books/be) cheaper, I would have bought them all.

2. ______________ (the Prime Minister/fail) to get the necessary support, he would be forced to call a snap election.

3. ________________ (the evidence/not be destroyed) , the accused would have been found guilty.

4. _________________ (you/need) any further assistance, do not hesitate to contact us.

5. _______________ (the ship/ not capsize) , there would have been more survivors.

6. _____________ (I/win) the prize, I wouldn’t spend it on things I don’t need.

7. ________________ (the storm/be) at night, the rescue team wouldn’t have found the lost boy scouts.

8. ___________________ (he/decide) to come, please let me know as soon as possible.

9. __________________(I/ be offered) the job, I would have to think about it.

10. _________________(you/have) any further questions, please ask to see the main assistant.

Đáp án:

1. ___Had the books been_______ (the books/be) cheaper, I would have bought them all.

2. ______Were the Prime Minister to fail ________ (the Prime Minister/fail) to get the necessary support, he would be forced to call a snap election.

3. ______Had the evidence not been destroyed__________ (the evidence/not be destroyed) , the accused would have been found guilty.

4. ______Should you need___ (you/need) any further assistance, do not hesitate to contact us.

5. _____Had the ship not capsized_______ (the ship/ not capsize) , there would have been more survivors.

6. _____Were I to win_____ (I/win) the prize, I wouldn’t spend it on things I don’t need.

7. ______Had the storm been_____ (the storm/be) at night, the rescue team wouldn’t have found the lost boy scouts.

8. ____Should he decide_____ (he/decide) to come, please let me know as soon as possible.

9. ____Were I to be offered____(I/ be offered) the job, I would have to think about it.

10. ___Should you have___(you/have) any further questions, please ask to see the main assistant.

Bài 12. Choose the correct answer.

1. Rarely _______ anyone using typewriters now-a-days.

A. you see

B. will you see

C. you will see

D. you have seen

2. ________ received law degrees as today.

A. Never so many women have

B. Never have so many women

C. The women aren’t ever

D. Women who have never

3. _______ but also it filters out harmful rays.

A. The environment gives us air to breathe

B. Not only the environment gives us air to breathe

C. The environment which gives us air to breathe

D. Not only does the environment give us air to breathe

4. _______ have goods returned to us because they are faulty.

A. Seldom we do

B. Seldom do we

C. Rarely we

D. Hardly we

5. Hardly _______ entered the office when he realized that he had forgotten his wallet.

A. he had

B. he was

C. had he

D. did he

Đáp án:

1 – B; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – C;

Bài 13. Choose the correct answer.

1. Pioneer men and women endured terrible hardships, and _______.

A. so do their children

B. neither did the children

C. so did their children

D. so the children did

2. Never _______ such a heinous crime.

A. he has committed

B. has he done

C. he has done

D. has he committed

3. _______ resigned, we would have been forced to sack him.

A. Had he not

B. He had

C. Had he

D. If he has not

4. Only after the food has been dried or canned_______.

A. that it should be stored for later consumption

B. should be stored for later consumption

C. should it be stored for later consumption

D. it should be stored for later consumption

5. _______ did Jonathan realize that there was a danger.

A. Upon entering the store

B. When he entered the store

C. After he has entered the store

D. Only after entering the store

Đáp án:

1 – C; 2 – D; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

Bài 14. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. I wondered what time …………………… starting.

a. was the show

b. the show was

2. She asked me what ……………………….. thinking about.

a. was I

b. I was

3. I wondered who ………………………

a. had left the door open

b. the door had left open

4. What a lovely place ………………………….!

a. is Shimla

b. Shimla is

5. How beautiful ………………………..!

a. are the flowers

b. the flowers are

6. At no time ………………………….. aware of what was happening.

a. he was

b. was he

7. Hardly ……………………… arrived when trouble started.

a. had he

b. he had

8. Never ……………………….. seen such a mess.

a. I have

b. have I

9. Little ……………………….. what she was doing

a. did she realize

b. she realized

10. Only then ………………………… what I had done.

a. did I understand

b. I understood

Đáp án:

1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – b;

6 – b; 7 – a; 8 – b; 9 – a; 10 – a;

Bạn đang xem bài viết: 50 Bài tập Câu đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án chi tiết. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh

Nhóm chuyên đề 2: Đảo ngữ ( Only/ No sooner)
Nhóm chuyên đề 2: Đảo ngữ ( Only/ No sooner)

Các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

Bạn muốn tìm hiểu về các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh? Bởi đây là một trong những ngữ pháp quan trọng và khá khó trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, JES đã tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp và phổ biết nhất hiện nay. Hi vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

1. Đảo ngữ trong tiếng Anh được hiểu là gì

Hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính
Ví dụ:

 • Little did I know that he was a compulsive liar.
 • At no time (= never) did I say I would accept late homework.

2. Các dạng đảo ngữ phổ biến bạn cần biết

a) Đảo ngữ với No và Not

Cấu trúc đảo ngữ:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)
Ví dụ:
No money shall I lend you from now on. = Not any money shall I lend you from now on.

b) Đảo ngữ với các cụm từ có No

Trong các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh, đảo ngữ với các cụm từ No dưới đây:

 • At no time
 • On no condition
 • On no account + Auxiliary + S + N
 • Under/ in no circumstances
 • For no reason
 • In no way
 • No longer

Ví dụ:

 • For no reason shall you play truant.
 • The money is not to be paid under any circumstances. (= Under no circumsstances is the money tobe paid.)
 • On no condition shall we accept their proposal.

c) Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Những trạng từ phủ định thông dụng như: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..
Cấu trúc:

Never/Rarely/Seldom/Little/Hardly ever + Auxiliary + S + V
Ví dụ:

 • Never in Mid – summer does it snow.
 • Hardly ever does he speak in the public.

d) Đảo ngữ No sooner………. than…..

Một trong các dạng đạo ngữ trong tiếng Anh thường gặp nhất chính là đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và kế tiếp nhau sau 1 lúc
Cấu trúc:

…. + had + S + PII …+ S + Ved

(ngay sau khi …..)

Ví dụ: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

e) Đảo ngữ với câu điều kiện

Trong đảo ngữ với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng sau:
Câu điều kiện loại 1: If – clause = Should + S + V…
Ví dụ:

 • Should she come late, she will miss the train.
 • Should he lend me some money, I will buy that house.

Câu điều kiện loại 2: If – clause = Were S + to-V/Were + S…
Ví dụ:

 • If I were you, I would work harder = Were I you, I……..
 • If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……..

Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V3
Ví dụ: Had my parents encouraged me, I would have passed exam

f) Đảo ngữ với No where

Một trong những dạng đảo ngữ trong tiếng Anh thường thấy chính là cấu trúc với No where:

No where + Aux (Trợ động từ) + S + V
Ví dụ:

 • No where can you buy the goods as good as those in my country.
 • No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.
 • No where do I feel as comfortable as I do at home.

g) Đảo ngữ với cấu trúc So + adjective + be + N + clause

Ví dụ: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

h) Đảo ngữ với Not only……. but……also…

Cấu trúc thông dụng thường được sử dụng nhất:

Not only + Auxiliary + S + V but…. also……….
Ví dụ:

 • Not only is he good at English but he also draws very well.
 • Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

e) Đảo ngữ với until/ till bạn cần biết

Cấu trúc cơ bản:

Until/Till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V
Ví dụ:
1. I didn’t know that I had lost my key till I got home.
=> Not until/till I got home did I know that I had lost my key
2. I won’t come home till 10 o’clock.
=> Not until/till o’clock that I will come home
=> It is not until 10 o’clock that I will come home

j) Đảo ngữ với SO

Cấu trúc:

So + Adj/Adv + Auxiliary + S + V + that – clause (mệnh đề danh từ)
Ví dụ:

 • So difficult was the exam that few student pass it.
 • So attractive is she that many boys run after her.

k) Đảo ngữ với ONLY

 • Only one: chỉ một
 • Only with + N: chỉ với
 • Only after+ N: chỉ sau khi
 • Only in that way: chỉ bằng cách kia
 • Only then + trợ động từ+ S+ V: chỉ sau khi
 • Only …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)
 • Only when + clause: chỉ khi
 • Only later: chỉ sau khi
 • Only in this way: chỉ bằng cách này
 • Only later: chỉ sau khi
 • Only if+ clause: chỉ nếu như
 • Only later: chỉ sau khi
 • Only in adv of time/ place: chỉ lúc/ở
 • hoặc Only … + S + V + trợ động từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

 • Only once did I meet her.
 • Only after all guests had gone home could we relax.
 • Only when I understand her did I like her.
 • Only by practising English every day can you speak it fluently.

XEM THÊM: Cấu trúc câu điều kiện và bài tập áp dụng

Bài tập áp dụng các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

She had never been so happy before.
=> Never before…………………………………………
One rarely finds good service these days.
=> Rarely…………………………………………………
He not only spent all his money but also borrowed some from me.
=> Not only…………………………………………………
He had hardly left the office when the telephone rang.
=> No sooner………………………………………………
The door could not be opened without using force.
=> Only ……………………………………………………
Đáp án

 1. Never before had she been so happy.
 2. Rarely does one find good service these days.
 3. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.
 4. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 5. Only using force could the door be opened.

Bạn đang xem bài viết: Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

RÈN KĨ NĂNG LÀM DẠNG BÀI TRẮC NGHIỆM: ĐẢO NGỮ || CÔ VŨ MAI PHƯƠNG OFFICIAL
RÈN KĨ NĂNG LÀM DẠNG BÀI TRẮC NGHIỆM: ĐẢO NGỮ || CÔ VŨ MAI PHƯƠNG OFFICIAL

Chắc hẳn là một người học tiếng Anh, bạn đã từng thấy hoặc biết tới câu điều kiện, một dạng ngữ pháp phổ biến, đặc biệt thường dùng trong kỳ thi IELTS. Bạn đã thông thạo cách sử dụng và cấu trúc của câu điều kiện chưa? Nếu chưa hãy cùng IELTS Vietop thực hành ngay bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé.

Tóm tắt lý thuyết câu điều kiện

Câu điều kiện (Conditional sentences) là câu bao gồm 2 mệnh đề: mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả. Nó được dùng để nói về những tình huống giả định, điều kiện xảy ra thì dẫn tới kết quả nào đó.

Có 4 loại câu điều kiện cơ bản. Ngoài ra còn có thêm các dạng câu điều kiện hỗn hợp là sự phối hợp của các dạng câu điều kiện cơ bản.

Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và 4

Loại câu điều kiện Cách dùng Cấu trúc Ví dụ
Loại 0 Nói về điều kiện của những sự thật hiển nhiên. If + clause (hiện tại đơn), clause (hiện tại đơn). If wood is burned, it finally turns into ash. (Nếu gỗ bị đốt thì cuối cùng nó sẽ thành tro).
Loại 1 Giả thiết, lời đe dọa, lời hứa xảy ra trong tương lai. If + clause (hiện tại đơn), clause (tương lai đơn). If you don’t come back home in time, you will have to sleep outside. (Nếu bạn không trở về nhà đúng giờ thì bạn sẽ phải ngủ ở ngoài).
Loại 2 Giả thiết không có thật ở hiện tại, thông thường là lời khuyên. If + clause (quá khứ đơn), S + would/could/might + V. If I were you, I would continue my study. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tiếp tục việc học).
Loại 3 Giả thiết không có thật ở trong quá khứ. If + clause (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + PII. If I hadn’t divorced him, I would have been so tired. (Nếu tôi không ly hôn với anh ta thì tôi đã rất mệt mỏi).
Loại 4 Kết hợp giữa loại 2 và loại 3, mô tả thời gian diễn ra điều kiện trong quá khứ và kết quả trong hiện tại hoặc ngược lại. If + clause (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + V.If + clause (quá khứ đơn), S + would/could/might + have + PII. If they had arrived earlier, they would have dinner with us. (Nếu họ trở về sớm hơn thì họ đang dùng bữa tối với chúng tôi rồi).If they had a test today, they wouldn’t have watched a movie yesterday. (Nếu họ có bài thi hôm nay, họ sẽ không thể xem phim hôm qua).

Đảo ngữ với câu điều kiện

Ngoài ở 4 dạng câu điều kiện kể trên thì chúng cũng ở dạng đảo ngữ.

 • Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + V-nguyên thể, S + Will +V-nguyên thể

E.g: Should I meet her next Thursday, I will give her this gift. = If I meet her next Thursday, I will give her this gift. (Nếu tôi gặp cô ấy vào thứ Năm tới, tôi sẽ tặng cô ấy món quà này).

 • Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + V-nguyên thể, S + Would + V-nguyên thể

E.g: Were I you, I would buy this garden = If I were you, I would buy this garden. (Nếu tôi là cậu thì tôi đã mua khu vườn này).

 • Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved

E.g: Had she driven carefully, the accident wouldn’t have happened. = If she had driven carefully, the accident wouldn’t have happened. (Nếu cô ấy lái xe cẩn thận, tai nạn sẽ không xảy ra).

Trường hợp khác của câu điều kiện

 • Unless = If…not (Trừ phi, nếu…không)

E.g: If you don’t come in time, I will miss the concert ticket. (Nếu bạn không đến đúng giờ thì mình đã bỏ lỡ vé ca nhạc rồi)

→ Unless you come in time, I will miss the concert ticket. (Trừ phi bạn đến đúng giờ, nếu không mình sẽ bỏ lỡ vé ca nhạc).

 • Một số cụm Từ đồng nghĩa:

Những cụm từ có thể thay cho if trong câu điều kiện như:

 • Suppose/ Supposing: giả sử như
 • In case: trong trường hợp
 • Even if: ngay cả khi, cho dù

So long as, as long as, provided (that), on condition (that): miễn là, với điều kiện là

E.g: Provided that she turns up the party, I will give you that gift. (Với điều kiện cô ấy đến dự tiệc, tôi sẽ tặng bạn món quà đó)

→ If she turns up the party, I will give you that gift. (Nếu cô ấy đến dự tiệc, tôi sẽ tặng bạn món quà đó)

 • Without: không có

E.g: Without love, life would be so boring. (Nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ rất nhàm chán).

→ If there were no love, life would be so boring. (Nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ rất nhàm chán).

Xem thêm:

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án chứa lỗi sai.

1. If a dog is fierce, it would bite people.

A. is

B. would

C. bite

D. people

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. will buy

B. if

C. help

D. her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. has

B. he

D. would

D. learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If

B. is

D. frozed

D. expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have

B. Understood

C. if

D. had been spoken

Bài 2: Chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài 3: Tìm từ còn thiếu trong câu.

1. If Leo ………….. up late last night, he wouldn’t sleep now.

A. hadn’t stayed

B. don’t stay

C. stayed

D. hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. give

B. gave

C. will give

D. would give

3. If I had free time, I __________some shopping with you.

A. did

B. will do

C. would do

D. have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. speaks

B. had spoken

C. speak

D. spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. had rung

B. would have rung

C. rang

D. will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. hadn’t

B. hadn’t been

C. wouldn’t be

D. weren’t

7. Will you be angry if I______……………… your pocket dictionary?

A. stole

B. have been stolen

C. were to steal

D. steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. tells

B. told

C. telled

D. would tell

9. If I were Quynh, I_____……………… this job.

A. accept

B. will accept

C. would accepted

D. would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If Nam drives more carefully

B. If had Nam driven more carefully

C. Had Nam driven more carefully

D. Unless Nam had driven more carefully

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất.

1. I’d have sent you a postcard while I was on my vacation if I ……. your address.

 1. remember
 2. had remembered
 3. remembered
 4. would remember

2. We would gladly buy the house if it ……. so small.

 1. is not
 2. would not be
 3. were not
 4. had not been

3. They’re expecting us. They would be very disappointed if we …….

 1. will not
 2. would not come
 3. did not come
 4. do not come

4. If I were you, I ……. him.

 1. had married him
 2. will not marry
 3. do not marry
 4. would not marry

5. If I ……. a $100 bill on the street, I would keep it.

 1. would find
 2. find
 3. had found
 4. found

6. It’s good that Ann reminded me about Tom’s birthday. I ……. if she hadn’t reminded me.

 1. would have forgotten
 2. would forget
 3. will forget
 4. had forgotten

7. Ann gave me this ring. She ……. terribly upset if I lost it.

 1. would have been
 2. is
 3. would be
 4. will be

8. What would happen if you ……. go to work tomorrow?

 1. do not
 2. did not
 3. will not
 4. would not

9. If someone ……. in here with a gun, I’d be very frightened.

 1. walked
 2. would walk
 3. walks
 4. will walk

10. I’d help you if I ……., but I’m afraid I can’t.

 1. can
 2. had been able to
 3. could have been able to
 4. could

Bài 5: Chọn đáp án đúng nhất.

1. I wouldn’t mind living in London if the weather …….

 1. would be better
 2. were better
 3. had been better
 4. is better

2. Jim got to the bus stop in time. If he ……. the bus, he would have been late for his interview.

 1. would have missed
 2. had missed
 3. misses
 4. missed

3. Many people would be out of work if that company ……. down.

 1. will close
 2. close
 3. closes
 4. closed

4. I’m sure she ……. if you explained the situation to her.

 1. would have understood
 2. would understand
 3. understands
 4. will understand

5. If the company offered me the job, I think I ……. it.

 1. would not take
 2. do not take
 3. will not

6. I’m sure Lee would lend you some money. I’d be surprised he ……..

 1. will refuse
 2. refused
 3. would refuse

7. We might not stay at this hotel if Debbie ……. it to us.

 1. would not recommend
 2. did not recommend
 3. would have recommended
 4. hadn’t recommended

8. If she sold her car, she ……. much money for it.

 1. did not get
 2. does not get
 3. will not get
 4. would not get

9. I ……. you a cigarette if I had one, but I’m afraid I don’t.

 1. give
 2. will give
 3. would give

10. Would George be angry if I …….his bicycle without asking?

 1. take
 2. will take
 3. took
 4. would take

Bài 6: Chọn đáp án đúng nhất.

1. ……………… they study regularly, can they succeed in lessons that require memorization.

A. Only when

B. Until

C. If only

D. Did

E. On condition that

2. If our possessions ……………… away from us, our feelings of resentment at people’s injustice ……………… very strong.

A. had been taken / could be

B. had been taken / were

C. were taken / may be

D. have been taken / would be

E. are taken / can be

3. If the 2004 presidential election were held today, almost twice as many people say they ……………… for President George W. Bush as for former Vice President Al Gore.

A. would have voted

B. had voted

C. will vote

D. would vote

E. voted

4. If you ……………… someone dear to you with such an illness, ……………… him to ask his doctor about therapy.

A. have / encourage

B. have had / encouraging

C. had / encourage

D. will have / you encouraged

E. had had / encouraged

5. If they ……………… the instructions in advance they ……………… that the exam would be in the other building.

A. read / knew

B. had read / would have known

C. would read / knew

D. read / will know

E. have read / know

6. If I ……………… what the river was like, I ……………… a different line of approach to the other side.

A. have known / will choose

B. knew / chose

C. had known / would have chosen

D. knew / had chosen

E. had known / must have chosen

7. If they ……………… any idea about how they took the money, they ……………… it to the police.

A. had / had told

B. had had / should have told

C. had / had told

D. have had / would tell

E. would have / would tell

8. If your student ……………… a mistake, you ……………… him in the classroom. But you can warn him later.

A. made / can’t embarrass

B. makes / haven’t embarrassed

C. made / didn’t embarrass

D. makes / wouldn’t embarrass

E. has made / shouldn’t embarrass

9. You ……………… problems of discipline with your children if you ……………… them watch TV more than an hour.

A. have had / will let

B. have / will let

C. may have / let

D. had / would let

E. would have / have let

10. ……………… for the changes made in regulations to acceptance to the school, very few students ……………… before the year started.

A. Were it not / will have enrolled

B. Should it not / would enroll

C. Were it not / would enroll

D. But / have enrolled

E. Had it not been / would have enrolled

Đáp án

Bài 1:

1. B. would → will

2. C. help → helps

3. A. has → had

4. C. frozed → frozen

5. D. had been spoken- had spoken

Bài 2:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài 3:

1. A. hadn’t stayed

2. C. will give

3. C. would do

4. C. speak

5. B. would have rung

6. B. hadn’t been

7. D. steal

8. B. told

9. D. would accept

10. C. Had Nam driven more carefully

Bài 4:

 1. B
 2. C
 3. C
 4. D
 5. D
 6. A
 7. C
 8. B
 9. A
 10. D

Bài 5:

 1. B
 2. B
 3. D
 4. B
 5. A
 6. B
 7. D
 8. D
 9. C
 10. C

Bài 6:

 1. A
 2. E
 3. D
 4. A
 5. B
 6. C
 7. B
 8. E
 9. C
 10. E

Hẳn là qua những bài tập trên đây, bạn đã nắm được những lý thuyết cơ bản về câu điều kiện. Hãy thực hành thêm nhiều bài tập trắc nghiệm câu điều kiện nhé. Vietop chúc bạn học giỏi và đạt được mục tiêu của mình.

Bạn đang xem bài viết: Tổng hợp bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Lý thuyết & bài tập đảo ngữ có đáp án

Chuyên đề: ĐẢO NGỮ- Cô TRANG ANH
Chuyên đề: ĐẢO NGỮ- Cô TRANG ANH

Lý thuyết & bài tập đảo ngữ có đáp án

Tài liệu Chuyên đề đảo ngữ lý thuyết + bài tập kèm đáp án – Inversion dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều lý thuyết về các dạng đảo ngữ thường gặp và 18 dạng bài tập viết lại câu Tiếng Anh có đáp án giúp bạn đọc nắm chắc phần kiến thức này.

Lý thuyết + Bài tập câu đảo ngữ có đáp án

 • A. Lý thuyết cấu trúc câu đảo ngữ
  • 1. Tại sao lại gọi là ĐẢO NGỮ?
  • Dạng 1. Đảo ngữ với trạng từ phủ định
  • Dạng 2: Đảo ngữ với các cấu trúc No
  • Dạng 3: Đảo ngữ với Such và So
  • Dạng 4: Đảo ngữ với Hardly … when….
  • Dạng 5: Đảo ngữ với các cấu trúc có Only
  • Dạng 6: Đảo ngữ với cấu trúc Not only … but also…
  • Dạng 7: Đảo ngữ với Not until (hay till)
  • Dạng 8: Đảo ngữ với No sooner … than … (vừa mới…….thì…….)
  • Dạng 9: Đảo ngữ với các trạng từ chỉ chuyển động
  • Dạng 10: Đảo ngữ với giới từ chỉ địa điểm
  • Dạng 11: Đảo ngữ với câu điều kiện
  • Dạng 12: Một số cấu trúc câu đảo ngữ khác
 • B. Luyện tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh
 • C. Đáp án đề luyện tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

A. Lý thuyết cấu trúc câu đảo ngữ

1. Tại sao lại gọi là ĐẢO NGỮ?

Bình thường câu khẳng định và phủ định sẽ có dạng:

S (+ Trợ động từ) + ADV + V

(Trạng từ có thể đứng cuối câu)

Vd: I will never forget them.

ĐẢO NGỮ là dạng mà TRỢ ĐỘNG TỪ và TRẠNG TỪ bị ĐẢO LÊN ĐẦU CÂU TRƯỚC CHỦ NGỮ.

Ví dụ: – NEVER WILL I forget them.

* Lưu ý: Câu Hỏi cũng là 1 dạng Đảo Ngữ. (Are you tired? Where did she go?)

Dạng 1. Đảo ngữ với trạng từ phủ định

Các Trạng từ phủ định hay dùng cho dạng này:

– never: không bao giờ

– hardly: hầu như không

– little: ít khi, hiếm khi

– rarely: hiếm khi

– seldom: hiếm khi

– scarcely: hiếm khi

– hardly ever: hầu như không bao giờ

* Công thức: TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V.

Vd: – Seldom do they eat meat (hiếm khi họ ăn thịt)

(*) CHÚ Ý: với HIỆN TẠI ĐƠN và QUÁ KHỨ ĐƠN khi đã mượn trợ động từ (DO, DOES, DID), Động từ chính của câu luôn là NGUYÊN THỂ.

Vd: – Little does she visit here. (ít khi cô ấy thăm nơi này)

Dạng 2: Đảo ngữ với các cấu trúc No

Bao gồm:

– at no time: không bao giờ

– on no condition: không đủ khả năng, dù thế nào

– on no account: không thể nào, không ….. trong bất kỳ hoàn cảnh nào

– under/ in no circumstances: không bao giờ

– for no searson: không có lý do gì

– in no way: không thể nào, không thể

– no longer: không……….nữa

– nowhere: không ở nơi nào

(công thức giống Dạng 1) Vd:

– For no reason will we surrender

(chúng ta sẽ không đầu hàng vì bất kỳ lí do gì)

– No longer does he work here (ông ta không làm việc ở đây nữa)

Dạng 3: Đảo ngữ với Such và So

A. SO

* SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O

* SO + ADV + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V + THAT + S + V + O (ít gặp)

Vd:

– So angry was the man that he beat all the woman. (người đàn ông quá tức giận đến nỗi hắn đánh mụ ta)

– So stupid are you that you will die. (Mày quá ngu đến nỗi mày sẽ chết)

– So quickly did she run that they couldn’t catch them.

B. SUCH

SUCH + BE(chia) (+ A/AN) + N + THAT + S + V + O

Hoặc:

SUCH (+ A/AN) + N + BE + S + THAT + S + V + O

Vd: – Such is a beautiful girl that all boys love her (1 cô gái quá đẹp đến nỗi bọn con trai đều thích)

hoặc

– Such a beautiful girl is she that all boys love her.

Dạng 4: Đảo ngữ với Hardly … when….

* HARDLY + HAD + S + VP2 + WHEN + S + V- quá khứ đơn.

(vừa mới ………….. thì) Vd

– Hardly had she left home when it rained

(cô ta vừa ra ngoài thì trời mưa)

– Hardly had the chopper taken off when it exploded (máy bay trực thăng vừa cất cánh thì nó bị nổ)

Dạng 5: Đảo ngữ với các cấu trúc có Only

* LOẠI 1:

– only once: chỉ 1 lần

– only later: chỉ sau đó

– only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ cách đó

– only after + /v-ing/ n: chỉ sau khi

– only by v_ing/ n: chỉ bằng cách, bằng việc

– only with + n: chỉ với

– only then: chỉ sau đó

– only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúc

……………………………

=> CÁC CỤM NÀY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V

Vd:

– Only by practising frequenly can you play footbell well.

(chỉ bằng việc tập luyện thường xuyên chú mới có thể chơi bóng đá giỏi)

* LOẠI 2:

– only when: chỉ khi

– only after: chỉ sau khi

– only if: chỉ nếu mà
……………………..

=> CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2

(CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + ĐẢO NGỮ)

Vd:

– Only when she left did he understand her love for him.

(chỉ khi cô ấy ra đi, anh ấy mới hiểu được tình yêu của cô ấy cho mình)

Dạng 6: Đảo ngữ với cấu trúc Not only … but also…

(không những……….mà còn)

* NOT ONLY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V1 + BUT + S + ALSO + V2

(V1 sẽ nguyên thể nếu đó là Hiện tại đơn hoặc Qúa khứ đơn – V2 sẽ vẫn giữ nguyên dạng theo THÌ)

Vd:

– Not only did he steal the car but he also burnt the house. (Nó không chỉ ăn cắp xe hơi mà còn đốt nhà)

* CHÚ Ý: vị trí của vế BUT ALSO có thể khác một chút nhưng đây là dạng PHỔ BIẾN)

Dạng 7: Đảo ngữ với Not until (hay till)

((mãi) cho đến khi/ chỉ khi……..thì mới……)

* NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S1 + V1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2.

(NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S + V + ĐẢO NGỮ)

Vd: – Not until I went to bed did i remember the task

((Mãi) Cho đến khi/ chỉ khi tao đi ngủ thì tao mới nhớ đến nhiệm vụ)

– Not until 11 p.m will he come back. (mãi đến lúc 11 giờ đêm nó mới về)

Dạng 8: Đảo ngữ với No sooner … than … (vừa mới…….thì…….)

Dạn này giống với dạng 4 “hardly…….when……”: 1 vế QKHT và 1 vế QKĐ)

* NO SOONER + HAD + S + VP2 + THAN + S + V-quá khứ đơn.

Vd: – No sooner had he died than his sons fought for his property. (Lão vừa mới chết thì những thằng con trai lão tranh giành tài sản)

Dạng 9: Đảo ngữ với các trạng từ chỉ chuyển động

– round and round: vòng quanh

– to and fro: đi đi lại lại

– up and down: lên lên xuống xuống

– away: rời xa

– off: rời xa

………………………… (còn nhiều nữa)

=> CÁC CỤM NÀY + ĐỘNG TỪ + S

Vd: – Round and round flies the bird (con chim bay vòng quanh)

– Away ran the thief (tên trộm chuồn mất)

* CHÚ Ý: nếu như CHỦ NGỮ là 7 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (I, WE, YOU, THEY, HE, SHE, IT)

–cấu trúc sẽ là:

=> TRẠNG TỪ + S + V

Vd: – AWAY HE RAN

(nó chạy trốn)

Dạng 10: Đảo ngữ với giới từ chỉ địa điểm

– here: ở đây

– there: ở đó

– Giới từ (in, on, at, from, to…) + đia điểm

=> CÁC CỤM NÀY + V + S.

Vd: – There came the guests. (những người khách đã đến đó)

– In the kitchen was a ghost (1 con ma ở trong bếp)

* CHÚ Ý: nếu như CHỦ NGỮ là 7 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (I, WE, YOU, THEY, HE, SHE, IT)

– cấu trúc sẽ là:

GIỚI TỪ + ĐỊA ĐIỂM + S + V

Vd: – HERE WE ARE

(chúng tao ở đây)

Dạng 11: Đảo ngữ với câu điều kiện

(1) Câu điều kiện LOẠI 1:

* SHOULD + S + V-nguyên thể, S + WILL + V-nguyên thể

Vd: – Should she come late, he will beat her. (Nếu cô ấy đến muộn, hắn sẽ đánh cô ấy)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

(2) Câu điều kiện LOẠI 2

* WERE + S + TO + V-nguyên thể, S + WOULD + V-nguyên thể

Vd: – Were I to quit the job, I wouldn’t have enough money. (Nếu tôi bỏ việc, tôi sẽ không có đủ tiền)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

– Nếu sau nó là Danh từ hoạc Tính từ thì có thể bỏ cụm TO V. Vd: Were I you, I would go home….

(3) Câu điều kiện LOẠI 3

* HAD + S + VP2, S + WOULD HAVE + VP2

Vd: – HAD WE KNOWN your address, we would have visited you. (Nếu chúng tôi biết địa chỉ của ông, chúng tôi đã đến thăm ông rồi)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

Dạng 12: Một số cấu trúc câu đảo ngữ khác

với Dạng 4: HARDLY HAD + S + V-p2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn.

=> HARDLY có thể thay bằng dạng có BARELY hoặc SCARCELY BARELY/ SCARCELY HAD + S + V-p2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn.

(vừa mới….thì………)

Vd: – barely/ scarcely had we set off when it snowed. (Chúng tao vừa khởi hành thì trời đổ tuyết)

B. Luyện tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài 1. Chuyển sang dạng Đảo Ngữ:

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So _________________________________

2. He hardly bought a new bike when he had an accident.

(1) => Hardly _________________________________

(2) => No sooner _________________________________

3. The thief ran away.

=> Away _________________________________

4. I could drive a car only when I reached 30.

=> Only when _________________________________

5. If he goes to school, he will have money.

=> Should _________________________________

6. The man not only beat the child but also took all her money.

=> Not only _________________________________

7. She will never accept his proposal.

=> At no time _________________________________

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

=> Rarely _________________________________

9. I phone him as soon as I went home.

(1) => No sooner _________________________________

(2) => Scarcely _________________________________

10. If you had followed the advice, you would have succeeded.

=> Had _________________________________

11. He dived into the sea.

=> Into _________________________________

12. If he had money, he would travel.

=> Were _________________________________

13. She is such a gentle girl that she speaks very softly.

=> Such _________________________________

14. The girl lay on the bed.

=> On _________________________________

15. It was not until she was 18 that she went abroad.

=> Not until _________________________________

16. We can only improve our skills by training hard.

=> Only _________________________________

17. They are here.

=> Here _________________________________

18. He no longer drinks coffee.

=> No _________________________________

19. He stood outside the door.

=> Outside _________________________________

20. It was not until they were robbed of money that they became more careful.

=> Not until _________________________________

Bài 2. Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

2. I have never heard such nonsense!

=> Never……………………………………………………

3. I have never seen such a mess in my life.

=> Never in my life…………………………………

4. Our profits have never been higher than they are this year.

=> Never…………………………

5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration.

=>Never……………………

6. I’ve never come across such a horrifying film.

=> Never………………………………………

7. I’ve never been so moved by a Shakespeare production.

=> Never……………………………

8. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

=> Never…………………………

9. I’ll never forget you.

=> Never ………………………………………………………………..

Bài 3. Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. One rarely finds good service these days.

=>Rarely………………………………………………………

2. She has rarely travelled more than fifty miles from her village.

=> Rarely………………………………

3. Public borrowing has seldom been so high.

=> Seldom…………………………………………

4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.

=> Seldom…………………………

5. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.

=> Little……………………………

6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent

=> Little…………………………………………

7. He has seldom seen anything stranger

=> Seldom……………………………………………

Bài 4. Rewrite these sentences, using inversion with NOT.

1. He is my friend as well as yours.

=> Not only…………………………………………………

2. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only………………………………………

3. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder.

=> Not only………………………………………………

4. He is both intelligent and handsome.

=> Not only…………………………………………………………………….

5. She is impatient and dishonest.

=> Not only………………………………………………………

6. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a cat.

=> Not……………………………………………………………………………..

7. She not only wrote the text but also selected the illustrations.

=> Not……………………………………………………………………………..

8. She is not only beautiful but also attractive.

=> Not……………………………………………………………………………..

9. He translated not only fast but also correctly.

=> Not……………………………………………………………………………..

10. They are not only good at mathematics but also at science.

=> Not……………………………………………………………………………..

11. She not only sings but also dances.

=> Not…………………………………………………………………

Bài 5. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner __________________________________________________ ___

2. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly __________________________________________________ _____

3. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________ ____

4. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only __________________________________________________ _______

5. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _________________________________________________

6. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely____________________________________________ _____________

7. The facts were not all made public until later.

=> Only______________________________________________ ____________

8. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had_______________________________________________ ____________

Bài 6. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1.He only thought about having a holiday abroad after he retired.

=> Only __________________________________________________________.

2. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

=> Only __________________________________________________________.

3. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

=> Only __________________________________________________________.

4. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

=> Only __________________________________________________________.

5. They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only __________________________________________________________.

6. They had to wait for twelve hours before their flight left.

=> Only __________________________________________________________.

7. I didn’t realize who he was until later.

=> Only __________________________________________________________.

8. The door could not be opened without using force.

=> Only __________________________________________________________.

9. I won’t agree until Tom’s apologized.

=> Only __________________________________________________________.

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
=> Only __________________________________________________________.

Bài 7. Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD.

1. If the Government are forced into another election, it will be the favorite to win.

=> Should__________________________________________________________.

2. If you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M

=> Should__________________________________________________________.

3. If you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.

=> Should__________________________________________________________.

4. If you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.

=> Should__________________________________________________________.

5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.

=> Should__________________________________________________________.

6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.

=> Should__________________________________________________________.

7. If you change your mind, there will always be a job for you here.

=> Should__________________________________________________________.

Bài 8. Rewrite these sentences, using inversion with WERE OR HAD

1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were ___________________________________________________________.

2. Would you visit me if I were sent to prison?

=> Were ___________________________________________________________.

3. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

4. If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were ___________________________________________________________.

5. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were ___________________________________________________________.

6. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were ___________________________________________________________.

7. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

8. If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

9. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

10. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.
=> Had___________________________________________________________.

Bài 9. Rewrite these sentences, using inversion with SO OR SUCH.

1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

2. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

3. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

4. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.
5. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

6. He bought so many books that he didn’t know where to put them.

=> So__________________________________________________________________.

7. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

8. This book is so boring that I couldn’t finish it

=> So__________________________________________________________________.

9. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

10. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

11. It was such a foggy day that we couldn’t see the road.

=> Such________________________________________________________________.

12. This tea is so good that I’ll have another cup.

=> So__________________________________________________________________.

Bài 10. I Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only_______________________________________________________

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only _________________________________________________________

6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

=> Never ________________________________________________________

7. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _________________________________________________

8. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely_________________________________________________________

9. The facts were not all made public until later.

=> Only__________________________________________________________

10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had___________________________________________________________

11. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

=> Such__________________________________________________________

12. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

=> Not only ______________________________________________________

13. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

=> Little _________________________________________________________

14. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

=> Should________________________________________________________

15. The bus driver cannot be blamed for the accident in any way.

=> In ___________________________________________________________

16. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

=> So ___________________________________________________________

17. If the government raised interest rates. They would lose the election.

=> Were__________________________________________________________

18. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

=> No sooner _____________________________________________________

19. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

=> Such__________________________________________________________

20. It’s not common for there to be so much rain in March.

=> Seldom________________________________________________________

21. You won’t allowed in until your identify has been checked.

=> Only__________________________________________________________

22. Just after the play started there was a power failure.

=> Hardly________________________________________________________

23. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

=> Rarely_________________________________________________________

24. We had only just arrived home when the police called.

=> Scarcely_______________________________________________________.

25. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

=> On no_________________________________________________________.

26. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

=> Never before___________________________________________________.

27. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

=> Barely________________________________________________________.

28. She seldom misses a lecture.

=> Seldom_______________________________________________________.

29. As soon as we had come home, it started to rain

=> No sooner_____________________________________________________.
30. As soon as we had turned on the TV, the electricity went out.

=> Hardly _______________________________________________________.

31. I have never been embarrassed like that!

=> Never _______________________________________________________.

32. She had never experienced this exhilarating emotion in her life.

=> Never _______________________________________________________.

33. He has seldom seen anything stranger

=> Seldom_______________________________________________________.

34. I have seldom seen him looking so miserable.

=> Seldom_______________________________________________________.

35. As soon as I had got out of the bed, the phone rang.

=> Scarcely _______________________________________________________.

36. As soon as he had finished dinner, she walked in the door.

=> No sooner _____________________________________________________.

37. I only understood the problem then.

=> Only _________________________________________________________.

38. We will be only able to accomplish this great task by working hard.

=> Only _________________________________________________________.
39. You can only pass this exam by studying hard.

=> Only _________________________________________________________.
40. You can only understand it when you grow up.

=> Only _________________________________________________________.

41. I can only forgive you if you tell me the truth.

=> Only _________________________________________________________.

42. I only realized that I’d seen it before after the film started.

=> Only _________________________________________________________.

43. The situation was so strange that I couldn’t sleep.

=> So ___________________________________________________________.

44. The test is so difficult that students need three months to prepare.

=> So ___________________________________________________________.

45. The exercise is so easy that every students can do it easily.

=> So ___________________________________________________________.

46. He not only studies well, but also he sings well.

=> Not only ______________________________________________________.

47. If you meet her, please call me!

=> Should _______________________________________________________.

48. If you had obeyed orders this disaster would not have happened

=> Had___ _______________________________________________________.

Bài 11. Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

If you need some more money, take an extra 200.

_______________________________________

2. If I were your father, I would insist you practice harder.

_______________________________________

3. If my girlfriend calls, please let me know right away.

_______________________________________

4. If I had thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

_______________________________________

5. If I were a rich kid, I would not have to worry about anything.

_______________________________________

6. If they run out of tickets, we will have to go to another theater.

_______________________________________

7. If you change your mind, let us know.

_______________________________________

8. If you had known my mom, you would have thought she was crazy too

_______________________________________

9. If you had heard her singing, you would have laughed too.

_______________________________________

10. If I were a celebrity, I could buy any bag I want.

_______________________________________

11. You shouldn’t in any way consider him as your worst enemy

In no way _______________________________________

12. You must on no account upset your parents.

On no account _______________________________________

13. Mr and Mrs Adam live across the bridge.

Across the bridge _______________________________________

14. I was so scared that I could not even scream

So scared _______________________________________

15. The horrific view of massacre was in front of us.

In front of us _______________________________________

16. The cayon lies behind those mountains

Behind those mountains _______________________________________

17. He only then became aware of the dangers of the jungle.

Only then _______________________________________

18. She had barely begun to study when her boyfriend rang the bell

Barely _______________________________________

19. She had no sooner fallen asleep than the telephone rang.

No sooner _____________________________________

20. We not only got lost but our car broken down.

Not only _______________________________________

21. I have never heard such a terrible story before.

Never __________________________________________

22. We realized only then that the jewels had been stolen.

Only then ________________________________________

23. Business has rarely been so good.

Not once __________________________________________

24. The boss has not once given him a bonus

Not once __________________________________________

25. You should not ennter this room under any circumstances.

Under no circumstances _______________________________

Bài 12. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Her grief was so great that she almost fainted.

–> So __________________________________________

2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

–> No sooner __________________________________________

3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

–> Hardly __________________________________________

4. I only realized what I had missed when they told me about it later.

–> Only __________________________________________

5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.

–> Nowhere __________________________________________

6. The outcome of the election was never in doubt.

–> At no __________________________________________

7. He forgot about the gun until he got home.

–> Not until __________________________________________

8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.

–> Only __________________________________________

Bài 13. Change the normal sentence into one with inversion.

For example: “We had hardly arrived when Julie burst into the house”

becomes “Hardly had we arrived when Julie burst into the house”.

1) John had never been to such a fantastic restaurant.

Never ____________________________________

2) I in no way want to be associated with this project.

In no way ____________________________________

3) They had no sooner eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table.

No sooner ____________________________________

4) I had scarcely finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam.

Scarcely ____________________________________

5) I seldom leave my house so early.

Seldom ____________________________________

6) People rarely appreciate this musician’s talent.

Rarely ____________________________________

7) We would understand what had happened that night only later.

Only ____________________________________

8) They had met such rude people nowhere before.

Nowhere ____________________________________

9) He understood little about the situation.

Little ____________________________________

10) The children should on no account go on their own.

On no account ____________________________________

Bài 14. Inversion conditional sentences exercises

1. __________ (the books/be) cheaper, I would have bought them all.

2. ______________ (the Prime Minister/fail) to get the necessary support, he would be forced to call a snap election.

3. ________________ (the evidence/not be destroyed) , the accused would have been found guilty.

4. _________________ (you/need) any further assistance, do not hesitate to contact us.

5. _______________ (the ship/ not capsize) , there would have been more survivors.

6. _____________ (I/win) the prize, I wouldn’t spend it on things I don’t need.

7. ________________ (the storm/be) at night, the rescue team wouldn’t have found the lost boy scouts.

8. ___________________ (he/decide) to come, please let me know as soon as possible.

9. __________________(I/ be offered) the job, I would have to think about it.

10. _________________(you/have) any further questions, please ask to see the main assistant.

Bài 15. Choose the correct answer.

1. Rarely _______ anyone using typewriters now-a-days.

A. you see

B. will you see

C. you will see

D. you have seen

2. ________ received law degrees as today.

A. Never so many women have

B. Never have so many women

C. The women aren’t ever

D. Women who have never

3. _______ but also it filters out harmful rays.

A. The environment gives us air to breathe

B. Not only the environment gives us air to breathe

C. The environment which gives us air to breathe

D. Not only does the environment give us air to breathe

4. _______ have goods returned to us because they are faulty.

A. Seldom we do

B. Seldom do we

C. Rarely we

D. Hardly we

5. Hardly _______ entered the office when he realized that he had forgotten his wallet.

A. he had

B. he was

C. had he

D. did he

Bài 16. Choose the correct answer.

1. Pioneer men and women endured terrible hardships, and _______.

A. so do their children

B. neither did the children

C. so did their children

D. so the children did

2. Never _______ such a heinous crime.

A. he has committed

B. has he done

C. he has done

D. has he committed

3. _______ resigned, we would have been forced to sack him.

A. Had he not

B. He had

C. Had he

D. If he has not

4. Only after the food has been dried or canned_______.

A. that it should be stored for later consumption

B. should be stored for later consumption

C. should it be stored for later consumption

D. it should be stored for later consumption

5. _______ did Jonathan realize that there was a danger.

A. Upon entering the store

B. When he entered the store

C. After he has entered the store

D. Only after entering the store

Bài 17. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. I wondered what time …………………… starting.

a. was the show

b. the show was

2. She asked me what ……………………….. thinking about.

a. was I

b. I was

3. I wondered who ………………………

a. had left the door open

b. the door had left open

4. What a lovely place ………………………….!

a. is Shimla

b. Shimla is

5. How beautiful ………………………..!

a. are the flowers

b. the flowers are

6. At no time ………………………….. aware of what was happening.

a. he was

b. was he

7. Hardly ……………………… arrived when trouble started.

a. had he

b. he had

8. Never ……………………….. seen such a mess.

a. I have

b. have I

9. Little ……………………….. what she was doing

a. did she realize

b. she realized

10. Only then ………………………… what I had done.

a. did I understand

b. I understood

Bài 18. Rewrite the sentences, beginning with the words in bold

1.- The rain came down

…………………………………………………

2.- The birds flew away

…………………………………………………

3.- My house is at the end of the road

…………………………………………………

4.- The actors came onto the stage

…………………………………………………

5.- The airplane rose up into the sky

…………………………………………………

6.- The Grand Hotel stands at the foot of the mountains

…………………………………………………

7.- The policeman walked down the street

…………………………………………………

8.- The window cleaner climbed up the ladder

…………………………………………………

C. Đáp án đề luyện tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài 1. Chuyển sang dạng Đảo Ngữ:

1. So gentle is he that he never scolds anyone.

2. (1) => Hardly had he bought a new bike when he had an accident.

(2) => No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

3. Away ran the thief

4. Only when I reached 30 could I drive a car.

5. Should he go to school, he will have money.

6. Not only did the man beat the child, but he also took all her money.

7. At no time will she accept his proposal.

8. Rarely did Mr. Bean show his intelligence.

9. (1) => No sooner had I gone home than I phoned him.

(2) => Scarcely had I gone home when I phoned him.

10. Had you followed the advice, you would have succeeded

11. Into the sea he dived

12. Were he to have money, he would travel.

13. Such is a gentle girl that she speaks very softly.

hoặc: Such a gentle girl is she that she speaks very softly.

14. On the bed lay the girl

15. Not until she was 18 did she go abroad.

16. Only by training hard can we improve our skills.

17. Here they are.

18. No longer does he drink coffee.

19. Outside the door he stood.

20. Not until they were robbed of money did they become more careful.

Bài 2. Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. Never before had she been so happy.

2. Never have I heard such nonsense

3. Never in my life have I seen such a mess in my life

4. Never have our profits been higher than they are this year

5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration.

6. Never have I come across such a horrifying film.

7. Never have I been so moved by a Shakespeare production.

8. Never before had I tasted such a wonderful combination of flavors

9. Never do I go to school late

10. Never in my life have I seen anyone as much as you.

11. Never shall I forget you

Bài 3. Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. Rarely does one find good service these days

2. Rarely has she traveled more than fifty miles from her village

3. Seldom public borrowing has been so high

4. Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.

5. Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success.

6. Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent

7. Little did she realize what would happen to her next.

8. Seldom has he seldom seen anything stranger

Bài 4. Rewrite these sentences, using inversion with NOT.

1. Not only is he my friend but also yours

2. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me

3. Not only did Harry break his leg but also injured his shoulder

4. Not only is he intelligent but also handsome

5. Not only is she impatient but dishonest as well

6. Not only did the bus crash into a tree but it also ran over a cat.

7. Not only did she write the text but also selected the illustrations.

8. Not only is she beautiful but also attractive

9. Not did he translate fast but also correctly.

10. Not only are they good at mathematics but also at science.

11. Not only does she sing but also dances.

Bài 5. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. No sooner had he left the office than the telephone rang.

2. Hardly had I just put the phone down when the boss rang back.

3. Not until the bell rang did he finish his work

4. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease

5. Under the table was lying a sleeping dog

6. Rarely had his brother been more excited.

7. Only until later were the facts all made public

8. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

Bài 6. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that
it means the same as the sentence printed above it.

1. Only after he retired did he think about having a holiday abroad

2. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.

3. Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat

4. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.

5. Only until they had finished eating did they get around to business.

6. Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.

7. Only later did I realize who he was.

8. Only using force could the door be opened.

9. Only until Tom’s apologized will I agree.

10. Only by training hard every day can you become a good athlete.

Bài 7. Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD.

1. Should the Government be forced into another election, it will be the favorite to win.

2. Should you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M

3. Should you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.

4. Should you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.

5. Should we hear any further news, we will be in touch immediately.

6. Should you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.

7. Should you change your mind, there will always be a job for you here.

Bài 8. Rewrite these sentences, using inversion with WERE OR HAD

1. Were the salary high, the job would be worth doing.

2. Were I sent to prison would you visit me?

3. Had I seen the signal I would have stopped.

4. Were I rich and I could afford to buy an expensive car.

5. Were I you, I would tell him the truth.

6. Were he not busy right now, he could help them.

7. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.

8. Had the computer not broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

9. Had I he not been angry, I would have said something.

10. Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Bài 9. Rewrite these sentences, using inversion with SO OR SUCH.

1 – So beautiful is the weather that we decided to go to the beach.

2 – So strong is he that he can lift the box.

3 – Such a lazy boy is he that no one likes him.

4 – So much food did he eat that he became ill.

5 – Such hot coffee is it that I can’t drink it.

6 – So many books did he buy that he didn’t know where to put them.

7 – Such a soft voice does she has that everyone likes her.

8 – So boring is this book that I couldn’t finish it.

9 – Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.

10 – So tired was she that she fell asleep in the armchair.

11 – Such a foggy day was it that we couldn’t see the road.

12 – So good was this tea that I’ll have another cup.

Bài 10. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me.

2. No sooner had I left the office than the phone rang.

3. Hardly had I put the phone down when the boss rang back.

4. Not until the bell rang did he finish his work.

5. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease.

6. Never in my life have seen anyone drink as much as you.

7. Under the table was lying a sleeping dog.

8. Rarely had his brother been more excited.

9. Only later were all the facts made public.

10. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

11. Such was the responsible to our appeal that we has to take on more staff

12. Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder.

13. Little did the police suspect that the judgment was the murderer.

14. Should you see Helen, could you ask her to call me?

15. In no way can the bus be blamed for the accident.

16. So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled.

17. Were the government to write interest rates they would lose the election.

18. No sooner had I got into the bath than someone knocked on the door.

19. Such was the uncertainty that the financial markets remained closed.

20. Seldom is there so much rain in March.

21. Only when your identity has been checked will you be allowed in.

22. Hardly had the play started when there was a power failure.

23. Rarely has the Prime Minister made so inept a speech.

24. Scarcely had we arrived home when the police called.

25. On no account are press photographers allowed to take photographs backstage.

26. Never before has so much money been spent to so little purpose!.

27. Barely had the trial proceedings begun when the judge was taken ill.

28. Seldom does she miss a lecture

29. No sooner had we come home than it started to rain

30. Hardly had we turned on the TV, the electricity went out.

31. Never have I been embarrassed like that!

32. Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.

33. Seldom has he seen anything stranger.

34. Seldom have I seen him looking so miserable.

35. Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.

36. No sooner had he finished dinner than she walked in the door.

37. Only then did I understand the problem.

38. Only by hard work will we be able to accomplish this great task.

39. Only by studying hard can you pass this exam.

40. Only when you grow up, can you understand it.

41. Only if you tell me the truth, can I forgive you.

42. Only after the film started did I realize that I’d seen it before.

43. So strange was the situation that I couldn’t sleep.

44. So difficult is the test that students need three months to prepare.

45. So easy is the exercise that every students can do it easily.

46. Not only does he study well, but also he sings well.

47. Should you meet her, please call me!

48. Had you obeyed orders, this disaster would not have happened.

Bài 11. Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

1. Should you need some more money, take an extra 200.

2. Were I your father, I would insist you practice harder.

3. Should my girlfriend call, please let me know right away.

4. Had I thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

5. Were I a rich kid, I would not have to worry about spending anything.

6. Should they run out of tickets, we will have to go to another theater.

7. Should you change your mind, let us know.

8. Had you known my mom, you would have thought he was crazy too.

9. Had you heard her singing, you would have laughed too.

10. Were I a celebrity, I could get buy any bag I want.

11. In no way should you consider him as your worst enemy

12. On no account must you upset parents.

13. Across the bridge live Mr and Mrs Adam

14. So scared was I that I could not even scream

15. In front of us was the horrific view of the massacre

16. Behind those mountains lies the canyon.

17. Only then did he become aware of the dangers of the jungle.

18. Scarely had she begun to study when her boyfriend rang the bell.

19. No sooner had she fallen asleep than the telephone rang.

20. Not only did we get lost, but (also) our car broke down.

21. Never have I heard such a terrible story.

22. Only then did we realised that the jewel had been stolen

23. Not once has business been so good.

24. Not once has the boss given him a bonus.

25. Under no circumstances meeting Peter several times did I get to know him

Bài 12. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1 – So great was her grief that she almost fainted.

2 – No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter.

3 – Hardly had she begun to speak when people started interrupting her.

4 – Only when they told me about it later did I realize what I had missed.

5 – Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John.

6 – At no time was the outcome of the election in doubt.

7 – Not until he got home did he remember about the gun.

8 – Only by training hard everyday can you become a good athlete.

Bài 13. Change the normal sentence into one with inversion.

1 – Never had John been to such a fantastic restaurant.

2 – In no way do I want to be associated with this project.

3 – No sooner had they eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table.

4 – Scarcely had I finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam.

5 – Seldom do I leave my house so early.

6 – Rarely do people appreciate this musician’s talent.

7 – Only later would we understand what had happened that night

8 – Nowhere had they met such rude people before.

9 – Little did he understand about the situation.

10 – On no account should the children go on their own.

Bài 14. Inversion conditional sentences exercises

1. ___Had the books been_______ (the books/be) cheaper, I would have bought them all.

2. ______Were the Prime Minister to fail ________ (the Prime Minister/fail) to get the necessary support, he would be forced to call a snap election.

3. ______Had the evidence not been destroyed__________ (the evidence/not be destroyed) , the accused would have been found guilty.

4. ______Should you need___ (you/need) any further assistance, do not hesitate to contact us.

5. _____Had the ship not capsized_______ (the ship/ not capsize) , there would have been more survivors.

6. _____Were I to win_____ (I/win) the prize, I wouldn’t spend it on things I don’t need.

7. ______Had the storm been_____ (the storm/be) at night, the rescue team wouldn’t have found the lost boy scouts.

8. ____Should he decide_____ (he/decide) to come, please let me know as soon as possible.

9. ____Were I to be offered____(I/ be offered) the job, I would have to think about it.

10. ___Should you have___(you/have) any further questions, please ask to see the main assistant.

Bài 15. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – C;

Bài 16. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – D; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

Bài 17. Choose the correct answer to complete the sentence.

1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – b;

6 – b; 7 – a; 8 – b; 9 – a; 10 – a;

Bài 12. Rewrite the sentences, beginning with the words in bold

1. Down came the rain

2. Away flew the birds

3. At the end of the road is my house

4. Onto the stage came the actors

5. Up into the sky rose the airplane

6. At the foot of the mountain stands the Grand Hotel

7. Down the street walked the policeman.

8. Up the ladder climbed the window cleaner

Download đề thi & đáp án tại: Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh (có bài tập + đáp án). Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết & bài tập đảo ngữ có đáp án. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Đảo ngữ câu điều kiện – Cấu trúc và bài tập cần nắm vững

Đảo Ngữ – Công thức và bài tập thực hành
Đảo Ngữ – Công thức và bài tập thực hành

Đảo ngữ câu điều kiện là một điểm ngữ pháp căn bản cần nắm vững trong quá trình học ngoại ngữ Tiếng Anh. Tuy nhiên, không dễ để có thể áp dụng một cách thành thạo trong kỹ năng Writing cũng như Speaking nếu không có kiến thức và sự luyện tập. Ở bài viết dưới đây, hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu cấu trúc và bài tập liên quan đến trọng điểm ngữ pháp này và những lưu ý đi kèm nhé!

Các loại câu điều kiện

Các loại câu điều kiện

1. Đảo ngữ câu điều kiện là gì?

 • Đảo ngữ là hình thức đảo vị trí của chủ ngữ hay động từ trong câu nhằm nhấn mạnh thành phần nào đó trong câu.
 • Áp dụng cho mệnh đề “if” với “should” cho đảo ngữ câu điều kiện loại 1, đối với loại 2 sử dụng “were” và loại 3 sử dụng “had”.
 • Các từ “should”, “were” và “if” được đảo lên trước chủ ngữ và thay thế cho “if”. Đảo ngữ loại 2 và 3 thường được sử dụng phổ biến hơn so với loại 1.

Các loại đảo ngữ câu điều kiện

Các loại đảo ngữ câu điều kiện

Xem thêm:

Lý thuyết và bài tập về Câu điều kiện

2. Cùng đi qua lần lượt các loại đảo ngữ câu điều kiện

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Áp dụng cho các sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Khi đảo ngữ, câu điều kiện loại 1 trở nên lịch sự, trang nhã hơn và mục đích cho việc đảo ngữ là để đưa ra lời đề nghị, nhờ vả một việc gì đó.

Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc đảo ngữ

If + S1 + V (thì hiện tại), S2 + will/may/should/can… + V (B.I)

=> Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/should/can… + V (B.I)

Ex: If you meet her, please ask her to visit me at once.

=> Should you meet her, please ask her to visit me at once.

Lưu ý:

– Nếu ở mệnh đề if có “should” thì đảo “should” lên đầu câu:

Ex: If he should come, I will tell him the truth => Should he come, I will tell him the truth.

– Nếu ở mệnh đề if không có “should”, chúng ta phải thêm “should”:

Ex: If Jane go to school, he will meet me => Should he go to scholl, he will play meet me.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Áp dụng cho các sự việc, hiện tượng giả định và không có thực ở hiện tại hay không thể xảy ra ở hiện tại.

 • Khi đảo ngữ loại này, giả thiết đặt ra trong câu trở nên nhẹ nhàng hơn, thường được sử dụng để đưa ra lời khuyên một cách tinh tế, lịch sự và giảm tính sai khiến, áp đặt.

Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc đảo ngữ

If + S1 + V (quá khứ), S2 + would/might/could… + V (B.I)

=> Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V (B.I)

Ex: If I were you, I would not study this way.

=> Were I you, I would not study this way.

Lưu ý:

 • Câu điều kiện loại 2 hay đảo ngữ của loại này khi sử dụng tobe đều chỉ được chia “were” chứ không phải “was”. Bất kể ngôi đại từ số ít hay số nhiều, chúng ta đều phải nhớ sử dụng “were”.
 • Nếu mệnh đề if có “were” thì đưa “were” lên đầu câu

Ex: If I were a butterfly, I would fly => Were I a butterfly, I would fly.

 • Nếu mệnh đề if không có “were” thì thêm “were’ và dùng “ to V”

Ex: If I learnt Spanish, I would read a Spanish book => Were I to learn Spanish, I would read a Spanish book.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Áp dụng cho các sự việc, hiện tượng không có thật trong quá khứ, không xảy ra trong quá khứ.

Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc đảo ngữ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle

=> Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle

Ex: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have completed this work.

=> Had it not been for your help, I wouldn’t have completed this work.

Lưu ý:

– Nếu mệnh đề giả thiết ở dạng phủ định, đặt “not” sau chủ ngữ.

Ex: Had it not been so late, we would have called you.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Diễn tả sự tiếc nuối một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của hành động đó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.

 • Để đảo ngữ, chúng ta chỉ đảo ngữ mệnh đề if với cấu trúc giống câu điều kiện loại 3, mệnh đề sau giống câu điều kiện loại 2.

Câu điều kiện hỗn hợp

Cấu trúc đảo ngữ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V-infinitive

=> Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V-infinitive

Ex: If I had studied harder for this examination, I wouldn’t be disappointed now.

=> Had I studied harder for this examination, I wouldn’t be disappointed now.

Bài tập

Bài tập luyện tập

Bài tập luyện tập

Đảo ngữ các câu dưới đây:

1. If we go by train, it will be cheaper.

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late.

3. If the weather is rainy, we will stay at home.

4. If I had a map I would lend it to you.

5. If you had told me, I could have helped you.

Đáp án

1. Should we go by train, it will be cheaper.

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at home.

4. Were I to have a map I would lend it to you.

5. Had you told me, I could have helped you.

Đây là một dạng ngữ pháp tương đối khó và đòi hỏi người học phải nắm vững cấu trúc cũng như làm bài tập thường xuyên. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều điểm kiến thức hay và quan trọng khác trên website của Language Link Academic. Hãy thử khám phá ngay nhé!

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Bạn đang xem bài viết: Đảo ngữ câu điều kiện – Cấu trúc và bài tập cần nắm vững. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Lý thuyết và bài tập về Đảo ngữ trong tiếng Anh

Chuyên đề: ĐẢO NGỮ(sách 25 chuyên đề)
Chuyên đề: ĐẢO NGỮ(sách 25 chuyên đề)

INVERSION(ĐẢO NGỮ) Để nhấn mạnh ý nào trong câu mà mình muốn diễn đạt, ta dùng phép đảo ngữ. Thông thường, phép đảo ngữ được thực hiện bằng cách đặt một trạng từ hoặc một cụm trạng ngữ ra đầu câu, đồng thời đảo trợ dộng từ hay động từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ hoặc tự động thêm trợ động từ “DO/ DOES” cho câu ở thì hiện tại hay “DID” cho câu ở thì quá khứ. V + S + V + O Cấu trúc của câu nhấn mạnh bắt đầu bằng: Only, Only by, Never, Until, Not until, Not only, No sooner, In no circumstances(chẳng trong trường hợp nào), in no where else(chẳng có ở một nơi nào khác), No longer, Only when (chỉ khi)… E.g: We can never live without air and water. => Never can we live without air and water. (Không bao giờ chúng ta có thể sống được nếu không có không khí và nước). Eg: She never eats out ==> Never does she eat out. Các dạng đảo ngữ thường gặp: A. Đảo từ với câu điều kiện: 1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1 a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If” Eg: If it rains tonight, I will stay at home. ==> Should it rain tonight, I will stay at home. b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi Eg: If she has finished the work, she can go home. ==> Should she have finished the work, she can go home. 2. Điều kiện loại 2 a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were” dùng “were” thay”if” Eg: If I were you, I would love him. ==> Were I you, I would love him. b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì……), tách “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”) Eg: If it weren’t for your progress, I wouldn’t be here. ==> Were it not your progress, I wouldn’t be here. c) Mẫu câu điều kiện loại 2 thông thường Were+ S+ V(to-inf) …,S + would +V (inf) Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điêu kiện loại 2 Eg: If he had enough time, he would finish the report. ==> Were he to have 3. Điều kiện loại 3 a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam. ==> Had she worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam. b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu If it hadn’t been for + N ==> Nếu không phải vì……. ==> Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If it hadn’t been for hot weather,we would have had a wonderful holiday. ==> Had it not been for hot weather,we would have had a wonderful holiday. c) Mệnh đề điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành: Đảo “were” lên đầu câu thay “If” Eg: If she were to have driven carefully, she wouldn’t have caused the accident. ==> Were she to have driven carefully, she wouldn’t have caused the accident. B. Đảo ngữ với.. So.that./ such that. 1. So + adj : Trong mẫu câu trạng từ chỉ kết quả eg; She is so rich that she can buy what she likes. Đảo “so + adj” lên đầu câu ==> So rich is she that he is now weak. 2. So + adv that…………. : Mệnh đề trạng ngữ kết quả sau trạng từ Đảo “ so + adv” lên đầu câu eg: He worked so hard in the past that he is now weak. ==> So hard did he work in the past that he is now weak. 3. Câu có sử dụng “such” thường gặp các dạng: a) Trong câu có dùng “ so great, so much” biến đổi “ so great, so much” ==> “ such” đảo lên đầu câu để nhấn mạnh eg; The question was so great that he had to think it over. ==> Such was the question that he had to think it over. b)Trong câu có dùng “such” S + tobe+ such+ that+ mệnh đề Đảo “such” lên đầu câu để nhấn mạnh eg: She is so poor that she can’t go school Her poverty is such that she can’t go school. ==>Such is her poverty that she can’t go school. C. Các dạng đảo ngữ với “No” • In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không Under no circumstances should you lend him the money. • On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không On no accout must this switch be touched. • Only in this way: Chỉ bằng cách này Only in this way could the problem be solved • In no way: Không sao có thể In no way could I agree with you. • By no means: Hoàn toàn không By no means does he intend to criticize your idea. . At no time=never Ex: They never suspected him of being a spy. → At no time did they suspect him of being a spy. . No longer Aux + S +V Ex: They no longer keep in touch with each other. → No longer do they keep in touch with each other. .No where + Aux (Trợ động từ) + S + V No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country. No where do I feel as comfortable as I do at home. No where can you buy the goods as good as those in my country. • Negative statement…, nor + auxiliary + S + V He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow. D. Các dạng đảo ngữ với “ONLY” 1. Only by + Ving/N, Aux + SV Ex: You can’t succeed unless you try hard. → Only by trying hard can you succeed. 2. Only with + Noun, Aux + SV Ex: The bank lent him some money, which enabled him to buy a car. → Only with the bank’s money could he buy a car. 3. Only after + Noun, Aux + SV Ex: He only realized what his father meant to him after his death. → Only after his father’s death did he realize what he meant. 4. Only when/after S +V, Aux + SV Ex: I only recognized who he was when he called his name. → Only when he called his name, did I recognize who he was. Only once Only later Only in this way Only in that way Only then + Auxiliary + S + V Only after + N Only when + clause Only if+ clause Only in adv of time/ place E. Các dạng đảo ngữ với “NOT UNTIL”(mãi đến tận) 1. Not until + Noun, Aux + SV Ex: Man didn’t fly into pace until the early 1960s. → Not until the early 1960s did man fly into space. 2. Not until + SV, Aux + SV Ex: They continued to feel unsafe until they got home. → Not until they got home did they feel safe. F. Các cấu trúc đảo ngữ khác: 1. Never Ex: I never come to work late. → Never do I come to work late. 2. Scarcely, Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V Ex: Rarely has Big Ben gone wrong. I remember very few thing about my early childhood. → scarcely do I remember things about my early childhood. Never in Mid-summer does it snow. Hardly ever does he speak in the public. I don’t know much about astronomy. → Little do I know about astronomy. They hardly had arguments. → Hardly did they have arguments. + Hardly anyone wears a hat nowadays. Hardly anything is worth buying 3. Đảo ngữ với NO và NOT No + N + Auxiliary + S + Verb (inf) Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf) EX: No money shall I lend you from now on. (= Not any money shall I lend you from now on.) 4. Hardly/Scarely/ Bearly had S done when S did: vừa mới..thì đã No sooner had S done than S did: vừa mới.thì đã Ex: – He had just gone out when his friend called. → Hardly had he gone out when when his friend called. – The doorbell rang the moment she lay down. → No sooner had she lain down than the door bell rang. 6. Not only Aux + SV, but S also V Ex: They robbed him. They beat him. Not only did they rob him, but they also beat him. 7. Nor Aux + SV: cũng thế Ex: She couldn’t speak Italian nor could she speak Spanish. 8. Neither and so – A:”I am not into hip hop.” B: “Neither am I.” (Or: “Nor am I.”) – A: “I am fond of flamenco dancing.” B: “So am I.” Note : – Nếu chủ ngữ là giống nhau , phía sau diễn tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo . It is fine today, so it is. – Phía trước phức tạp : Các chủ ngữ khác nhau – Có hai câu trở lên – vừa có khẳng định vừa có phủ định thì dùng cách nói sau :so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb . Her mother is a doctor and works in the People’s Hospital. So it is with mine. 9. Here/ There ở đầu câu: Ex: There is a letter for you on the desk. Here is your pen. 10. Here/ There trong câu cảm Ex: There goes the bus! Here comes George! 11. Inversions after adjectives Ex: Blessed are the children who are still unaware of what the future holds. Gone are the days when I could have been happy 12. Under/in/out/above V+S Ex: The dog lay under the chair → Under the chair lay the dog 13. Inversions with “as”. Ex: Elisabeth was too shy to dance, as was Gerald. She decided to leave early, as did Gerald. • Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này. Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary) In front of the museum is a statue. First came the ambulance, then came the police. (Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.) • Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. Directly in front of them stood a great castle. On the grass sat an enormous frog. Along the road came a strange procession. • Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu: Not a single word did he say. • Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up… có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ: – Away/down/in/off/out/over/round/up…+ motion verb + noun/noun phrase as a subject. Away went the runners. Down fell a dozen of apples… – Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ: Away they went. Round and round it flew. – Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up… có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand…) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từkhác. From the rafters hung strings of onions. In the doorway stood a man with a gun. On a perch beside him sat a blue parrot. Over the wall came a shower of stones. *Chú ý: các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ to be đảo lên trên chủ ngữ: Hanging from the rafters were strings of onion. Standing in the doorway was a man with a gun. Sitting on a perch beside him was a blue parrot. 1. Trong câu với “There be .”, “be” có lúc có thể đổi thành “ live , lie, stand” với ý chỉ trạng thái . There is a boat in the river. There stands a temple on the top of the hill. 2. Dùng trong các câu mở đầu bằng các phó từ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”.Trường hợp này chủ ngữ là đại từ thì không đảo . Now comes my turn. Here is a letter for you. Then followed three days of heavy rain. In came the teacher, and the lesson began. Off went the horses. Up went the arrow into the air. Away they went. 3. Kết cấu giới từ chỉ nơi chốn đưa lên đầu câu để nhấn mạnh In the front of the lecture hall sat the speaker. On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave to die. 4. Dùng trong câu nhấn mạnh bổ ngữ. Bổ ngữ đưa lên trước không chỉ để nhấn mạnh mà còn làm cho cấu trúc câu cân đối hơn Such was the story he told me. Gone are the days when we had nothing to eat. 5. Dùng trong câu có dẫn lời nói trực tiếp “ You have made great progress this term.” said our teacher. “Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil to shake hands with you?” “Why didn’t you join us!” asked our monitor . 1.Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường đưa : n/adj./verb/adv lên trước . Child as he is, she knows a great deal. Youngest as he is , he studies best in our class. However tired he is, he continues to work. Again as he tired, he failed. Hard as he works, he makes little progress. Try as he does, she will never pass it. Search as they would, they could find no sign. Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes. Young though he is, he has won the Nobel Prize. 4 .Nhóm câu mở đầu bằng các từ và cụm từ sau “often, always, once, many a time ,now and then, every other day” Often do I tell her about my life here. Many a time has he helped me with my experiment. 8. Câu chúc mở đầu bằng “may” May you have a good journey! May you succeed! Bài tập 1: Viết lại câu với hình thức đảo ngữ 1. She had never been so happy before. 2. I have never heard such nonsense! 3. I have never seen such a mess in my life. 4. Public borrowing has seldom been so high. 5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony. 6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success. 7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent. 8. I had hardly begun to apologize when the door closed . 9. The shop can in no way be held responsible for customers’ lost property. 10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony. 11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife’s face. 12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances. 13. The artist rarely paid any attention to his agent’s advice. Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. 1. Her grief was so great that she almost fainted. –> So. 2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk. –> No sooner.. 3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her. –> Hardly.. 4. I only realized what I had missed when they told me about it later. –> Only when 5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John. –> Nowhere.. 6.–> The outcome of the election was never in doubt. –> At no time. 7. He forgot about the gun until he got home. –> Not until 8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday. –> Only by Bài 1: 1. She had never been so happy before. –> Never had she been so happy before. 2. I have never heard such nonsense! –> Never have I heard such nonsense! 3. I have never seen such a mess in my life. –> Never have I seen such a mess in my life. 4. Public borrowing has seldom been so high. –> Seldom has public borrowing been so high. 5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony. –> Seldom had they participated in such a fascinating ceremony. 6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success. –> Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success. 7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent. –> Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent. 8. I had hardly begun to apologize when the door closed. –> Hardly had I begun to apologise when the door closed. 9. The shop can in no way be held responsible for customers’ lost property. –> In no way can the shop be held responsible for customers’ lost property. 10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony. –> No sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony. 11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife’s face. –> Only when Tom saw his wife’s face did he understand the meaning of the comment. 12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances. –> Under no circumstances can the restaurant accept animals. 13. The artist rarely paid any attention to his agent’s advice. –> Rarely did the artist pay any attention to his agent’s advice. Bài 2: 1. Her grief was so great that she almost fainted. –> So great was her grief that she almost fainted. 2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk. –> No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter. 3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her. –> Hardly had she begun to speak when people started interrupting her. 4. I only realized what I had missed when they told me about it later. –> Only when they told me about it later did I realize what I had missed. 5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John. –> Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John. 6. The outcome of the election was never in doubt. –> At no time was the outcome of the election in doubt. 7. He forgot about the gun until he got home. –> Not until he got home did he remember about the gun. 8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday. –> Only by training hard everyday can you become a good athlete. EXERCISES I. Rewrite each sentences so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning stay the same. Were Smith to resign, I might stand a chance of getting his job. IF b. Such was the demand for the tickets that people queued day and night. GREAT c. The money is not to be paid under no circumstances. NO d. Three days passed before we arrived at the first oasis. NOT UNTIL e. Hardly had the ship left port, than a violent storm developed. SOON AFTER .. f. They would have discovered land sooner had they carried a compass IF .. g. Little did Brenda know what she was letting herself in for. IDEA h. It was only when I stopped that I realized something was wrong DID I i. The accused never expressed regret for what he had done. AT NO TIME j. So exhausted were the runners that none of them finished the race. TOO. II. Rewrite each sentences so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning stay the same If Smith were to resign , I might stand a chance of getting his job. The demand for tickets was so great that people queued night and day. Under no circumstances is the money to be paid. 4. Not until three days had passed did we arrived at the first oasis/ It was not until three days later that we arrived at the first oasis. Soon after the ship left port , a violent storm developed. If they had carried a compass they would have discovered the land sooner. Brenda had no idea what she was letting herself in for. Only when I stopped did I realize that something was wrong. At no time did the accused express regret for what he has done. The runners were too exhausted to finish the race. EXERCISES I. Choose the most suitable words underlined. Jim promised that he would never/ never would he tell anyone else. Not until it was too late I remembered / did I remember I call Susan. Hardly had we settle down in our seats than/when the lights went out. Only after checking three times I was/was I certain of the answer. At no time I was aware/was I aware of anything out of usual. Only Mary sang Sally passed/ did they pass the final examination. So the waves were high/ So high were the waves that swimming was dangerous. Only when Peter has arrived / has Peter arrived can we begin the program. No sooner had it stopped raining than/when the sun came out. If should you leave early/ should you leave early could you leave me a lift? II. Rewrite these sentences, using NEVER. 1. She has never been so happy before. 2. I have never heard such nonsense! 3. I have never seen such a mess in my life. 4. Our profits this year are higher than they have ever been. 5. She would never again trust her own judgment when buying antiques. 6. The firm has never before laid on such a sumptuous celebration. 7. I’ve never come across such a horrifying film. 8. I have never been so moved by a Shakespeare production. 9. I never for one moment thought the consequences would be so far- reaching. 10. I had never tasted such a wonderful combination of f

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết và bài tập về Đảo ngữ trong tiếng Anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Học cấu trúc câu đảo ngữ đầy đủ nhất chỉ trong 5 phút

Bài tập tự luyện: Đảo Ngữ( Câu 1-20)
Bài tập tự luyện: Đảo Ngữ( Câu 1-20)

Với câu đảo ngữ, các bạn có thể nhấn mạnh một sự việc hay một chủ thể nào đó được đề cập trong câu. Trong tiếng Anh có khá nhiều cấu trúc câu đảo ngữ mà mà chúng ta cần học. Để giúp bạn dễ dàng học bài, duhoctms.edu.vn đã tổng hợp đầy đủ kiến thức về chủ điểm ngữ pháp này. Cùng học bài bạn nhé!

1. Câu đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (hay còn gọi được là trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đứng đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào một hành động, tính chất của chủ ngữ.

Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ có sự thay đổi thành:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ minh hoạ:

 • I met her only once = Only once did I meet her

(Tôi mới gặp cô ấy 1 lần.)

Phó từ: Only once

Trợ động từ quá khứ: did

 • She sings beautifully = Beautifully does she sing

(Cô ấy hát hay.)

Phó từ: beautifully

Trợ động từ của hiện tại chia theo chủ ngữ là: does

2. Những cấu trúc đảo ngữ thông dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Sau đây là các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh thông dụng nhất trong văn nói và văn viết mà chúng ta cần nắm rõ:

2.1. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định)

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ ever + trợ động từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì)

Ví dụ minh hoạ:

 • She hardly does her homework = HARDLY does she do her homework.

(Hầu như cô ấy không bao giờ làm bài tập.)

 • I have never listened to such a good song = NEVER have I listened to such a good song.

(Chưa bao giờ tôi nghe một bài hát hay như thế.)

2.2. Đảo ngữ với NO và NOT ANY

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ minh hoạ:

 • No expensive shoes shall I buy for you = Not any expensive shoes shall I buy for you.

(Tôi sẽ không mua cho bạn đôi giày đắt tiền nào nữa.)

 • Not any chances will we meet in the future.

(Chúng ta sẽ không có cơ hội nào gặp nhau trong tương lai nữa.)

2.3. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có “NO”

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V

 • At no time: chưa từng bao giờ.
 • In no way: không còn cách nào.
 • On no condition: tuyệt đối không.
 • On no account = For no reasons: không vì bất cứ lý do gì.
 • Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
 • No longer: không còn nữa
 • No where: không một nơi nào

Ví dụ minh hoạ:

 • We can’t fix this problem = In no way can we fix this problem.

(Không có cách nào ta có thể sửa chữa vấn đề này)

 • You didn’t have to cry that much = On no account did you cry that much.

(Không vì bất cứ lý do gì mà bạn phải khóc nhiều như vậy)

 • Leaving home is always a stupic idea = Under no circumstances should you leave home.

(Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng không nên rời nhà)

 • My mom never lets me go out at night = At no time does my mom let me go out at night.

(Không bao giờ mẹ tôi cho tôi ra ngoài buổi tối)

 • This shop sells the best apples = No where can you buy apples as good as in this shop.

(Không một nơi nào bạn có thể mua táo ngon như ở cửa hàng này)

2.4. Đảo ngữ cấu trúc NO SOONER…. THAN

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ minh hoạ:

 • No sooner did I arrive home than my family started eating dinner.

(Ngay sau khi tôi về tới nhà thì gia đình tôi bắt đầu ăn tối)

 • No sooner did people leave than the parcel was delivered to the company.

(Ngay sau khi mọi người rời đi thì kiện thư được chuyển tới công ty)

2.5. Đảo ngữ với SUCH và SO…THAT

Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính từ/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì như nào đến nỗi mà…)

Ví dụ minh hoạ:

 • Such an interesting movie that I have seen it 3 times

= So interesting is this movie that I have seen it 3 times.

(Bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)

2.6. Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Not only + trợ động từ + S + V but S also V

(không chỉ… mà còn)

Ví dụ minh hoạ:

 • Not only is he handsome but also smart.

(Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thông minh)

 • Not only is she nice but she also speaks English fluently.

(Không chỉ tốt bụng cô ấy còn nói tiếng Anh rất giỏi)

2.7. Câu đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

(Cho đến khi… thì mới…)

Ví dụ minh hoạ:

 • Not until 11pm did he finish his report.

(Đến 11h anh ấy mới hoàn thành xong báo cáo)

 • Not till I told her did she realized that she left her phone home.

(Cho đến khi tôi nói với cô ấy, cô ấy mới nhận ra đã để điện thoại ở nhà)

2.8. Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi

Ví dụ minh hoạ:

 • Only after dinner can we go to the cinema.

(Chỉ sau bữa tối chúng ta mới có thể đi đến rạp phim.)

 • Only after finishing his exercise does he watch TV.

(Chỉ sau khi hoàn thành bài tập anh ấy mới xem Tivi.)

ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách

Ví dụ minh hoạ:

 • Only by studying harder can students pass the final exam.

(Chỉ bằng cách học chăm hơn thì học sinh mới có thể vượt qua kì thi cuối kì.)

 • Only by production can a nation earn more money.

(Chỉ bằng việc sản xuất thì một quốc gia mới có thể kiếm tiền.)

ONLY IF + (S+V) + trợ động từ + S + V: Chỉ khi, nếu

Ví dụ minh hoạ:

 • Only if he agrees would she go = She would go only if he agrees.

(Nếu anh ấy đồng ý, cô ấy mới đi.)

 • Only if it doesn’t rain can children play outside.

(Chỉ khi trời không mưa, lũ trẻ mới được chơi ngoài trời.)

ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

Ví dụ minh hoạ:

 • Only in this way did he come back home.

(Chỉ bằng cách này anh mấy mới quay về nhà.)

 • Only in that way will he study harder.

(Chỉ bằng cách đó anh ấy mới học chăm hơn.)

ONLY THEN + trợ động từ + S + V: Chỉ đến lúc đó

Ví dụ minh hoạ:

 • Only then could you call me.

(Chỉ đến lúc đó bạn mới có thể gọi cho tôi.)

 • Only then did he recognize me.

(Chỉ đến lúc đó anh ấy mới nhận ra tôi.)

ONLY WHEN + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi (= NOT UNTIL)

Ví dụ minh hoạ:

 • Only when I called him did he recognize me.

(Chỉ đến khi tôi gọi anh ấy, anh ấy mới nhận ra tôi.)

 • Only when everything is prepared carefully will Son Tung come in.

(Chỉ đến khi mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận thì Sơn Tùng mới bước vào.)

2.9. Đảo ngữ trong tiếng Anh với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V

Ví dụ minh hoạ:

 • If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits.

(Nếu tôi ở lại, tôi chả có lợi gì)

 • If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he have a lot of money, he will buy a new house

(Nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua nhà mới)

Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were S + to-V/ Were + S…

Ví dụ minh hoạ:

 • If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đổi điện thoại)

 • If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to bring more money, she would buy this dress.

(Nếu cô ấy mang nhiều tiền hơn, cô ấy sẽ mua chiếc váy này)

Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II

Ví dụ minh hoạ:

If John had had a map yesterday, he would have found the way home.

= Had John had a map yesterday, he would have found the way home.

(Nếu John có bản đồ ngày hôm qua, anh đấy đã có thể tìm đường về nhà)

Lưu ý: ở dạng phủ định, “NOT” sẽ được đặt sau chủ ngữ: => Had John not had a map yesterday, he would have got lost.

3. Bài tập ôn luyện cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Đọc đến đây là chúng ta đã có khá đầy đủ các kiến thức về câu đảo ngữ trong tiếng Anh rồi đấy. Hãy cùng duhoctms.edu.vn luyện tập một số bài tập để củng cố kiến thức nhé!

Bài tập

Bài 1: Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc đảo ngữ

1. I’ve never watched such a horrifying film. => Never…

2. She rarely travels far from her village. => Rarely…

3. Lily is my good friend as well as yours. => Not only…

4. My students are good at physics and they can play sports really well. => Not only…

5. The boss had just left the office when the telephone rang. => No sooner …

6. All employees didn’t get back to work until they had finished eating. => Only…

7. The door could not be opened without using force. => Only…

8. If you have further errors with your laptop, contact your seller for advice. => Should…

9. If we hear any further news, we will contact you immediately. => Should…

10. If I were you, I would tell him the truth. => Were…

11. If the government raised taxes, they would make people angry. => Were…

12. If we hadn’t been late, we wouldn’t have missed the last train. => Had…

13. He is strong enough to lift the rock. => So…

14. The milk is really hot. I can’t drink it now. => Such…

15. The day was foggy. We couldn’t see the road. => Such…

Bài tập 2: Viết lại câu với từ cho sẵn

1. She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

2. One rarely finds good service these days.

=> Rarely…………………………………………………

3. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only…………………………………………………

4. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner………………………………………………

5. The door could not be opened without using force.

=> Only ……………………………………………………

Bài tập 3: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ bắt đầu bằng Only

1. He only thought about having a holiday abroad after he retired.

=> Only __________________________________________________________.

2. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

=> Only __________________________________________________________.

3. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

=> Only __________________________________________________________.

4. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

=> Only __________________________________________________________.

5. They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only __________________________________________________________.

6. They had to wait for twelve hours before their flight left.

=> Only __________________________________________________________.

7. I didn’t realize who he was until later.

=> Only __________________________________________________________.

8. The door could not be opened without using force.

=> Only __________________________________________________________.

9. I won’t agree until Tom’s apologized.

=> Only __________________________________________________________.

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

=> Only __________________________________________________________.

Bài tập 4: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện

1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were ___________________________________________________________.

2. Would you visit me if I were sent to prison?

=> Were ___________________________________________________________.

3. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

4. If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were ___________________________________________________________.

5. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were ___________________________________________________________.

6. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were ___________________________________________________________.

7. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

8. If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

9. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

10. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

Bài tập 5: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ So/Such

1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

2. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

3. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

4. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

5. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

6. He bought so many books that he didn’t know where to put them.

=> So__________________________________________________________________.

7. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

8. This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So__________________________________________________________________.

9. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

10. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

Bài tập 6: Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

1. If you need some more money, take an extra 200.

2. If I were your father, I would insist you practice harder.

3. If my girlfriend calls, please let me know right away.

4. If I had thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

5. If I were a rich kid, I would not have to worry about anything.

6. If they run out of tickets, we will have to go to another theater.

7. If you change your mind, let us know.

8. If you had known my mom, you would have thought she was crazy too

9. If you had heard her singing, you would have laughed too.

10. If I were a celebrity, I could buy any bag I want.

Bài tập

Bài 1

 1. Never have I watched such a horrifying film.
 2. Rarely does she travel far from her village.
 3. Not only is Lily my good friend, but also yours.
 4. Not only are my students good at physics, but they also can play sports really well.
 5. No sooner had the boss left the office than the telephone rang.
 6. Only when all employees had finished eating did they get back to work.
 7. Only by using force could the door be open.
 8. Should you have further errors with your laptop, contact your seller for advice.
 9. Should we hear any further news, we will contact you immediately.
 10. Were I you, I would tell him the truth.
 11. Were the government to raise taxes, they would make people angry.
 12. Had we NOT been late, we wouldn’t have missed the last train.
 13. So strong is he that he can lift the rock.
 14. Such hot milk that I can’t drink it now.
 15. Such a foggy day that we couldn’t see the road.

Bài tập 2

 1. Never before had she been so happy.
 2. Rarely does one find good service these days.
 3. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.
 4. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 5. Only using force could the door be opened.

Bài tập 3

1. Only after he retired did he think about having a holiday abroad

2. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.

3. Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat

4. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.

5. Only until they had finished eating did they get around to business.

6. Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.

7. Only later did I realize who he was.

8. Only using force could the door be opened.

9. Only until Tom’s apologized will I agree.

10. Only by training hard every day can you become a good athlete.

Bài tập 4

1. Were the salary high, the job would be worth doing.

2. Were I sent to prison would you visit me?

3. Had I seen the signal I would have stopped.

4. Were I rich and I could afford to buy an expensive car.

5. Were I you, I would tell him the truth.

6. Were he not busy right now, he could help them.

7. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.

8. Had the computer not broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

9. Had I he not been angry, I would have said something.

10. Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Bài tập 5

1. So beautiful is the weather that we decided to go to the beach.

2. So strong is he that he can lift the box.

3. Such a lazy boy is he that no one likes him.

4. So much food did he eat that he became ill.

5. Such hot coffee is it that I can’t drink it.

6. So many books did he buy that he didn’t know where to put them.

7. Such a soft voice does she has that everyone likes her.

8. So boring is this book that I couldn’t finish it.

9. Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.

10. So tired was she that she fell asleep in the armchair.

Bài tập 6

1. Should you need some more money, take an extra 200.

2. Were I your father, I would insist you practice harder.

3. Should my girlfriend call, please let me know right away.

4. Had I thought of the right words, I would have told them what I was thinking!

5. Were I a rich kid, I would not have to worry about spending anything.

6. Should they run out of tickets, we will have to go to another theater.

7. Should you change your mind, let us know.

8. Had you known my mom, you would have thought he was crazy too.

9. Had you heard her singing, you would have laughed too.

10. Were I a celebrity, I could get buy any bag I want.

Trên đây là toàn bộ các kiến thức về cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh và bài tập luyện tập. Đảo ngữ sẽ không còn là trở ngại lớn đối với các bạn nếu hiểu rõ cách sử dụng và luyện tập hằng ngày. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem bài viết: Học cấu trúc câu đảo ngữ đầy đủ nhất chỉ trong 5 phút. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.