Bài Tập Thực Hành Chuyên Sâu Tiếng Anh 7 Unit 10: Sources Of Energy Có Đáp Án

Tiếng Anh lớp 7 – Unit 2: Healthy living – Getting started – trang 19 – Global Success – Kết nối
Tiếng Anh lớp 7 – Unit 2: Healthy living – Getting started – trang 19 – Global Success – Kết nối

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10: Sources Of Energy có đáp án, tài liệu bao gồm 20 trang, đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết và bài tập có đáp án (có lời giải), giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng anh sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY
A. TỪ VỰNG:
1. always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /: luôn luôn
2. often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /: thường
3. sometimes (Adj) / ‘sʌm.taɪmz /: thỉnh thoảng
4. never (Adj) / ‘nevə /: không bao giờ
5. take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /: tắm vòi tắm hoa sen
6. distance (n) / ‘dɪst(ə)ns /: khoảng cách
7. transport (n) / trans’pɔrt /: phương tiện giao thông
8. electricity (n) /,ɪlɛk’trɪsɪti /: điện
9. biogas (n) /’baiou,gæs/: khí sinh học
10. footprint (n) / ‘fʊtprɪnt /: dấu vết, vết chân
11. solar (Adj) / ‘soʊlər /: (thuộc về) mặt trời
12. carbon dioxide (n) / ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /: khí CO2
13. negative (Adj) / ‘neɡətɪv /: xấu, tiêu cực\14. alternative (Adj) / ɔ:l’tə:nətiv /: có thể lựa chọn thay cho vật khác
15. dangerous (Adj) / ‘deindʒrəs /: nguy hiểm
16. energy (n) / ‘enədʒi /: năng lượng
17. hydro (n) / ‘haidrou /: thuộc về nước
18. non-renewable (adj) / ,nɔn ri’nju:əbl /: không phục hồi, không tái tạo được
19. plentiful (Adj) / ‘plentifl /: phong phú, dồi dào
20. renewable (Adj) / ri’nju:əbl /: phục hồi, làm mới lại
21. source (n) / sɔ:s /: nguồn

A. NGỮ PHÁP:
Grammar 1:
FUTURE CONTINUOUS TENSE
(THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN)
1. Công thức:
Câu khẳng định:
S + will/ shall + be + V-ing
Câu phủ định:
S + won’t/ shan’t + be + V-ing
Câu hỏi nghi vấn:
Will/ Shall + S + be + V-ing?
2. Cách dùng
• Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả: Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai.
Ví dụ:
We will be using low energy light bulbs. (Chúng tôi sẽ sử dụng bóng đèn năng lượng thấp)
• Hành động tương lai đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến
Ví dụ:
I’ll be using to save electricity when my parents go out.
(Tôi sẽ sử dụng tiết kiêm điện khi bố mẹ tôi ra ngoài.)

Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ đang xảy ra vào một thời điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể ở tương lai
Ví dụ:
This time next week I’ll be reducing the amount of water your family uses.
(Giờ này tuần sau tôi sẽ được giảm lượng nước trong gia đình của bạn sử dụng.)
• Diễn tả hành động sẽ xảy ra như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu
Ví dụ:
We will be turning off the faucet at 5pm. (Chúng tôi sẽ được tắt vòi nước lúc 5h chiều)
3. Dấu hiệu nhận biết sau
In the future (trong tương lai)
Next year (năm tới)
Next month (tháng tới)
next week (tuần tới)
Next time (lần tới)
And soon… (sắp tới)
Grammar 2:
THE FUTURE SIMPLE PASSIVE
(BỊ ĐỘNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN.)
1. Cấu trúc
Khẳng định:
Subject + will be + Past participle
Ví dụ :
Hydroelectricity will be considered to be a reliable method of generating electricity.
(Thủy điện sẽ được coi là một phương pháp đáng tin cậy của máy phát điện.)
Phủ định:
Subject + will not be + Past participle
Ví dụ :
We will not be switched off the lights when we stayed at home.
(Chúng tôi sẽ không tắt đèn khi chúng tôi ở nhà.)
Câu hỏi:
Will + Subject + be + past participle?
Ví dụ :
Will she be taken the shower instead of a bath to save energy?
(Cô ấy sẽ dùng vòi sen thay vì tắm để tiết kiệm năng lượng?)
2. Thể bị động dùng trong một vài trường hợp sau:
– Khi chủ ngữ của câu không quan trọng:
Ví dụ :
Solar panels will be put on the roof. (Tấm năng lượng mặt trời sẽ được đặt trên nóc nhà.)
– Khi hành động của người thực hiện không biết:
Ví dụ :
Alternative sources of energy will be developed quickly.
(Các nguồn năng lượng thay thế sẽ được phát triển một cách nhanh chóng.)
– Nếu người thực hiện vẫn không quan trọng, chúng ta có thể thêm “by” + cụm từ hay chủ ngữ.
Ví dụ :
A test on alternative sources of energy will be taken by Class 7 A.
(Một cuộc thử nghiệm về nguồn năng lượng thay thế sẽ được thực hiện bởi lớp 7A).

C. BÀI TẬP:
❶. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1. A. abundant B. nuclear C. truck D. dump
2. A. played B. crossed C. described D. terrified
3. A. decided B. danced C. discussed D. pronounced
4. A. bread B. great C. instead D. spread
5. A. blood B. vocabulary C. doubtful D. boring
6. A. hydroelectric B. environment C. solar D. biogas
7. A. pleasure B. feed C. heat D. meat
8. A. plentiful B. electric C. renewable D. energy
9. A. few B. knew C. new D. sew
10. A. nuclear B. truck C. abundant D. dump
11. A. wants B. helps C. plays D. looks
12. A. transport B. power C. report D. short
13. A. listened B. enjoyed C. decided D. played
14. A. many B. carbon C. large D. hard
15. A. blood B. spoon C. noon D. tool
16. A. spring B. swimming C. think D. realize
17. A. country B. hungry C. fly D. every
18. A. why B. who C. when D. what
19. A. finished B. reported C. landed D. succeeded
20. A. celebrate B. lazy C. vacation D. mechanic
21. A. chemistry B. speech C. chocolate D. marching
22. A. rusty B. universal C. subject D. punctual
23. A. accent B. fluency C. office D. official
24. exhibition B. tradition C. question D. action
25. A. cooked B. laughed C. learned D. stopped
26. A. coach B. care C. decide D. scared
27. A. realize B. reader C. season D. overseas
28. A. naked B. intended C. wretched D. ploughed
29. A. chopstick B. touch C. catch D. stomach
30. A. passed B. forced C. threatened D. walked
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. A. musician B. enormous C. natural D. improvement
2. A. effective B. plentiful C. dangerous D. limited
3. A. population B. education C. consumption D. satisfaction
4. A. energy B. countryside C. changeable D. volunteer
5. A. renewable B. artificial C. unfortunate D. continuous
6. A. different B. serious C. effective D. regular
7. A. dangerous B. countryside C. energy D. volunteer
8. A. incapable B. sincere C. loyalty D. success
9. A. development B. satisfaction C. population D. education
10. A. interfere B. convenient C. referee D. cigarette
11. A. attraction B. humorous C. acquaintance D. unselfish
12. A. changeable B. dioxide C. countryside D. natural
13. A. important B. plentiful C. familiar D. convenience
14. A. disease B. service C. standard D. tourist
15. A. agriculture B. industrial C. behavior D. economy
❷. MULTIPLE CHOICE
Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. The wind, the sun, and the wave are some types of __________ sources of energy.
A. changeable B. alternative C. cheap D. costly
2. Remember to __________ the lights before going to bed.
A. turn B. turn on C. turn off D. stop
3. People will reduce energy __________ as much as possible.
A. consume B. consumption C. expense D. expenses
4. Nuclear power is expensive and dangerous __________ our environment.
A. for B. to C. in D. with
5. Human is looking for a clean, cheap and __________ sources of energy.
A. effective B. effect C. effectively D. effectiveness
6. Low energy light bulbs should be used to __________ electricity.
A. spend B. buy C. convert D. save
7. We must __________ the amount of water our family used every day.
A. lower B. reduce C. lessen D. narrow
8. At this time next month we __________ to Ha Long Bay for a holiday.
A. will go B. will going C. will be gone D. will be going
9. By the middle of the 21st century, people in developing countries __________ more renewable energy.
A. uses B. will be using C. used D. have
10. Fossil fuels are very common in our society but they __________ the environment.
A. renew B. provide C. waste D. pollute
11. When you save energy, you not only save money, you also reduce the demand for __________ such as coal, oil, and natural gas and that is a great way to play a part in saving the planet.
A. carbon footprint B. electricity
C. fossil fuels D. biogas
12. In India, the demand for __________ has always been more than the supply.
A. shortage B. sources C. slogan D. electricity
13. __________ energy is produced by collecting sunlight and converting it into electricity.
A. Hydro B. Nuclear C. Solar D. Wind
14. There are many available __________ power sources in Vietnam including sun, wind, water, etc.
A. nuclear B. hydro C. renewable D. solar

15. Laos and Cambodia have big plans for building up to 11__________ on the lower Mekong.
A. dams B. slogans C. energy D. coals
16. __________ can be an excellent source of free, renewable energy for poor farmers.
A. Turbine B. Biogas C. Solar panel D. Bulb
17. The government has warned that Britain will face power __________ in the coming winters.
A. coal B. shortages C. slogans D. energy
18. Wind power is one of the earliest __________ sources of energy used by humankind.
A. alternative B. polluted C. harmful D. exhausted
19. Nobody can predict exactly when supplies of fossil fuels will be __________ However, we all know they quickly reduce in quantity.
A. installed B. polluted C. harmful D. exhausted
20. Biogas can be used to __________ natural gas in cooking, heating, or electrical generation.
A. use up B. replace C. pollute D. install
21. At this time next week we__________ to work to support the air pollution cutting down campaign.
A. are cycling B. will be cycling C. will cycle D. will be cycled
22. Someone’s carbon__________ is a measurement of the amount of carbon dioxide that their activities produce.
A. footprint B. energy C. effect D. amount
23. Remember to__________ the lights before going to bed.
A. turn on B. stop C. turn D. turn off
24. We will cut down in the use of natural gas because it is __________ and harmful to the environment.
A. available B. abundant C. plenty D. limited
25. Hydro power is__________ because dams cannot be built in certain areas.
A. abundant B. enough C. limited D. unlimited
26. __________ source of energy is the source that can’t be replaced after use.
A. Effective B. Non-renewable C. Renewable D. Natural
27. Which of the following is NOT renewable source of energy?
A. wind B. coal C. hydro D. solar
28. We are looking for cheap, clean and__________ sources of energy.
A. serious B. dangerous C. effective D. efficient

29. By the middle of the 21st century, people in developing countries__________ more renewable energy.
A. used B. have used C. uses D. will be using
30. If we go on__________ electricity, we will have to pay a lot next month.
A. turning on B. widened C. wasting D. increasing
31. Biogas is__________ and cheap for cooking and heating.
A. serious B. expensive C. plenty D. abundant
32. We should put__________ on our roof for the heating and hot water.
A. equipment B. cracks C. solar energy D. solar panels
33. In many countries, people think that electricity, gas and water are not luxuries but__________.
A. necessities B. appliances C. sales D. consumers
34. We should use light bulbs in our homes.
A. a bit energy B. efficient C. low energy D. little energy
35. A hydropower station__________ in the North of the country next year.
A. will be built B. has been built C. was built D. were built
36. Nuclear energy is__________, but it is dangerous.
A. renewable B. non-renewable C. natural resource D. fossil fuel
37. Fossil fuels are very common in our society but they__________ the environment.
A. waste B. pollute C. renew D. provide
38. All the houses in our village will be__________ by solar energy.
A. frozen B. widened C. heated D. heightened
39. Several governments try to__________ the use of fossil fuels.
A. waste B. save C. reduce D. increase
40. At this time next week, we__________ a wind turbine in our garden.
A. will installed B. will be installing
C. install D. installed
41. Low energy light bulbs should be used to__________ electricity.
A. convert B. save C. spend D. buy
42. It is a good idea to use__________ when travelling long distances.
A. private cars B. public transport C. cars D. taxis
43. “Why is it called a__________ source?” – “Because it can be replaced easily and quickly.”
A. renewable B. non-renewable C. effective D. specific
44. We must__________ the amount of water our family use every day.
A. lessen B. narrow C. lower D. reduce

45. Wave energy is a source of__________ energy.
A. environmental friendly B. environmentally friendliness
C. environment friendly D. environmentally friendly
46. Alternative sources of energy__________ developed in the near future.
A. has been B. will be C. is D. was
47. She__________ cooking in the kitchen at 7 PM tomorrow.
A. will B. is C. will be D. be
48. Some new energy-saving bulbs__________ in the dining room.
A. will be put B. will put be C. will put D. will be putting
49. What should we do to electricity?
A. take B. save C. cut D. waste
50. The wind, the sun, and the wave are some types of __________ sources of energy.
A. cheap B. costly C. changeable D. alternative

❸. WORD FORMS
Give the correct form of the word given to complete the sentences.
1. Tidal energy is renewable, ____________and clean. (plenty)
2. Wind will be used as an ____________friendly sources of energy. (environment)
3. There are many ways will be used to solve the problem of _____________. (pollute)
4. Solar power can be used to ____________or cool our houses. (hot)
5. _______________, fossil fuels are harmful to the environment. (fortunate)
6. We should use them_________ and try to find out alternative sources of power. (economy)
7. Solar energy is____________, plentiful and clean. (renew)
8. I think that solar energy can be an___________ source of energy in the near future. (alter)
9. We should reduce the use of___________ at home. (electrical)
10. It’s a clean source of energy. Sailboats couldn’t move without this________. (powerful)
11. Waves will be used as an____________ friendly source of energy. (environment)
12. Limit car trips by relying on biking, walking, public____________. (transport)
13. Solar power can be used to____________ or cool our houses. (hot)
14. Energy is used to____________ a lot of electrical things. (product)
15. There will be a____________ of energy in the near future. (short)
16. I don’t think so. The solar panels are becoming__________ and easy to install. (cheap)
17. Scientists are looking for clean and ____________ sources of energy. (effect)
18. I know it is also clean and safe to the environment. But does it cost a lot of money to install the____________ panels on the roofs? (sun)
19. More renewable energy sources will be used to solve the problem of_________. (pollute)
20. Because our major sources of energy are running out while the solar energy is abundant and____________. (limit)
21. ____________, fossil fuels are harmful to the environment. (fortunate)
22. Energy is used to produce a lot of____________ things. (electrical)
23. The____________ of wind turbines will be completed by next Friday. (install)
24. It can be found in only some places of the earth. It comes from____________ inside the earth. (deep)
25.____________ particles reach the Earth in just 8 minutes. (energy)

❹. VERB FORM
I. Put the verbs in brackets in the correct tense forms to complete the sentences.
1. I (study) at 8.00 tomorrow.
2. You (wait) for her when her plane arrives tonight?
3. Don’t phone me between 7 and 8. We (have) dinner then.
4. What clothes do you think she (wear) when she arrives?
5. I (send) in my application tomorrow.
6. Linda (arrive) in Ha Noi around March.
7. Next week at this time, you (lie) on the beach.
8. My uncle can’t come to your party tomorrow night because he (work) at night.
9. You (meet) your former teachers at 9 a.m. tomorrow morning, won’t you?
10. At this time tomorrow evening, I (play) computer games in my bedroom.
II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.
1. When you come tonight, our group (practice) for our class presentation.
2. I (not/study) this evening. Do you want to go out?
3. What (do) this afternoon at 3PM?
4. We (write) essays all semester for English 2. It is going to be a lot of work.
5. My brothers and I (not/camp) this weekend. We will be too busy studying for exams.
6. Tomorrow, I (sit) in the same seat that I am sitting in now.
7. My friend (practice) for the TOEFL exam over her summer vacation.
8. Please don’t call me after 11PM. I (sleep)
9. I (not/travel) with my brother through Europe because I don’t have enough money.
10. I (take) English 2 next semester.
11. At this time tomorrow, what (you/do)?
12. (you/visit) me in Lebanon next year? I’d really like to see you again
13. Next week, I (drive) from Hanoi to Da nang. You won’t be able to contact me for a couple of days.
14. My brother (not/get) married any time soon. He has no job and he doesn’t seem to want to do anything.
15. I thought you were too busy to go to a movie with me. (you/not/help)

III. Give the correct form of the verbs in brackets: simple future or near future?
1. I love London. I (probably/ go) _______________ there next year.
2. What (wear/ you) _______________ at the party tonight?
3. I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) ………………………… something nice in my mum’s wardrobe.
4. I completely forget about this. Give me a moment, I (do) _______________
5. Tonight, I (stay) _______________ home. I’ve rented a video.
6. I feel dreadful. I (be) _______________ sick.
7. If you have any problems, I (help) _______________ you.
8. The weather forecast says it (not/ rain) _______________ tomorrow.
9. I promise that I (not/ come) _______________ late.
10. Look at those clouds. It (rain) _______________now.
11. I have bought two tickets. My wife and I _______________(see) a movie tonight.
12. Mary thinks Peter _______________ (get) the job.
13. A: “I _______________ (move) from my house tomorrow. I have packed everything”
B: “I _______________ (come) and help you.”
14. If I have enough money, I _______________ (buy) a new car.
15. I _______________ (be) there at four o’clock, I promise.

❺. CORRECTION:
I. Choose the underlined word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.
1. The exhaust exploitation of natural resources can result in the bad consequences for
A B C D
the environment.
2. We can avoid to waste clean water by some effective ways such as turning off
A B C
faucets carefully after using them.
D
3. People can use wind or hydro power to convert from electricity.
A B C D
4. They will be opening a clean power factory this time last month.
A B C D

5. She cancels her flight to Japan at 9 p.m. tomorrow, so she will be flying at that time.
A B C D
6. Some prestigious scientists will invite to the meeting tomorrow to find some
A B C
solutions to the environmental problems.
D
7. Air pollution will be increased anymore when people apply clean energy resources in
A B C D
many fields of life.
8. Within ten years, people will be used less fossil fuel and more renewable energy.
A B C D
9. Using solar energy instead fossil fuels can help reverse the effects of global warming.
A B C D
10. Wind power is clean, abundant, widely available, and environmental friendly.
A B C D

II. There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake.
Sentences Correction
1.You can save the electricity by turn off the lights when not using them
2. He will clean his house at 9 am tomorrow.
3. My sister will be buying a house in the city center next year.
4. They will build a five-stars hotel on this street.
5. A solution for the environment problem will soon be finding by scientists
6.-What visitors attended the local festival last year? – Hundreds of them.
7. The burning of fossil fuels is harmful for the environment and public health.
8. Solar energy can convert into other forms of energy, such as heat and electricity.
9. Solar power is by far the more popular renewable energy source.
10. One of the ways you can save energy in your home are to use energy saving light bulbs. ___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________

___________
___________

Bạn đang xem bài viết: Bài Tập Thực Hành Chuyên Sâu Tiếng Anh 7 Unit 10: Sources Of Energy Có Đáp Án. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *