Bài tập Tiếng anh lớp 5 – Unit 1: What’s your address? – Vi Phượng

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 What’s your address? – lesson 1 | Viral English
Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 What’s your address? – lesson 1 | Viral English

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS? I. Translate into English: thành phố: ngôi làng: tỉnh: thị trấn: địa chỉ: tòa tháp: tầng: đường phố: quê hương: vùng quê: núi: đất nước: yên bình: đông đúc: bận rộn, tấp nập: II. Use the words in EXERCISE I to complete the sentences: Quang Nam …. is my father’s hometown. My aunt and uncle live in a small …. in the countryside. Her family lives on the third …. of HAGL Tower. There is a big and tall …. in front of my house. Danang is one of the most beautiful …. in Vietnam. Their …. is 97B, Nguyen Van Cu Street. Truong Son is the longest …. in my country. Peter’s …. is London City in England. III. Look and complete: 1. v i _ _ a g _ 2. m _ u n t _ i _ _ 3. t_ _e_ 4. a_en_e 5. _ i t _ 6. t _ w _ 7. _ s _ a n _ 8. s_re_m IV. Match the words that have opposite meaning: old tall small countryside far noisy short near early large city late quiet modern V. Put the words in order to make sentences: address / What/ Mai’s/ is? does / she/ Who/ with / live ? her/ Is/ house/ beautiful? 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It. she/ Where/ does/ live? Danang/ hometown/ His/ city/ is. hometown/ like/ What/ his/ is? small/ quiet/ village/ and/ It/ is. you/ Do/ your/ live/ with/ parents? are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town. VI. Translate into English. Địa chỉ của bạn là gì? Bạn sống cùng với ai? Quê của bạn ở đâu? Quê của bạn trông như thế nào? Bạn có sống cùng với ông bà không? Địa chỉ của anh ấy là gì? Anh ấy sống cùng với ai? Quê của anh ấy ở đâu? Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình. VII. Odd one out: a. city b. town c. flat d. province a. house b. far c. near d. modern a. lane b. street c. stream d. avenue a. orange b. bread c. buildings d. noodles a. how b. village c. where d. who a. small b. quiet c. noisy d. centre a. like b. jump c. skip d. dance a. island b. sea c. fish d. factory a. crowded b. countryside c. noisy d. modern a. pretty b. bad c. nine d. beautiful

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Bài tập Tiếng anh lớp 5 – Unit 1: What’s your address? – Vi Phượng. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *