DU HỌC CHD TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC

[Nghề lạ Nghề quen] Podcast 20: Nghề Chuyên viên Tuyển dụng
[Nghề lạ Nghề quen] Podcast 20: Nghề Chuyên viên Tuyển dụng

TVQuŠļ£n trŠĽč vi√™nQuŠļ£n trŠĽč vi√™n

Xin ch√†o qu√Ĺ kh√°ch. Qu√Ĺ kh√°ch h√£y ńĎŠĽÉ lŠļ°i b√¨nh luŠļ≠n, ch√ļng t√īi sŠļĹ phŠļ£n hŠĽďi sŠĽõm

ÔĽŅ

DU HŠĽĆC CHD TUYŠĽāN DŠĽ§NG NHÂN VIÊN TIŠļĺNG ANH, PHÁP, ńźŠĽ®C

Công ty du hŠĽćc CHD là công ty t∆į vŠļ•n du hŠĽćc chuyên nghiŠĽáp, uy tín hàng ńĎŠļßu ViŠĽát Nam. Công ty cŠļßn tuyŠĽÉn nhân viên tiŠļŅng Anh, ńźŠĽ©c, Pháp trong tháng 8.2022 và tháng 9.2022. NŠļŅu ńĎŠĽß hŠĽď s∆° thì sŠļĹ dŠĽęng tuyŠĽÉn tr∆įŠĽõc thŠĽĚi hŠļ°n. Nên các bŠļ°n nhanh chóng Apply sŠĽõm ńĎŠĽÉ ńĎ∆įŠĽ£c phŠĽŹng vŠļ•n sŠĽõm nhŠļ•t tŠļ°i CHD.

♦ VŠĽč trí: Nhân viên và thŠĽĪc tŠļ≠p tiŠļŅng Anh, ńźŠĽ©c, Pháp. Có xác nhŠļ≠n xin dŠļ•u cŠĽßa Công ty vŠĽĀ viŠĽác thŠĽĪc tŠļ≠p cho sinh viên ńĎŠĽÉ nŠĽôp cho tr∆įŠĽĚng (ńĎŠĽĎi vŠĽõi thŠĽĪc tŠļ≠p)

♦ SŠĽĎ l∆įŠĽ£ng: 8 ng∆įŠĽĚi/ 1 ch∆į∆°ng trình tiŠļŅng

♦ ńźŠĽča ńĎiŠĽÉm làm viŠĽác:

– VP Hà NŠĽôi: 217 NguyŠĽÖn NgŠĽćc NŠļ°i, Thanh Xuân, Hà NŠĽôi

– VP HŠĽď Chí Minh: TŠļßng 1 QuŠĽĎc C∆įŠĽĚng Building, SŠĽĎ 57, ńĎ∆įŠĽĚng Bàu Cát 6, ph∆įŠĽĚng 14, Tân Bình

♦ ThŠĽĚi hŠļ°n tuyŠĽÉn dŠĽ•ng: TŠĽę ngày 11/08/2022 ńĎŠļŅn hŠļŅt tháng 30.09.2022

♦ ThŠĽĚi gian:

– Nhân viên: Full time

– Sinh viên: Part time

♦ PhŠĽ• trách các công viŠĽác hành chính

♦ T∆į vŠļ•n cho phŠĽ• huynh và hŠĽćc sinh vŠĽĀ ch∆į∆°ng trình du hŠĽćc.

♦ Tìm hiŠĽÉu, cŠļ≠p nhŠļ≠t thông tin, chính sách và quy trình xét visa các ch∆į∆°ng trình tiŠļŅng Anh, ńźŠĽ©c, Pháp

♦ ThŠĽĪc hiŠĽán các thŠĽß tŠĽ•c chuŠļ©n bŠĽč hŠĽď s∆° du hŠĽćc các ch∆į∆°ng trình tiŠļŅng Anh, ńźŠĽ©c, Pháp

(Chi tiŠļŅt sŠļĹ trao ńĎŠĽēi qua buŠĽēi phŠĽŹng vŠļ•n)

♦ TŠĽĎt nghiŠĽáp tŠĽę Cao ńźŠļ≥ng trŠĽü lên ńĎŠĽĎi vŠĽõi nhân viên, ńĎang hŠĽćc cao ńĎŠļ≥ng / ńĎŠļ°i hŠĽćc ńĎŠĽĎi vŠĽõi thŠĽĪc tŠļ≠p (ch∆įa có kinh nghiŠĽám sŠļĹ ńĎ∆įŠĽ£c ńĎào tŠļ°o).

♦ ∆Įu tiên: Có kinh nghiŠĽám làm viŠĽác. IELTS 5.0 vŠĽõi ch∆į∆°ng trình tiŠļŅng Anh. C1 ńĎŠĽĎi vŠĽõi ch∆į∆°ng trình tiŠļŅng ńźŠĽ©c/ Pháp là mŠĽôt lŠĽ£i thŠļŅ.

♦ KŠĽĻ nńÉng giao tiŠļŅp, ńĎàm phán tŠĽĎt, trình bày ý t∆įŠĽüng mŠĽôt cách thuyŠļŅt phŠĽ•c.

♦ ChńÉm chŠĽČ, trung thŠĽĪc, chŠĽču khó, thân thiŠĽán, hòa ńĎŠĽďng và ham hŠĽćc hŠĽŹi.

♦ L∆į∆°ng thŠĽŹa thuŠļ≠n (l∆į∆°ng cŠĽ©ng + hoa hŠĽďng)

♦ ńź∆įŠĽ£c ńĎóng BHXH, BHYT (NŠļŅu làm Fulltime)

♦ Làm viŠĽác trong môi tr∆įŠĽĚng chuyên nghiŠĽáp nh∆įng vô cùng trŠļĽ trung, thân thiŠĽán, nńÉng ńĎŠĽông

♦ ńź∆įŠĽ£c ńĎào tŠļ°o và h∆įŠĽõng dŠļęn các vŠļ•n ńĎŠĽĀ chuyên môn và ngoài chuyên môn

♦ ńź∆įŠĽ£c nghŠĽČ phép nńÉm, ńĎ∆įŠĽ£c nghŠĽČ các ngày lŠĽÖ, tŠļŅt theo quy ńĎŠĽčnh cŠĽßa nhà n∆įŠĽõc

♦ C∆° hŠĽôi thńÉng tiŠļŅn

♦ Online: GŠĽ≠i CV tiŠļŅng ViŠĽát hoŠļ∑c tiŠļŅng Anh, Pháp, ńźŠĽ©c có Šļ£nh theo ńĎŠĽča chŠĽČ mail: [email protected]

♦ TrŠĽĪc tiŠļŅp:

– VP Hà NŠĽôi: 217 NguyŠĽÖn NgŠĽćc NŠļ°i, Thanh Xuân, Hà NŠĽôi

– VP HŠĽď Chí Minh: TŠļßng 1 QuŠĽĎc C∆įŠĽĚng Building, sŠĽĎ 57, ńĎ∆įŠĽĚng Bàu Cát 6, ph∆įŠĽĚng 14, Tân Bình

MŠĽći chi tiŠļŅt xin vui lòng liên hŠĽá: 0975 576 951 (HN)/ 0913 134 293 (HCM)

——————————————————————

Công Ty T∆į VŠļ•n Du HŠĽćc Và ńźào TŠļ°o CHD

VP Hà NŠĽôi: 217 NguyŠĽÖn NgŠĽćc NŠļ°i, QuŠļ≠n Thanh Xuân

Hotline: 0975.576.951 – 0913.839.516

——————————————————————

VP HŠĽď Chí Minh: TŠļßng 1 QuŠĽĎc C∆įŠĽĚng Building, sŠĽĎ 57, ńĎ∆įŠĽĚng Bàu Cát 6, ph∆įŠĽĚng 14, Tân Bình

Hotline: 0913.134.293 – 0973.560.696

——————————————————————

Email: [email protected]

Website: duhocchd.edu.vn

Facebook: facebook.com/TuVanDuHoc.CHD/

TVQuŠļ£n trŠĽč vi√™nQuŠļ£n trŠĽč vi√™n

Xin ch√†o qu√Ĺ kh√°ch. Qu√Ĺ kh√°ch h√£y ńĎŠĽÉ lŠļ°i b√¨nh luŠļ≠n, ch√ļng t√īi sŠļĹ phŠļ£n hŠĽďi sŠĽõm

Bạn đang xem bài viết: DU HỌC CHD TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *