Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 5

Tiếng Anh lớp 5 unit 6 lesson 1
Tiếng Anh lớp 5 unit 6 lesson 1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a. Mai: Hi, Long. How was your trip home?

Long: Hi, Mai. It was good, thanks.

b. Long: Do you have school today, Mai?

Mai: Yes, I do.

c.Long: How many lessons do you have today?

Mai: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

d. Mai: How about you? Do you have school today?

Long: Not today, but tomorrow. I’m still on holiday.

Hướng dẫn dịch:

a. Mai: Chào Long. Chuyến đi về quê của bạn thế nào?

Long: Chào Mai. Rât thích, cảm ơn bạn.

b. Long: Hôm nay bạn có phải đi học không, Mai?

Mai: Có.

c. Long: Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mai: Mình học bốn môn: Toán, Tiếng việt, Âm nhạc và Thế Dục.

d. Mai: Thế còn bạn? Bạn có phải đi học hôm nay không?

Long: Hôm nay thì không, nhưng ngày mai thi có. Mình vẫn đang được nghỉ.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

How many lessons do you have today? (Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?)

– I have_____________. (Mình học________)

a. How many lessons do you have today?

I have five: Maths, IT, Science, Vietnamese, English.

b. How many lessons do you have today?

I have three: Maths, Vietnamese, English.

c. How many lessons do you have today?

I have four: Maths, Music, Vietnamese, PE.

d. How many lessons do you have today?

I have four: Maths, Science, Art, Vietnamese.

e. – How many lessons do you have today?

– I have three: Maths, Science, Art, Vietnamese.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học năm môn: Toán, Công nghệ Thông tin, Khoa học, tiếng Việt, tiếng Anh.

b. Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học ba môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

c. Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học bốn môn: Toán, Âm nhạc, tiếng Việt, Thể dục.

d. Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học bốn môn: Toán Khoa học, Mỹ thuật, tiếng Việt.

e. Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học ba môn: Toán Khoa học, Mỹ thuật, tiếng Việt.

Bài 3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about the lessons you have today. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về những môn học bạn có hôm nay)

Gợi ý:

– How many lessons do you have today?

I have four.

– What lessons do you have today?

I have Maths, English, Vietnamese and Music.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Mình học 4 môn

– Bạn học gì hôm nay?

Mình học Toán, tiếng Anh tiếng Việt và âm nhạc.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài nghe:

Long: Maths, IT and Science

Minh: Science, Music, Art and IT.

Lan: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Tapescript (Lời ghi âm) :

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you at school now?

Long: Yes, it’s break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons do you have today?

Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you?

Nam: I’m on holiday today.

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It’s nice to talk to you again. Are you at school?

Quan: Yes. It’s break time. And you?

Minh: Yes. It’s break time for me, too.

Quan: Oh, really? How many lessons do you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan.

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanks. Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons do you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Hướng dẫn dịch:

1. Long: Chào Nam.

Nam: Chào Long. Bạn đang ở trường à?

Long: Ừ, bây giờ đang là giờ giải lao.

Nam: Ồ, tốt. Hôm nay bạn học bao nhiêu môn học?

Long: Mình học ba môn: Toán, Công nghệ Thông tin và Khoa học. Thế còn bạn?

Nam: Mình được nghỉ hôm nay.

2. Quan: Chào Minh

Minh: Chào Quân Rất vui lại được nói chuyện với bạn. Bạn đang ở trường à?

Quan: Ừ. Đang là giờ giải lao. Còn bạn?

Minh: Ừ. Mình cũng đang trong giờ giải lao.

Quan: Ồ thật sao? Hôm nay bạn học bao nhiêu môn học?

Minh: Mình học bốn môn: Khoa học, âm nhạc, Mĩ thuật và Công nghệ Thông tin.

3. Nam: Chào Lan.

Lan: Chào Nam. Chuyến du lịch về quê của bạn thế nào?

Nam: Rất tuyệt, cám ơn bạn. Bạn có phải học hôm nay không?

Lan: Có, vào buổi chiều.

Nam: Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Lan: Mình học năm môn: tiếng Việt, tiếng Anh, Toán, Công nghệ Thông tin và Thể dục.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. Tuesday 2. lessons 3.Wednesday 4. four 5. Art

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Trung. Mình là học sinh mới của lớp 5B. Hôm nay là thứ Ba, mình học năm môn: Toán, tiếng Việt, Khoa học, Công nghệ Thông tin và Thể dục. Ngày mai là thứ Tư. Mình sẽ học bốn môn: Toán, tiếng Việt, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Bài 6. Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

How many lessons do you have today?

Yesterday was Sunday.

It was a holiday.

Today’s Monday and I’m back at school.

I have three lessons: Maths, English and Science.

Tomorrow’s Tuesday.

I’ll be at school again.

I’ll have three more lessons: Maths, Music and Art.

How about you? How many lessons do you have today?

Hướng dẫn dịch:

Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Hôm qua là Chủ nhật.

Đó là ngày nghỉ.

Hôm nay là thứ Hai và mình trở lại trường.

Mình học ba môn: Toán, tiếng Anh và Khoa học.

Ngày mai là thú Ba.

Mình vẫn sẽ đi học.

Minh sẽ học thêm ba môn: Toán, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Còn bạn? Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay?

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 5. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *