Lesson 1 – Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3

Tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: In the picture – Reading (trang 46) – Friends plus – Chân trời sáng tạo
Tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: In the picture – Reading (trang 46) – Friends plus – Chân trời sáng tạo

Lesson 1 – Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a)That’s my school. Đó là trường của tôi.Is it big? Nó thì lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng vậy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại).

a) That’s my school. – Is it big? – Yes, it is.

(Đó là trường của tôi. – Nó lớn phải không? – Vâng, đúng vậy.)

b) That’s my classroom. – Is it big? – No, it isn’t. It’s small.

(Đó là lớp học của tôi. – Nó lớn phải không? – Không, không lớn. Nó nhỏ.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) That’s the gym. (Đó là phòng tập thể dục.)

b) That’s the library. (Đó là thư viện.)

c) That’s the computer room. (Đó là phòng vi tính.)

d) That’s the playground. (Đó là sân chơi.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói).

That’s the library. (Đó là thư viện.)

That’s the classroom. (Đó là lớp học.)

That’s the computer room. (Đó là phòng vi tính.)

That’s the gym. (Đó là phòng tập thể dục.)

Phương pháp giải:

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linda: That’s the computer room.

Nam: Is it big?

Linda: Yes, it is.

2. Linda: That’s the gym.

Nam: Is it big?

Linda: No, it isn’t. It’s small.

3. Linda: And that’s the classroom.

Nam: Is it big?

Linda: Yes, it is.

Lời giải chi tiết:

1. b 2. c 3. a

Bài 5

5. Look, read and write.

(Nhìn, đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. That’s the classroom.

(Đó là lớp học.)

2. That’s the library.

(Đó là thư viện.)

3. That’s the computer room.

(Đó là phòng vi tính.)

4. That’s the gym.

(Đó là phòng tập thể dục.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

This is the way we go to school

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning.

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là con đường chúng tôi đến trường

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

HocTot.Nam.Name.Vn


Bạn đang xem bài viết: Lesson 1 – Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *