Mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 mới nhất

Bạn cần chứng chỉ tiếng Anh nào? IELTS, TOEFL, TOEIC và CEFR.
Bạn cần chứng chỉ tiếng Anh nào? IELTS, TOEFL, TOEIC và CEFR.

Mục lục bài viết

1. Quy chế chi tiêu nội bộ là gì?

Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ được giao phù hợp với nguồn kinh phí hiện có của đơn vị. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ là công việc định kỳ hàng năm mà đơn vị có trách nhiệm báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Cơ quan, đơn vị xây dựng cơ chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu ban hành chi tiêu nội bộ mà sẽ do các cơ quan tự tìm hiểu và xây dựng.

2. Quy định về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Những lĩnh vực cần thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể bao gồm:

 • Cử cán bộ, công chức, người lao động đi học tập, công tác trong nước, chế độ thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ, khoản phương tiện đi lại cho những trường hợp thường xuyên phỉa đi công tác;
 • Phân bố, quản lý kinh phí, sử dụng văn phòng phẩm trong các cục, vụ, phòng, ban và các tổ chức khác tương đương thuộc cơ quan;
 • Quản lý , phân bổ và sử dụng kinh phí thanh toán tiền cước sử dụng điện toại công vụ tại cơ quan cho từng đầu máy, từng đơn vị trong cơ quan; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cũng như thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ, công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong cơ quan;
 • Quản lý, sử dụng và phân bố kinh phí sử dụng ô tô, xăng dầu theo từng cục, vụ, phòng, ban và các tổ chức tương đương thuộc khối cơ quan;
 • Quản lý và sử dụng điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thắp sáng trong cơ quan, đơn vị;
 • Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

– Cơ chế xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đó là:

 • Khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện do cơ quan có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào tình hình thực hiện của các Cục, Vụ, Phòng, Ban, các tổ chức tương đương cơ quan trong thời gian qua, khả năng của nguồn kinh phí được giao;
 • Mức chi tiêu, chế độ chi tiêu chuẩn định mức, chế độ khoán trong quy chế chi tiêu nội bộ không được vượt quá chi tiêu định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Trong trường hợp quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan xây dựng mà vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm yêu cầu cơ quan ban hành điều chỉnh lại.

Lưu ý: khi thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, cơ quan phải đảm bảo có chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định, ngoại trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Cách xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cần phải có những nội dung chính sau đây:

– Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

 • Chế độ, tiêu chuẩn, định mức cho do cơ quan có thẩm quyền quy định;
 • Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản;
 • Căn cứ theo chương tình, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm;
 • Dự toán chi ngân sách nhà nước

– Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

 1. Tạo điều kiện cho cơ quan thực hiện quyền tự chủ, chủ động trong công việc quan rlys và chi tiêu kinh phí quản lý hành chính được giao, đồng thời gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
 2. Thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy có hiệu quả, nâng cao tính chủ động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thu nhập chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan;
 3. Đảm bảo tài sản công được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả;
 4. Thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách;

Theo đó, mục đích của việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để sử dụng hiệu qua rvaf tiết kiệm nguồn ngân sách, tránh tình trạng bội chi ngân sách dẫn đến thâm hụt ngân sách.

– Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

 • Chế độ chi tiêu nội bộ không vượt quá chế độ chi hiện hành do cơ quan có thẩm quyền cấp trên quy định;
 • Chế độ chi tiêu, quản lý sử dụng tài sản phù hợp với hoạt động đặc thù của cơ quan;
 • Đảm bảo cho cơ quan, cán bộ và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 • Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động;
 • Chế độ chi tiêu nội bộ phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai;
 • Việc chi tiêu phải đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;
 • Có ý kiến tham gia bằng văn bản của tổ chức công đoàn.

– Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cần xác định các lĩnh vực về:

+ Sử dụng văn phòng phẩm: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ văn phòng của đơn vị sử dụng đúng mục đích, nhu cầu. Khi sử dụng căn cứ vào thực tế số lượng, nhu cầu công việc. Trước khi in, photo tài liệu phải kiểm tra kỹ tránh sai sót phải in, photo lại nhiều lần đề đảm bảo tiết kiệm trong hoạt động;

+ Cồn tác phí và hội nghị: liệt kê các chi phí đã chi tiêu trong việc tổ chức các hội nghị;

+ Sử dụng điện thoại đối với điện thoại tại công sở và điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

+ Quy định về thanh toán công tác phí: chi phí đi lại, phục cấp lưu trú. tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tập huấn;

+ Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ được giao;

+ Trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức khi làm thêm giờ, quy định mức chi theo chế độ quy định hiện hành;

+ Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng: Đối với tài sản của đơn vị, nhân viên phải có ý thức trong việc bảo quản thiết bị, máy móc, không để mất mát, hư hỏng, hạn chế tối đa việc sửa chữa. Trước khi sửa chữa phải có ý kiến lãnh đạo. Nếu xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi cá nhân quản lý thì phải bồi thường cho đơn vị theo quy định của pháp luật.

+ Kinh phí khen thưởng, kinh phí đào tạo.

– Quy định việc xử lý vi phạm và giải quyết các trường hợp đặc biệt khi sử dụng vượt quá mức chi trả đã cấp phép.

4. Mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

UBND HUYỆN TRỰC NINH

PHÒNG NỘI VỤ

Số: … / QĐ-PNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trực Ninh, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Phòng Nội Vụ năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TRỰC NINH

Căn cứ Thông tư số 7/2014/TTLT-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

Căn cứ Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 của UBND huyện Trực Ninh về ban hành quy ddingj chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ và tổ chức bộ máy của phòng Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023 (Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023 của Phòng Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập thể cán bộ, công chức phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

Nơi nhận:

– Phòng TC – KH;

– Kho bạc NN huyện;

– CBCC trong cơ quan;

– Lưu: VT.

Trưởng phòng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Nội vụ

(Ban hành kèm theo quyết định số … / QĐ-PNV ngày … tháng … năm 20… của Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh

I. Quy định chung:

1. Mục đích, yêu cầu của quy chế chi tiêu nội bộ (như đã trình bày ở trên)

2. Nguyên tắc chi tiêu nội bộ (như trên)

II. Các nội dung chi tiêu nội bộ: (như đã trình bày ở trên)

Kinh phí thường xuyên:

1. Sử dụng văn phòng phẩm

2. Sử dụng thông tin liên lạc (điện thoại, công văn, Internet)

3. Công tác phí

4. Chi sửa chữa

5. Chi bồi dưỡng là thêm giờ

Kinh phí khen thưởng

Kinh phí đào tạo

Trên đây là toàn bộ quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng nội vụ huyện Trực Ninh. Quy chế này đã được thông qua tập thể, cán bộ, công chức thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu cần phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn công việc thì tập thể Phòng sẽ họp lại, thông nhất và thay đổi cho phù hợp.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê đã tổng hợp và phân tích về mẫu quyết định ban hành quy chế nội bộ chi tiêu mới nhất, hy vọng bài viết này sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 mới nhất. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *