Một số thuật ngữ chuyên ngành trên đồng hồ đeo tay

Phân Biệt Các Cơ Chế Lịch Trên Đồng Hồ Đeo Tay
Phân Biệt Các Cơ Chế Lịch Trên Đồng Hồ Đeo Tay

Tб»•ng hб»Јp mб»ҷt sб»‘ thuбәӯt ngб»Ҝ chuyГӘn ngГ nh vб»Ғ Д‘б»“ng hб»“

Tб»•ng hб»Јp mб»ҷt sб»‘ thuбәӯt ngб»Ҝ chuyГӘn ngГ nh vб»Ғ Д‘б»“ng hб»“

A

– ATM (ДҗЖЎn vб»Ӣ Д‘o lЖ°б»қng áp lб»ұc): ThЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc dùng Д‘б»ғ chб»ү Д‘б»ҷ sâu mà mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»“ng hб»“ có thб»ғ chб»Ӣu Д‘Ж°б»Јc và không bб»Ӣ vô nЖ°б»ӣc. (1ATM = 1BAR = 10m = 33.3ft).

– Altimeter: Chб»©c nДғng Д‘o Д‘б»ҷ cao bбәұng cách Д‘o nhб»Ҝng thay Д‘б»•i trong áp suбәҘt khí quyб»ғn. Altimeter là mб»ҷt tính nДғng rбәҘt phб»• biбәҝn trong dòng Д‘б»“ng hб»“ dành cho phi công / ngЖ°б»қi leo núi.

– Amplitude (Biên Д‘б»ҷ): Góc tб»‘i Д‘a mà tбәЎi Д‘ó quбәЈ lбәҜc Д‘б»“ng hб»“ dao Д‘б»ҷng Д‘бәҝn Д‘iб»ғm nghб»ү.

– Analog: Nói vб»Ғ cách hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian vб»ӣi mбә·t sб»‘ và kim, Д‘ây là cách truyб»Ғn thб»‘ng.

– Analog Chronograph: LoбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có chб»©c nДғng bбәҘm giб»қ hiб»ғn thб»Ӣ cбәЈ thб»қi gian và chб»©c nДғng bбәҘm giб»қ theo dбәЎng analog. Дҗб»“ng hб»“ quartz vб»ӣi chб»©c nДғng analog chronograph thЖ°б»қng hiб»ғn thб»Ӣ hai Д‘ЖЎn vб»Ӣ: 1/10 giây và 1/100 giây trên các mбә·t nhб»Ҹ/phб»Ҙ.

– Analog Digital: LoбәЎi Д‘б»“ng hб»“ này có cбәЈ mбә·t sб»‘ và kim và mб»ҷt màn hình sб»‘. Hai màn hình này thЖ°б»қng hoбәЎt Д‘б»ҷng Д‘б»ҷc lбәӯp vб»ӣi nhau.

– Analogue Display (Màn hình hiб»ғn thб»Ӣ sб»‘ nhб»Ӣ phân): Hiб»ғn thб»Ӣ khoбәЈng thб»қi gian Д‘ã trôi qua bбәұng mб»ҷt dб»Ҙng cб»Ҙ Д‘ánh dбәҘu (thЖ°б»қng là các kim) б»ҹ trên cung chia Д‘б»ҷ của mбә·t Д‘б»“ng hб»“

– Anti-magnetic Watches (Дҗб»“ng hб»“ chб»‘ng tб»«): Дҗб»“ng hб»“ không hoбә·c ít chб»Ӣu бәЈnh hЖ°б»ҹng của tб»« trЖ°б»қng nam châm. LoбәЎi Д‘б»“ng hб»“ này sб»ӯ dб»Ҙng hб»Јp kim niken không tб»« tính Д‘б»ғ làm lò xo quбәЈ lбәҜc của Д‘б»“ng hб»“.

– Annual Calendar (Lб»Ӣch nДғm): Дҗб»“ng hб»“ hiб»ғn thб»Ӣ thб»©, ngày, tháng và nДғm, Д‘iб»Ғu chб»үnh tб»ұ Д‘б»ҷng theo tháng ngбәҜn hay dài. Lб»Ӣch này chб»ү cбә§n thiбәҝt lбәӯp mб»ҷt lбә§n trong mб»ҷt nДғm, tб»« cuб»‘i tháng 2 Д‘бәҝn Д‘бә§u tháng 3.

Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.60
Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.61
Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.62
Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.63
Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.64

3 hình

Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.6

Дҗб»“ng hб»“ Longines Master Annual Calendar L2.910.4.77.6

– Applique (Vбәӯt Д‘ính kèm): Sб»‘ và biб»ғu tЖ°б»Јng Д‘Ж°б»Јc cбәҜt ra khб»Ҹi tбәҘm kim loбәЎi và gбәҜn vào mбә·t Д‘б»“ng hб»“.

– Arbour (Trб»Ҙc gбәҜn bánh xe và rДғng chuyб»Ғn).

– Arm-in-the-Air Watch: Hình hoбә·c sб»‘ liб»Үu trên mбә·t Д‘б»“ng hб»“ có các phбә§n chuyб»ғn Д‘б»ҷng Д‘б»ғ hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian theo giб»қ và phút khi бәҘn nút.

– Astronomical Watch (Дҗб»“ng hб»“ thiên vДғn): Thiбәҝt bб»Ӣ bбәҘm giб»қ hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian phб»Ҙ thuб»ҷc vào mбә·t trб»қi, mбә·t trДғng hay sao, nhЖ° phЖ°ЖЎng trình thб»қi gian, chu kб»і của mбә·t trДғng, thб»қi gian theo thiên vДғn, kim mбә·t trб»қi, thб»қi gian mбә·t trб»қi mб»Қc và lбә·n, giб»қ hoàng Д‘бәЎo, và mбә·t Д‘Д©a sao.

– Automatic Watch (Дҗб»“ng hб»“ tб»ұ Д‘б»ҷng): Дҗб»“ng hб»“ mà lò xo chính Д‘Ж°б»Јc lên dây theo chuyб»ғn Д‘б»ҷng của tay ngЖ°б»қi Д‘eo. Dб»ұa trên lý thuyбәҝt vб»Ғ lб»ұc hбәҘp dбә«n của trái Д‘бәҘt, rô to quay và truyб»Ғn nДғng lЖ°б»Јng tб»ӣi lò xo theo mб»ҷt cЖЎ chбәҝ thích hб»Јp. Дҗiб»Ғu này nghД©a là Д‘б»“ng hб»“ không cбә§n lên dây thЖ°б»қng xuyên bбәұng tay nб»Ҝa, và không giб»‘ng vб»ӣi chuyб»ғn Д‘б»ҷng của Д‘б»“ng hб»“ thбәЎch anh (quartz), Д‘б»“ng hб»“ này không cбә§n pin. LoбәЎi Д‘б»“ng hб»“ này do ông Abraham-Louis Perrelet phát minh б»ҹ Thб»Ҙy SД© vào thбәҝ kб»· 18.

– Automaton (Thiбәҝt bб»Ӣ tб»ұ Д‘б»ҷng): Дҗб»“ng hб»“ có các tính nДғng ngoài nhЖ° sб»‘ liб»Үu vб»Ғ con ngЖ°б»қi hay Д‘б»ҷng vбәӯt chuyб»ғn Д‘б»ҷng theo cЖЎ cбәҘu.

– Atisock (bб»ҷ nб»“ sб»‘c): ThЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc lбәҜp б»ҹ Д‘бә§u trб»Ҙc các bánh xe, Д‘бә·c biб»Үt là bб»ҷ vành tóc. Trong Д‘б»“ng hб»“, các chi tiбәҝt Д‘б»Ғu nhб»Ҹ bé nhбәҘt là các Д‘бә§u trб»Ҙc, thбәӯm chí có Д‘бә§u trб»Ҙc nhб»Ҹ nhЖ° mб»ҷt sб»Јi tóc, kб»№ thuбәӯt viên muб»‘n kiб»ғm tra phбәЈi dùng lúp phóng, vì vбәӯy chúng rбәҘt dб»… bб»Ӣ gãy hoбә·c cong khi có tác Д‘б»ҷng nhЖ°: rЖЎi, ngã, va chбәЎm… A-Ti-Shock có tác dб»Ҙng làm giбәЈm xung Д‘б»ҷng khi va chбәЎm, tránh cong gãy Д‘бә§u trб»Ҙc các bánh xe. CЖЎ chбәҝ của nó cЕ©ng Д‘ЖЎn giбәЈn nhЖ°ng lбәЎi rбәҘt tiб»Үn lб»Јi, Д‘ó là khi có va chбәЎm toàn bб»ҷ nб»“i shock sбәҪ trЖ°б»Јt xuб»‘ng theo theo б»• shock triб»Үt tiêu lб»ұc tác Д‘б»ҷng lên Д‘бә§u trб»Ҙc.

B

– Balance Wheel (Bánh xe cân bбәұng): Mб»ҷt bб»ҷ phбәӯn giб»‘ng bánh xe trong Д‘б»“ng hб»“ có thб»ғ chuyб»ғn Д‘б»ҷng theo chiб»Ғu kim Д‘б»“ng hб»“ hoбә·c ngЖ°б»Јc chiб»Ғu kim dong ho. Bб»ҷ phбәӯn này Д‘Ж°б»Јc nб»‘i vб»ӣi hб»Ү thб»‘ng bánh rДғng Д‘б»“ng bб»ҷ. Do Д‘ó nó Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là bánh xe cân bбәұng.

– Barrel arbor (Trб»Ҙ cót): Trб»Ҙ chб»©a dây cót của Д‘б»“ng hб»“, Д‘Ж°б»Јc gбәҜn vб»ӣi hб»ҷp б»ҹ phбә§n ngoài của nó. Vб»ӣi kбәҝt cбәҘu Д‘бә·c biб»Үt, phбә§n giб»Ҝa của trб»Ҙ cót lбәҜp chбә·t vб»ӣi Д‘бә§u trong của dây cót. Chính vì vбәӯy khi trб»Ҙ cót quay, dây cót Д‘Ж°б»Јc cuб»ҷn lбәЎi Д‘б»ғ tích trб»Ҝ nДғng lЖ°б»Јng cho Д‘б»“ng hб»“.

– Barrel drum (Hб»ҷp cót): Hб»ҷp hình trб»Ҙ Д‘б»ғ chб»©a toàn bб»ҷ dây cót và trб»Ҙ cót. Phбә§n ngoài hб»ҷp cót Д‘Ж°б»Јc phay thành rДғng cЖ°a gб»Қi là “bánh rДғng hб»ҷp cót”. Bánh rДғng hб»ҷp cót Д‘Ж°б»Јc Дғn khб»ӣp vб»ӣi các bánh xe truyб»Ғn Д‘б»ҷng. Chính vì vбәӯy, khi dây cót “nhбәЈ” nДғng lЖ°б»Јng thì hб»ҷp cót sбәҪ quay và làm cho bб»ҷ bánh xe truyб»Ғn Д‘б»ҷng quay.

– Barrel cuver (NбәҜp hб»ҷp cót): Thб»ұc chбәҘt là mб»ҷt nбәҜp Д‘бәӯy Д‘Ж°б»Јc lбәҜp chбә·t vб»ӣi hб»ҷp cót dùng Д‘б»ғ bбәЈo vб»Ү và khб»‘ng ché toàn bб»ҷ trб»Ҙ cót, dây cót nбәұm yên vб»Ӣ, chбәҜc chбәҜn trong hб»ҷp cót.

– Barrel comlet (б»” cót): Sau khi dây cót, trб»Ҙ cót Д‘Ж°б»Јc lбәҜp vào trong hб»ҷp cót và Д‘бәӯy chбә·t bбәұng nбәҜp hб»ҷp cót thì ngЖ°б»қi ta gб»Қi chung là б»• cót.

– Bezel (Gб»қ lбәҜp mбә·t kinh) Vòng kбә№p làm giá cho mбә·t kính hoбә·c pha lê. Nó tбәЎo nên mб»ҷt phбә§n của vб»Ҹ vб»«a có tác dб»Ҙng giб»Ҝ cho kính vб»«a có tác dб»Ҙng nhЖ° mб»ҷt hình thб»©c trang trí, làm Д‘бә№p tбәЎo kiб»ғu dáng cho Д‘б»“ng hб»“. Дҗб»‘i vб»ӣi mб»ҷt sб»‘ mбә«u Д‘б»“ng hб»“ Д‘eo tay thб»ғ thao ngЖ°б»қi ta còn in khбәҜc nhЖ° mб»ҷt vành toбәЎ Д‘б»ҷ Д‘б»ғ Д‘o hЖ°б»ӣng, vбәӯn tб»‘c, hoбә·c thб»қi gian…

– Bi-directional rotating bezel: vòng bezel có thб»ғ xoay theo cбәЈ hai chiб»Ғu: thuбәӯn và ngЖ°б»Јc vб»ӣi chiб»Ғu kim Д‘б»“ng hб»“.

– Bracelet (Dây Д‘eo Д‘б»“ng hб»“) Mб»ҷt Д‘ai kim loбәЎi uyб»ғn chuyб»ғn vб»ӣi các khoen kбәҝt hб»Јp, Д‘Ж°б»Јc lбәҜp chбә·t vб»ӣi 2 Д‘бә§u của tai vб»Ҹ. Các khoen có thб»ғ tháo ra Д‘б»ғ thay Д‘б»•i Д‘б»ҷ dài của dây Д‘eophù hб»Јp vб»ӣi cб»• tay ngЖ°б»қi dùng. Cбә§n lЖ°u ý, cùng là dây Д‘eo và có tác dб»Ҙng nhЖ° nhau nhЖ°ng nбәҝu dây Д‘eo làm bбәұng da hoбә·c vбәӯt liб»Үu không phбәЈi bбәұng kim loбәЎi thì ngЖ°б»қi ta gб»Қi là “strap”

– Bridge (Cбә§u nб»‘i): Là mб»ҷt tбәҘm bбәұng Д‘б»“ng gбәҜn trên mб»ҷt tбәҘm chính bбәұng các chб»‘t hay vít. Giб»Ҝa cбә§u nб»‘i và tбәҘm chính là các bánh xe và các bб»ҷ phбәӯn hoбәЎt Д‘б»ҷng.

C

– Case: Vб»Ҹ ngoài của Д‘б»“ng hб»“. Vб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ nam, case thЖ°б»қng có Д‘Ж°б»қng kính tб»« 35mm trб»ҹ lên, Д‘б»“ng hб»“ nб»Ҝ thì case có Д‘Ж°б»қng kính tб»« 34 mm hoбә·c nhб»Ҹ hЖЎn.

– Case back: nбәҜp lЖ°ng/Д‘áy của vб»Ҹ Д‘б»“ng hб»“. Cho phép mб»ҹ ra Д‘б»ғ can thiб»Үp vào bб»ҷ máy bên trong của Д‘б»“ng hб»“.

– Calibre thЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc viбәҝt tбәҜt là Cal (Дҗбә·c tính riêng của mб»—i máy Д‘б»“ng hб»“): TrЖ°б»ӣc Д‘ây Д‘Ж°б»Јc sб»ӯ dб»Ҙng Д‘б»ғ chб»ү khoбәЈng cách chuyб»ғn Д‘б»ҷng của Д‘б»“ng hб»“, ngày nay thuбәӯt ngб»Ҝ này dùng Д‘б»ғ chб»ү Д‘бә·c tính riêng biб»Үt của mб»—i loбәЎi máy Д‘б»“ng hб»“;Д‘i sau chб»Ҝ Calibre là nhб»Ҝng sб»‘ Д‘б»ғ chб»ү cб»Ҙ thб»ғ loбәЎi máy nào, và Д‘i trЖ°б»ӣc thЖ°б»қng là tên của thЖ°ЖЎng hiб»Үu.

VD: Omega Cal.321 mб»Қi ngЖ°б»қi trong giб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ sбәҪ biбәҝt là máy Omega lên dây chronograph Д‘б»қi xЖ°a rбәҘt hiбәҝm.

– Carat: 1 Carat = 1/24 lЖ°б»Јng vàng nguyên chбәҘt trong hб»Јp kim vàng. Hб»Јp kim vàng 18 carat có chб»©a 18/24 = 75% (hoбә·c 7 tuб»•i rЖ°б»Ўi) lЖ°б»Јng vàng nguyên chбәҘt.

– Chime/Carillon (Chuông chùm): CЖЎ chбәҝ báo hiб»Үu thб»қi gian của Д‘б»“ng hб»“ bбәұng âm thanh, thЖ°б»қng bбәұng búa gõ vào chuông Д‘Д©a bên trong vб»Ҹ. Mб»ҷt chime có hai chuông Д‘Д©a..

– Chronograph(tính nДғng bбәҘm giб»қ thб»ғ thao): Дҗб»“ng hб»“ sб»ҹ hб»Ҝu tính nДғng này ngoài khбәЈ nДғng xem giб»қ còn có thб»ғ giúp ngЖ°б»қi Д‘eo Д‘o Д‘Ж°б»Јc khoбәЈng thб»қi gian tб»« lúc bбәҜt Д‘бә§u Д‘бәҝn khi kбәҝt thúc 1 sб»ұ viб»Үc hay quá trình mб»ҷt cách Д‘б»ҷc lбәӯp. Ví dб»Ҙ nhЖ° thб»қi gian 1 vбәӯn Д‘б»ҷng viên chбәЎy hбәҝt 1 vòng sân

– Chronometer (Дҗб»“ng hб»“ Д‘o thб»қi gian chuбә©n): Дҗб»“ng hб»“ Д‘ã qua mб»ҷt loбәЎt các kiб»ғm tra chính xác do mб»ҷt viб»Үn chính thб»©c tiбәҝn hành dЖ°б»ӣi nhб»Ҝng Д‘iб»Ғu kiб»Үn khác nhau.

Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.60
Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.61
Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.62
Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.63
Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.64

2 hình

Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.6

Дҗб»“ng hб»“ Longines Spirit L3.810.4.93.6

– Complication (Дҗa chб»©c nДғng): Là nhб»Ҝng chб»©c nДғng của Д‘б»“ng hб»“ ngoài chб»©c nДғng hiб»ғn thб»Ӣ giб»қ, phút và giây. Nhб»Ҝng Д‘б»“ng hб»“ Д‘a chб»©c nДғng Д‘Ж°б»Јc thiбәҝt kбәҝ có tб»« 1 Д‘бәҝn 3 chб»©c nДғng: Д‘б»“ng hб»“ có chб»©c nДғng Д‘o thб»қi gian phб»Ҙ (Д‘б»“ng hб»“ có nhбәЈy giây hay giây hiб»ғn thб»Ӣ Д‘б»ҷc lбәӯp, Д‘б»“ng hб»“ Д‘б»Қc phút hay có kim quay ngЖ°б»Јc); Д‘б»“ng hб»“ có chuông chùm (nhбәҜc phút); và Д‘б»“ng hб»“ hiб»ғn thб»Ӣ lб»Ӣch thiên vДғn (lб»Ӣch vбәЎn niên, lб»Ӣch mбә·t trДғng, phЖ°ЖЎng trình tính thб»қi gian). Khi mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»“ng hб»“ kбәҝt hб»Јp tбәҘt cбәЈ 3 chб»©c nДғng trên, nó Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là “Grand complication”.

– Casing: Quá trình Д‘Ж°a và gбәҜn bб»ҷ phбәӯn chuyб»ғn Д‘б»ҷng của Д‘б»“ng hб»“ vào vб»Ҹ.

– Case back (nбәҜp Д‘áy): NбәҜp Д‘бәҜy của Д‘б»“ng hб»“. Sau khi lбәҜp máy và vб»Ҹ phбәЈi có nбәҜp Д‘áy Д‘бәӯy lбәЎi Д‘б»ғ bбәЈo vб»Ү máy. Дҗây cЕ©ng là nЖЎi kб»№ thuбәӯt viên tháo mб»ҹ Д‘б»ғ kiб»ғm tra sб»ӯa chб»Ҝa bб»ҷ máy bên trong. Hбә§u hбәҝt các thông sб»‘ kб»№ thuбәӯt sбәҪ Д‘Ж°б»Јc ghi phía sau Д‘бәҜy Д‘б»ғ ngЖ°б»қi tiêu dùng nбәҜm Д‘Ж°б»Јc nhЖ°: model, seri number, Д‘б»ҷ chб»Ӣu nЖ°б»ӣc, chбәҘt liб»Үu vб»Ҹ…

– Case back gasket (gioДғng Д‘бәҜy): Giб»Ҝa Д‘бәҜy và vб»Ҹ có mб»ҷt vòng giДғng Д‘Ж°б»Јc làm bбәұng cao su hoбә·c plastic Д‘б»ғ tДғng cЖ°б»қng Д‘б»ҷ chбә·t giб»Ҝa Д‘бәҜy và vб»Ҹ mà không bб»Ӣ “cháy ren” ( Д‘б»‘i vб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ Д‘бәҜy vбә·n ren) và ngДғn cбәЈn nЖ°б»ӣc thâm nhбәӯp vào bên trong ( Д‘б»‘i vб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ Д‘бәҜy ép). Viб»Үc ngДғn chбә·n nЖ°б»ӣc có ý nghД©a rбәҘt quan trб»Қng, vì vбәӯy khi thay pin hoбә·c sб»ӯa chб»Ҝa kб»№ thuбәӯt viên thЖ°б»қng yêu cбә§u phбәЈi thay mб»ӣi gioДғng Д‘бәҜy Д‘б»ғ Д‘бәЈm bбәЈo an toàn cho bб»ҷ máy Д‘б»“ng hб»“.

– Coaxial Escapement (Bб»ҷ thoát Д‘б»“ng trб»Ҙc): Bб»ҷ thoát Д‘б»“ng trб»Ҙc do mб»ҷt thб»Ј làm Д‘б»“ng hб»“ ngЖ°б»қi Anh là George Daniels phát minh bбәұng cách gбәҜn 2 bánh xe thoát lên cùng mб»ҷt trб»Ҙc chính và quay cùng nhau. Mб»Ҙc Д‘ích là làm giбәЈm lб»ұc ma sát giб»Ҝa các phбә§n chuyб»ғn Д‘б»ҷng và tДғng tuб»•i thб»Қ của bб»ҷ thoát.

– Crown (núm): Núm vбә·n của Д‘б»“ng hб»“ dùng Д‘б»ғ lên giây, lбәҘy giб»қ cЕ©ng nhЖ° chб»үnh các chб»©c nДғng khác nhЖ° lб»Ӣch thб»©, lб»Ӣch ngày…Дҗiб»ғm chú ý khi dùng Д‘б»“ng hб»“ là sau khi chб»үnh các chб»©c nДғng của Д‘б»“ng hб»“ xong phбәЈi бәҘn núm trб»ҹ lбәЎi vб»Ӣ trí trong cùng Д‘б»ғ ngДғn chбә·n nЖ°б»ӣc Д‘б»ұЖЎc tб»‘t nhбәҘt. б»һ mб»ҷt sб»‘ Д‘б»“ng hб»“ bЖЎi lбә·n, núm có tiб»Үn thêm ren Д‘б»ғ bбәҜt chбә·t vб»ӣi б»‘ng muб»‘ng. Khi muб»‘n chб»үnh giб»қ phбәЈi vбә·n ren ngЖ°б»Јc chiб»Ғu kim Д‘б»“ng hб»“ rб»“i mб»ӣi rút núm. Sau khi chб»үnh cЕ©ng phбәЈi vбә·n lбәЎi ren thuбәӯn theo chiб»Ғu kim Д‘б»“ng hб»“.

– Coaxial Escapement (Con ngб»ұa Д‘б»“ng trб»Ҙc): Con ngб»ұa Д‘б»“ng trб»Ҙc là phát minh của thб»Ј Д‘б»“ng hб»“ ngЖ°б»қi Anh George Daniels. So vб»ӣi bб»ҷ chб»үnh Д‘б»ҷng thông thЖ°б»қng gб»“m bánh rДғng gai, ngб»ұa và lá trang thì trong mб»ҷt cбәЈi tiбәҝn mб»ӣi, Bánh rДғng gai Д‘Ж°б»Јc thiбәҝt kбәҝ 2 tбә§ng, ngб»ұa Д‘б»ұoc thiбәҝt kбәҝ kiб»ғu mб»ӣi vб»ӣi 3 chân kính guб»‘c ngб»ұa (so vб»ӣi 2 chân kính guб»‘c ngб»ұa nhЖ° trЖ°б»ӣc Д‘ây) Д‘б»ғ Дғn khб»ӣp vб»ӣi bánh rДғng gai 2 tбә§ng. Mб»Ҙc Д‘ích của nó là làm giбәЈm ma sát giб»Ҝa các bб»ҷ phбәӯn chuyб»ғn Д‘б»ҷng và kéo dài tuб»•i thб»Қ của nó. Lб»ұc truyб»Ғn sang bб»ҷ vành tóc Д‘б»Ғu hЖЎn, cân bбәұng và б»•n Д‘б»Ӣnh hЖЎn.

– Cylinder Movement (Bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng trб»Ҙc): Là mб»ҷt kiб»ғu khác của bб»ҷ thoát. б»һ loбәЎi này, chuyб»ғn Д‘б»ҷng trб»Ҙc do các bánh xe tбәЎo ra, bánh xe song song vб»ӣi nhau dùng trong các thiбәҝt kбәҝ có vб»Ҹ mб»Ҹng.

– Crystal (kính): Kính của Д‘б»“ng hб»“, tác dб»Ҙng bбәЈo vб»Ү mбә·t sб»‘ và kim (thб»ӯ tЖ°б»ҹng tЖ°б»Јng Д‘б»“ng hб»“ không có kính thì thбәҝ nào nhб»ү…?). Kính có nhiб»Ғu loбәЎi mб»©c Д‘б»ҷ tб»« thбәҘp Д‘бәҝn cao: Nhб»ұa, mi-ca, kính tб»ұ nhiên, kính saphire hay còn gб»Қi kính chб»‘ng xЖ°б»ӣc, kính lúp, kính phбәЈn quang. Tác dб»Ҙng của chúngnhЖ° sau:* Kính nhб»ұa và mi-ca: thЖ°б»қng dùng trong Д‘б»“ng hб»“ thб»ғ thao vì mб»Ғm, dб»… Д‘àn hб»“i nên khó vб»Ў hбәЎn chбәҝ gây chбәҘn thЖ°ЖЎng cho vбәӯn Д‘б»ҷng viên.

* Kính tб»ұ nhiên: thЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc dùng trong các Д‘б»“ng hб»“ thб»қi trang, mбә·t kính trong, Д‘б»ҷ Д‘àn hб»“i cao nên khó vб»Ў hЖЎn khi va chбәЎm.

* Kính saphire: hiб»Үn Д‘Ж°б»Јc б»©ng dб»Ҙng rб»ҷng rãi nhбәҘt trong tбәҘt cбәЈ các dòng, các thЖ°ЖЎng hiб»Үu Д‘б»“ng hб»“ vì tính chб»‘ng xЖ°б»ӣc cao nhЖ°ng có nhЖ°б»Јc Д‘iб»ғm là ròn dб»… nб»©t vб»Ў.

* Kính lúp: Tác dб»Ҙng Д‘б»ғ ngЖ°б»қi Д‘eo nhìn rõ hЖЎn các chi tiбәҝt của mбә·t sб»‘.

* Kính phбәЈn quang: dùng Д‘б»ғ hбәЎn chбәҝ sб»ұ khúc xбәЎ, bóng ngЖ°б»Јc khi dùng ngoài trб»қi nhiб»Ғu ánh nбәҜng.

Seiko Presage SRPF37J10
Seiko Presage SRPF37J11
Seiko Presage SRPF37J12
Seiko Presage SRPF37J13
Seiko Presage SRPF37J14

1 hình

Seiko Presage SRPF37J1

Seiko Presage SRPF37J1

– Crystal gasket (gioДғng kính): Giб»‘ng nhЖ° gioДғng Д‘áy, giб»Ҝa kính và vб»Ҹ có mб»ҷt vòng gioДғng Д‘б»Үm thЖ°б»қng làm bбәұng cao su (rubber gasket) hoбә·c plastic (Plastic gasket) Д‘б»ғ tДғng cЖ°òng sб»ұ kín khít không cho nЖ°б»ӣc thâm nhбәӯp vào bên trong Д‘б»“ng thб»қi tác dб»Ҙng nhЖ° mб»ҷt Д‘б»Үm Д‘àn hб»“i tránh làm vб»Ў kính trong quá trình sб»ӯ dб»Ҙng nhЖ°: dãn nб»ҹ nhiб»Үt, có xung Д‘б»ҷng khi va chбәЎm…

D

– Daily Rate (Sai sб»‘ trong ngày): Thuбәӯt ngб»Ҝ Д‘б»ғ chб»ү sб»ұ chênh lб»Үch thб»қi gian sau 24 giб»қ. Sб»ұ chênh lб»Үch này có thб»ғ là vài giây trong mб»ҷt ngày tùy thuб»ҷc vào chбәҘt lЖ°б»Јng và vб»Ӣ trí hoбә·c Д‘iб»Ғu kiб»Үn Д‘eo Д‘б»“ng hб»“.

– Damaskeening: Các kiб»ғu thiбәҝt kбәҝ hoбә·c các Д‘Ж°б»қng nét Д‘Ж°б»Јc khбәҜc trên mбә·t chuyб»ғn Д‘б»ҷng của Д‘б»“ng hб»“.

– Date Display (Hiб»ғn thб»Ӣ ngày): Hiб»ғn thб»Ӣ ngày trên mбә·t Д‘б»“ng hб»“. Vб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ cЖЎ, Д‘Д©a tròn hoбә·c thanh dài Д‘Ж°б»Јc nб»‘i vб»ӣi bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng bбәұng bánh xe dбә«n Д‘б»ҷng.

– Day/Date Watch (Дҗб»“ng hб»“ thб»©/ngày): Là Д‘б»“ng hб»“ hiб»ғn thб»Ӣ cбәЈ ngày và các thб»© trong tuбә§n.

– Dial (Mбә·t Д‘б»“ng hб»“): Là mбә·t sб»‘ của Д‘б»“ng hб»“. Nó có thб»ғ Д‘Ж°б»Јc mбәЎ bбәЎc, tiб»Үn bбәұng máy, khбәҜc, tráng men, mбәЎ vàng, sЖЎn hoбә·c gбәҜn Д‘á quý.

– Digital (Kб»№ thuбәӯt sб»‘): Là Д‘б»“ng hб»“ hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian bбәұng sб»‘ thay vì bбәұng kim trên mбә·t. Sб»‘ Д‘Ж°б»Јc hiб»ғn thб»Ӣ qua mб»ҷt màn hình tinh thб»ғ lб»Ҹng (LCD) hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian liên tб»Ҙc hay qua màn hình tia âm cб»ұc (LED) hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian bбәұng cách бәҘn nút.

– Dual Timer (Дҗб»“ng hб»“ kép) Mб»ҷt loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ Д‘o thб»қi gian Д‘б»Ӣa phЖ°ЖЎng tбәЎi thб»қi Д‘iб»ғm hiб»Үn tбәЎi và thб»қi gian tбәЎi ít nhбәҘt mб»ҷt múi giб»қ khác. Bб»ҷ phбәӯn báo thб»қi gian bб»• sung Д‘ó có thб»ғ là mб»ҷt mбә·t sб»‘ giб»‘ng hб»Үt, mб»ҷt kim Д‘б»“ng hб»“ khác, nhб»Ҝng mбә·t sб»‘ nhб»Ҹ, hoбә·c nhб»Ҝng phЖ°ЖЎng tiб»Үn khác.

– Diving Watch (Дҗб»“ng hб»“ lбә·n): ДҗЖ°б»Јc thiбәҝt kбәҝ Д‘бә·c biб»Үt cho công viб»Үc lбә·n sâu. Дҗб»“ng hб»“ lбә·n Д‘Ж°б»Јc thiбәҝt kбәҝ vб»«a vбә·n vб»ӣi nút vбә·n bбәұng vít và gб»қ lбәҜp kính Д‘ЖЎn hЖ°б»ӣng Д‘б»ғ tính phút. Дҗб»“ng hб»“ này dùng Д‘б»ғ tính tб»•ng thб»қi gian ngЖ°б»қi thб»Ј lбә·n б»ҹ dЖ°б»ӣi nЖ°б»ӣc. Дҗб»“ng hб»“ này chб»Ӣu Д‘Ж°б»Јc áp suбәҘt nЖ°б»ӣc cao, mб»ҷt sб»‘ loбәЎi có thб»ғ lên tб»ӣi 50 ATM (500m).

E

– Ebauche (Phác chбәҝ): Là bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng không hoàn thành của Д‘б»“ng hб»“ không dùng lò xo chính và quбәЈ lбәҜc, còn Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là Movement Blank (Chuyб»ғn Д‘б»ҷng trб»‘ng).

– Equation Of Time (PhЖ°ЖЎng trình thб»қi gian): Là sб»ұ chênh lб»Үch giб»Ҝa thб»қi gian tính theo mбә·t trб»қi (là thб»қi gian chính thб»©c vб»ӣi 24 giб»қ mб»ҷt ngày) và thб»қi gian thб»ұc tính theo mбә·t trб»қi б»ҹ mб»ҷt thб»қi Д‘iб»ғm bбәҘt kб»і. Sб»ұ chênh lб»Үch này Д‘Ж°б»Јc bù 4 lбә§n trong 1 nДғm, tб»« +14.5 phút vào tháng 2 Д‘бәҝn –16.5 minutes vào tháng 11.

– Escapement (Bб»ҷ thoát): Là bб»ҷ gб»“m các phбә§n của Д‘б»“ng hб»“ (bánh xe thoát, cбә§n Д‘бә©y, trб»Ҙc quay) dùng Д‘б»ғ biбәҝn chuyб»ғn Д‘б»ҷng quay của hб»Ү thб»‘ng bánh rДғng thành chuyб»ғn Д‘б»ҷng tб»Ӣnh tiбәҝn của quбәЈ lбәҜc.

– Escapement Wheel (Bánh xe thoát): Bánh xe thoát và cбә§n Д‘бә©y là các bб»ҷ phбәӯn chính của bб»ҷ thoát. Nó là bánh xe truyб»Ғn Д‘б»ҷng cuб»‘i cùng.

– End of energy: thuбәӯt ngб»Ҝ End of energy Д‘Ж°б»Јc dùng trong chбәҝ tác Д‘б»“ng hб»“ CЖЎ nói vб»Ғ Kim giây dùng Д‘б»ғ chб»ү kбәҝt thúc 1 nhб»Ӣp nhбәЈy của hai hoбә·c ba hoбә·c bб»‘n giây.

– End of life: thuбәӯt ngб»Ҝ End of life Д‘Ж°б»Јc dùng trong chбәҝ tác Д‘б»“ng hб»“ Quartz nói vб»Ғ Kim giây dùng Д‘б»ғ chб»ү kбәҝt thúc 1 nhб»Ӣp nhбәЈy của hai hoбә·c ba hoбә·c bб»‘n giây.

F

– Fine Time Adjustment (Bб»ҷ tinh chб»үnh thб»қi gian): Là cбә§n Д‘iб»Ғu chб»үnh Д‘б»ғ chб»үnh lбәЎi thб»қi gian trong ngày mб»ҷt cách chính xác.

– Flyback Chronograph (Дҗб»“ng hб»“ Д‘бәҝm ngЖ°б»Јc): LoбәЎi Д‘б»“ng hб»“ này làm viб»Үc nhЖ° sau. Lб»ұc Д‘бә©y Д‘бә§u tiên của nút Д‘б»“ng hб»“ dùng Д‘б»ғ kích hoбәЎt kim giây. Lб»ұc Д‘бә©y thб»© hai Д‘Ж°a kim giây vб»Ғ 0 và sau Д‘ó khб»ҹi Д‘б»ҷng lбәЎi. Дҗây là Д‘iб»ғm khác biб»Үt so vб»ӣi Д‘б»“ng hб»“ thЖ°б»қng. б»һ Д‘б»“ng hб»“ thЖ°б»қng, khi bбәЎn tбәЎo lб»ұc Д‘бә©y mб»ҷt lбә§n Д‘б»ғ kích hoбәЎt Д‘б»“ng hб»“ và mб»ҷt lбә§n nб»Ҝa Д‘б»ғ dб»«ng, mб»ҷt nút khác sбәҪ quay vб»Ғ 0, sau Д‘ó phбәЈi tбәЎo mб»ҷt lб»ұc Д‘бә©y mб»ҷt lбә§n nб»Ҝa Д‘б»ғ bбәҜt Д‘бә§u lбәЎi. Mб»Ҙc Д‘ích chính của loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ Д‘бәҝm ngЖ°б»Јc này là bбәҜt Д‘бә§u trình tб»ұ Д‘бәҝm lбәЎi mб»ҷt cách nhanh nhбәҘt.

– Flyback Date Hand (Дҗб»“ng hб»“ Д‘бәҝm ngЖ°б»Јc ngày): б»һ Д‘б»“ng hб»“ này, có thêm mб»ҷt kim giây б»ҹ giб»Ҝa Д‘бә·t trên kim giây chính. Nó có thб»ғ tб»ұ dб»«ng hoбәЎt Д‘б»ҷng và sau Д‘ó quay ngЖ°б»Јc lбәЎi Д‘б»ғ chбәЎy cùng vб»ӣi kim giây chính. Nó cЕ©ng có thб»ғ dб»«ng lбәЎi và khб»ҹi Д‘б»ҷng lбәЎi tб»« 0 Д‘б»“ng thб»қi cùng vб»ӣi kim giây chính.

– Frequency (Tбә§n sб»‘): Xác Д‘б»Ӣnh sб»‘ lЖ°б»Јng dao Д‘б»ҷng trên mб»ҷt giây. Tбә§n sб»‘ thЖ°б»қngp Д‘Ж°б»Јc ký hiб»Үu bбәұng chб»Ҝ viбәҝt tбәҜt Hz (Hertz). Tбә§n sб»‘ càng cao thì Д‘б»“ng hб»“ càng chính xác.

G

– Gasket (Miбәҝng Д‘б»Үm): Дҗб»“ng hб»“ chб»Ӣu nЖ°б»ӣc thЖ°б»қng có thêm miбәҝng Д‘б»Үm б»ҹ vб»Ҹ phía sau, mбә·t tinh thб»ғ và nút Д‘iб»Ғu chб»үnh.

– Gear-Train (Hб»Ү thб»‘ng bánh rДғng truyб»Ғn Д‘б»ҷng): Là hб»Ү thб»‘ng các bánh xe và bánh rДғng dùng Д‘б»ғ truyб»Ғn lб»ұc dбә«n Д‘б»ҷng tб»« trб»‘ng (barrel) tб»ӣi bánh xe thoát (escape wheel). TбәҘt cбәЈ bánh xe Д‘б»Ғu Д‘Ж°б»Јc khб»ӣp vб»ӣi bánh rДғng truyб»Ғn tЖ°ЖЎng б»©ng.

– GMT (Múi Giб»қ): Là chб»Ҝ viбәҝt tбәҜt của Greenwich Mean Time (giб»қ chuбә©n theo múi giб»қ б»ҹ Greenwich). GMT cЕ©ng là mб»ҷt thuбәӯt ngб»Ҝ Д‘ôi khi dùng Д‘б»ғ mô tбәЈ mб»ҷt loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ hiб»ғn thб»Ӣ Д‘б»“ng thб»қi giб»қ của nhiб»Ғu nЖЎi trên thбәҝ giб»ӣi.

Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.000
Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.001
Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.002
Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.003
Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.004

2 hình

Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.00

Tissot Chemin Des Tourelles Powermatic 80 Gmt T099.429.36.038.00

– Gong (Chuông Д‘Д©a): Là mб»ҷt phiбәҝn hoбә·c mб»ҷt Д‘oбәЎn dây thép Д‘ã Д‘Ж°б»Јc luyб»Үn Д‘б»ғ tбәЎo ra mб»ҷt âm thanh khi gõ búa vào. б»һ phía cuб»‘i, chuông Д‘Ж°б»Јc gбәҜn vб»ӣi bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng và chiб»Ғu dài còn lбәЎi của chuông Д‘Ж°б»Јc treo trên mб»ҷt cung tròn xung quanh cбә§u nб»‘i (bridge).

– Grand Complication (Дҗб»“ng hб»“ Д‘a chб»©c nДғng tích hб»Јp): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ kбәҝt hб»Јp các cЖЎ chбәҝ hoбәЎt Д‘б»ҷng của tбәҘt cбәЈ 3 loбәЎi chб»©c nДғng chính. Дҗó là nhб»Ҝng Д‘б»“ng hб»“ có mб»ҷt hoбә·c mб»ҷt vài chб»©c nДғng Д‘бәҝm giб»қ phб»Ҙ, Д‘б»“ng hб»“ có chuông chùm (chime), và Д‘б»“ng hб»“ có các chб»ү sб»‘ thiên vДғn.

– Guilloché (Hoa vДғn thб»«ng): Là mб»ҷt kiб»ғu trang trí trбәЎm khбәҜc trên mбә·t kim loбәЎi bбәұng cách dùng dao tiб»Үn chбәЎy bбәұng máy có chuyб»ғn Д‘б»ҷng lб»Үch tâm Д‘б»ғ cбәҜt các loбәЎi hình dбәЎng.

H

– Hallmark (DбәҘu xác nhбәӯn tiêu chuбә©n): Là biб»ғu tЖ°б»Јng bбәұng kim loбәЎi in trên vб»Ҹ hoбә·c mбә·t Д‘б»“ng hб»“ Д‘б»ғ Д‘бәЈm bбәЈo vб»Ғ nguб»“n gб»‘c và bб»ҷ phбәӯn bên trong của Д‘б»“ng hб»“. Mб»ҷt trong nhб»Ҝng nhãn hiб»Үu chiбәҝm Ж°u thбәҝ trên thб»Ӣ trЖ°б»қng là Geneva Hallmark.

– Hand (Kim Д‘б»“ng hб»“): Là công cб»Ҙ hiб»ғn thб»Ӣ thЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc làm bбәұng mб»ҷt miбәҝng kim loбәЎi mб»Ҹng và sáng chuyб»ғn Д‘б»ҷng xung quanh hoбә·c phía trên Д‘Д©a tròn chia Д‘б»ҷ. Дҗб»“ng hб»“ thông thЖ°б»қng có 3 kim hiб»ғn thб»Ӣ giб»қ, phút và giây. Kim có rбәҘt nhiб»Ғu hình dбәЎng khác nhau: hình trái lê, hình Breguet (còn Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là kim hình mбә·t trДғng, có mб»ҷt lб»— Д‘Ж°б»Јc cбәҜt thành mб»ҷt Д‘Д©a nhб»Ҹ gбә§n mЕ©i kim), hình kiбәҝm, hình khung, hình que, hình mЕ©i tên. Kim giây (chuyб»ғn Д‘б»ҷng trб»ұc tiбәҝp hay chuyб»ғn Д‘б»ҷng quét) có thб»ғ Д‘Ж°б»Јc gбәҜn б»ҹ giб»Ҝa mбә·t Д‘Д©a có kim giб»қ và kim phút, hoбә·c gбәҜn trên mб»ҷt Д‘Д©a nhб»Ҹ Д‘бә·t б»ҹ vб»Ӣ trí sб»‘ 6 (kim giây nhб»Ҹ). б»һ bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng cЖЎ, kim giây б»ҹ vб»Ӣ trí trung tâm di chuyб»ғn nhanh gбәҘp 5 lбә§n chuyб»ғn Д‘б»ҷng của mб»ҷt giây, còn б»ҹ bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng thбәЎch anh (quartz), nó chб»ү bбәұng chuyб»ғn Д‘б»ҷng của mб»ҷt giây.

– Handwinder (Дҗб»“ng hб»“ lên dây tay): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có lò xo chính Д‘Ж°б»Јc lên hàng ngày bбәұng nút lên giây. Heinrich Hertz là nhà vбәӯt lý ngЖ°б»қi Дҗб»©c (1857-1894). Thuбәӯt ngб»Ҝ Hertz bây giб»қ dùng làm Д‘ЖЎn vб»Ӣ Д‘o vбәӯt lý của tбә§n suбәҘt (sб»‘ lЖ°б»Јng các dao Д‘б»ҷng), nó hiб»ғn thб»Ӣ dao Д‘б»ҷng trong mб»ҷt giây. High Frequency Movement (Chuyб»ғn Д‘б»ҷng cao tбә§n) Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có ít nhбәҘt 28’800 dao Д‘б»ҷng.

– Handwinder (Дҗб»“ng hб»“ lên dây cót bбәұng tay) Mб»ҷt Д‘б»“ng hб»“ có dây cót Д‘Ж°б»Јc lên hбәұng ngày nhб»қ mб»ҷt núm lên dây cót.

– Heinrich Hertz (Дҗб»“ng hб»“ lên dây cót bбәұng tay) Nhà vбәӯt lý ngЖ°б»қi Дҗб»©c (1857-1894). Tб»« Hertz hiб»Үn Д‘Ж°б»Јc sб»ӯ dб»Ҙng làm Д‘ЖЎn vб»Ӣ Д‘o vбәӯt lý của tбә§n sб»‘ (sб»‘ lбә§n dao Д‘б»ҷng), Д‘б»ғ biб»ғu diб»…n bбәұng sб»‘ lбә§n dao Д‘б»ҷng trong mб»ҷt giây.

– High Frequency Movement (Дҗб»“ng hб»“ tбә§n sб»‘ cao): Дҗб»“ng hб»“ vб»ӣi sб»‘ lбә§n dao Д‘б»ҷng tб»‘i thiб»ғu là 28.800.

– Horology (Thuбәӯt Д‘o thб»қi khбәҜc): Là khoa hб»Қc Д‘o thб»қi gian, bao gб»“m thuбәӯt thiбәҝt kбәҝ và thiбәҝt lбәӯp các Д‘oбәЎn thб»қi gian.

– Hacking: Mб»ҷt tính nДғng làm Д‘б»“ng hб»“ dб»«ng lбәЎi khi bбәЎn giб»ұt chб»‘t Д‘б»“ng hб»“ Д‘б»ғ chб»үnh lбәЎi giây, phút và ngày giб»қ.

I

– Instantaneous Date (Ngày ngбә«u nhiên): NghД©a là các thay Д‘б»•i ngбә«u nhiên trong ngày trong mб»ҷt nhб»Ӣp thб»қi gian vào nб»ӯa Д‘êm.

J

– Jewel (Trang sб»©c): Nhб»Ҝng loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ trang sб»©c dùng cho các buб»•i dбәЎ tiб»Үc, Д‘Ж°б»Јc Д‘ính các loбәЎi Д‘á quý nhЖ° ruby, kim cЖ°ЖЎng, saphirre. Còn có nghД©a là nбәЎm, khбәЈm, Д‘ính các loбәЎi Д‘á quý, ngб»Қc cao cбәҘp.

– Jumping hours (NhбәЈy giб»қ): Là giб»қ kб»№ thuбәӯt sб»‘ hiб»Үn trên mбә·t Д‘Д©a tròn thông qua mб»ҷt cб»ӯa sб»• trên mбә·t của Д‘б»“ng hб»“. Cuб»‘i mб»—i giб»қ thì Д‘Д©a sбәҪ nhбәЈy sang mб»ҷt sб»‘ tiбәҝp theo.

L

– Lug: Là phбә§n bên ngoài của Д‘б»“ng hб»“ gбәҜn vб»ӣi vб»Ҹ Д‘б»“ng hб»“ Д‘б»ғ giб»Ҝ dây hoбә·c quai Д‘eo Д‘б»“ng hб»“. Nó còn Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là horn.

– Luminous Hands (Kim dбәЎ quang): Là kim làm theo hình dáng có khe hб»ҹ Д‘Ж°б»Јc phủ mб»ҷt lб»ӣp chбәҘt phát quang Д‘б»ғ xem Д‘Ж°б»Јc Д‘б»“ng hб»“ trong Д‘êm.

– Ligne: truyб»Ғn thб»‘ng Д‘ЖЎn vб»Ӣ Д‘o lЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc sб»ӯ dб»Ҙng Д‘б»ғ Д‘o Д‘Ж°б»қng kính của Д‘б»“ng hб»“.

M

– Mainspring (Lò xo chính): Là mб»ҷt lò xo dбә«n Д‘б»ҷng có lõi Flat Д‘бә·t trong trб»‘ng (barrel).

– Manufacture d’Horlogerie (XЖ°б»ҹng chбәҝ tбәЎo Д‘б»“ng hб»“) : Là thuбәӯt ngб»Ҝ tiбәҝng Pháp dùng Д‘б»ғ chб»ү nhà máy Д‘б»“ng hб»“ chuyên sбәЈn xuбәҘt các bб»ҷ phбәӯn của Д‘б»“ng hб»“.

– Marine Chronometer (Дҗб»“ng hб»“ hàng hбәЈi): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ cЖЎ hoбә·c Д‘iб»Үn tб»ӯ có Д‘б»ҷ chính xác rбәҘt cao Д‘бә·t trong mб»ҷt cái hб»ҷp. Дҗб»“ng hб»“ hàng hбәЈi hoбәЎt Д‘б»ҷng cЖЎ hб»Қc có con quay luân chuyб»ғn giб»Ҝ cân bбәұng và áp lб»ұc nЖ°б»ӣc bбәЈo vб»Ү tính chính xác của bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng.

– Mechanical Watch (Дҗб»“ng hб»“ cЖЎ): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ dб»ұ trб»Ҝ nДғng lЖ°б»Јng bбәұng lò xo nhб»қ chuyб»ғn Д‘б»ҷng cЖЎ hoбә·c mб»ҷt chuyб»ғn Д‘б»ҷng khác không phбәЈi chuyб»ғn Д‘б»ҷng do Д‘iб»Үn. Lò xo chính Д‘Ж°б»Јc lên dây bбәұng tay б»ҹ loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ lên dây tay hoбә·c б»ҹ loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ tб»ұ Д‘б»ҷng lên dây nhб»қ chuyб»ғn Д‘б»ҷng dao Д‘б»ҷng của cánh tay (rotor).

– Micron: Là Д‘ЖЎn vб»Ӣ Д‘o chiб»Ғu dài, tЖ°ЖЎng Д‘Ж°ЖЎng vб»ӣi 1 phбә§n nghìn của 1 millimét, và Д‘Ж°б»Јc kí hiб»Үu là “M”. б»һ ngành công nghiб»Үp Д‘б»“ng hб»“, dung sai thЖ°б»қng Д‘Ж°б»Јc kí hiб»Үu bбәұng micron.

– Mineral Crystal (Mбә·t kính pha lê thiên nhiên): Là mбә·t kính Д‘б»“ng hб»“ làm bбәұng Д‘á pha lê thiên nhiên. Có Д‘б»ҷ bб»Ғn cao, chб»‘ng nhб»Ҝng va chбәЎm và trбә§y xЖ°б»ӣc có thб»ғ xбәЈy ra trong các hoбәЎt Д‘б»ҷng hбәұng ngày.

– Minute Repeater (Дҗб»“ng hб»“ tính phút): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ bбәҘm giб»қ Д‘Ж°б»Јc thiбәҝt kбәҝ Д‘б»ғ tính thб»қi gian theo giб»қ, theo phбә§n tЖ° giб»қ hoбә·c theo phút, nhб»қ vào cбә§n Д‘бә©y hoбә·c cбә§n trЖ°б»Јt Д‘бә·t trong vб»Ҹ máy.

– Military time/24-hour time: Nhiб»Ғu Д‘б»“ng hб»“ có thêm mб»ҷt mбә·t analog/digital phб»Ҙ Д‘б»ғ Д‘бәҝm giб»қ theo Д‘б»Ӣnh dбәЎng 24h. Nói cách khác thì Д‘б»Ӣnh dбәЎng 24h cЕ©ng Д‘Ж°б»Јc hiб»ғu nhЖ° là Military time.

– Moon Phase (Lб»Ӣch tuбә§n trДғng): Là sб»ұ thay Д‘б»•i dб»… nhбәӯn thбәҘy vб»Ғ hình dбәЎng của mбә·t trДғng trong suб»‘t chu kб»і quay quanh trái Д‘бәҘt của nó (trДғng non, trДғng khuyбәҝt, bán nguyб»Үt, trДғng tròn, trДғng xбәҝ).

Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.000
Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.001
Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.002
Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.003
Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.004

2 hình

Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.00

Дҗб»“ng Hб»“ Certina DS-8 Chronograph Moon Phase C033.450.11.041.00

– Movement (Hб»Ү thб»‘ng chuyб»ғn Д‘б»ҷng): Là bб»ҷ phбәӯn chuyб»ғn Д‘б»ҷng của Д‘б»“ng hб»“, Д‘ây là mб»ҷt hб»Ү thб»‘ng gб»“m các linh kiб»Үn và các cЖЎ cбәҘu của Д‘б»“ng hб»“: cЖЎ cбәҘu thiбәҝt lбәӯp và lên dây, lò xo, bб»ҷ truyб»Ғn Д‘б»ҷng, bб»ҷ thoát, và các linh kiб»Үn Д‘iб»Ғu chб»үnh.

O

– Oscillation (Dao Д‘б»ҷng): Là hành trình của bánh xe cân bбәұng Д‘i tб»« Д‘iб»ғm cб»ұc Д‘бәЎi này Д‘бәҝn Д‘iб»ғm cб»ұc Д‘бәЎi khác và ngЖ°б»Јc lбәЎi.

P

– Pair Case (Vб»Ҹ ghép): Дҗây là loбәЎi vб»Ҹ có cбәҘu tбәЎo phб»©c tбәЎp nhбәҘt, và do Д‘ó thЖ°б»қng có giá trб»Ӣ nhбәҘt. Giб»‘ng nhЖ° tên gб»Қi, vб»Ҹ ghép là mб»ҷt bб»ҷ vб»Ҹ gб»“m hai chiбәҝc – mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»ғ bбәЈo vб»Ү bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng và chiбәҝc thб»© hai, thЖ°б»қng là trang trí, dùng Д‘б»ғ bao bên ngoài chiбәҝc thб»© nhбәҘt.

– Pallet (TбәҘm): Là mб»ҷt bб»ҷ phбәӯn của cбә§n Д‘бә©y thoát, có hình dбәЎng giб»‘ng nhЖ° mб»Ҹ neo.

– Pave: Là thuбәӯt ngб»Ҝ dùng mô tбәЈ mб»ҷt loбәЎi trang trí; ví dб»Ҙ trên mбә·t Д‘Д©a, nhб»Ҝng viên Д‘á quý, nhЖ° kim cЖ°ЖЎng và ngб»Қc trai Д‘Ж°б»Јc gбәҜn liên tiбәҝp vб»ӣi nhau.

– Perpetual Calendar (Lб»Ӣch vбәЎn niên): Là bб»ҷ lб»Ӣch chб»ү ngày, thб»© và tháng, Д‘iб»Ғu chб»үnh sб»ұ khác biб»Үt giб»Ҝa tháng và nДғm nhuбәӯn.

– Pinion (Bánh xe có rДғng chuyб»Ғn): Là bб»ҷ phбәӯn Д‘Ж°б»Јc gбәҜn trên mб»ҷt trб»Ҙc của bánh xe, các rДғng của tб»«ng bánh xe khб»ӣp vб»ӣi rДғng của bánh xe bên cбәЎnh.

– Plate, Bottom (Phiбәҝn Д‘б»Ў): Là phiбәҝn Д‘б»Ў cбә§u nб»‘i và các bб»ҷ phбәӯn khác của bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng.

– Platinum: Là loбәЎi kim loбәЎi quý và có giá trб»Ӣ. Nó rбәҘt nбә·ng, có màu trбәҜng bбәЎc, không gб»ү và dб»… uб»‘n. Vì giá của kim loбәЎi này Д‘бәҜt hЖЎn vàng nên nó chб»ү Д‘Ж°б»Јc dùng làm Д‘б»“ trang sб»©c cho các vбәӯt tinh xбәЈo, nhЖ°ng chб»ү б»ҹ dбәЎng hб»Јp kim.

– Pointer Calendar: Là thuбәӯt ngб»Ҝ tiбәҝng Anh dùng Д‘б»ғ chб»ү loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có kim chб»ү ngày. LoбәЎi dong ho này khác vб»ӣi loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có lб»Ӣch mà ngày xuбәҘt hiб»Үn trên mб»ҷt cб»ӯa sб»•.

– Power Reserve: Là thб»қi gian chбәЎy của Д‘б»“ng hб»“ cЖЎ Д‘Ж°б»Јc lên dây hбәҝt cб»Ў Д‘бәҝn khi nó ngб»«ng hoбәЎt Д‘б»ҷng.

– Push Pin (Chб»‘t Д‘бә©y): Là mб»ҷt chб»‘t lò xo kim loбәЎi nhб»Ҹ Д‘Ж°б»Јc gбәҜn giб»Ҝa các mбәҘu lб»“i của vб»Ҹ Д‘б»ғ giб»Ҝ dây Д‘eo Д‘б»“ng hб»“.

– Pulsometer : Là chб»©c nДғng có trong nhб»Ҝng loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ thб»ғ thao tiên tiбәҝn Д‘б»ғ Д‘o nhб»Ӣp tim của ngЖ°б»қi Д‘eo.

– PVD (lДғМҒng Д‘oМЈng hЖЎi vâМЈt lyМҒ) : Công nghб»Ү mбәЎ PVD bao gôМҖm viêМЈc bao phuМү toaМҖn bôМЈ bêМҖ mДғМЈt cuМүa chiêМҒc Д‘ôМҖng hôМҖ, vaМҖ thЖ°ЖЎМҖng laМҖ caМү dây, vЖЎМҒi môМЈt lЖЎМҒp moМүng titanium, laМҖ môМЈt kim loaМЈi nДғМЈng vaМҖ cЖ°МҒng. ДҗЖ°ЖЎМЈc taМҒc Д‘ôМЈng trong chân không gâМҖn vЖЎМҒi không gian cuМүa chuМҒng ta, lЖЎМҒp phuМү naМҖy giuМҒp cho Д‘ôМҖng hôМҖ Д‘Ж°ЖЎМЈc baМүo quaМүn tôМҒt trong thЖЎМҖi gian daМҖi . SЖ°МЈ thâМЈt laМҖ noМҒ cЖ°МҒng nhЖ° sapphire, chiМү Д‘Ж°МҒng thЖ°МҒ hai sau Д‘ôМЈ cЖ°МҒng cuМүa kim cЖ°ЖЎng.

MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.000
MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.001
MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.002
MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.003
MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.004

2 hình

MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.00

MIDO Baroncelli Big Date Limited Edition 2020 M027.426.36.043.00

Q

– Quartz Movement (Дҗб»“ng hб»“ chuyб»ғn Д‘б»ҷng thбәЎch anh): Дҗб»“ng hб»“ chuyб»ғn Д‘б»ҷng thбәЎch anh là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có cЖЎ chбәҝ sinh công nhб»қ tinh thб»ғ thбәЎch anh. Tinh thб»ғ này dao Д‘б»ҷng khi Д‘Ж°б»Јc Д‘бә·t trong mб»ҷt Д‘iб»Үn trЖ°б»қng, do Д‘ó tбәЎo ra lб»ұc chuyб»ғn Д‘б»ҷng cho Д‘б»“ng hб»“. Hбә§u hбәҝt các loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ hб»Јp túi tiб»Ғn ngày nay Д‘б»Ғu có chuyб»ғn Д‘б»ҷng Quartz. Các Д‘б»“ng hб»“ Quartz thЖ°б»қng chбәЎy bбәұng pin.

– Quick Change Corrector (CЖЎ cбәҘu sб»ӯa lб»—i nhanh): Là cЖЎ cбәҘu dùng Д‘б»ғ thiбәҝt lбәӯp ngày trб»ұc tiбәҝp, tránh cho các kim quay quá 24 giб»қ trong mб»ҷt ngày.

R

– Rattrapante: Còn Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là Д‘б»“ng hб»“ chia giây, vì nó có hai kim giây, lб»ұc Д‘бә©y thб»© nhбәҘt kích hoбәЎt Д‘б»“ng thб»қi cбәЈ hai kim, lб»ұc Д‘бә©y thб»© hai làm mб»ҷt kim ngб»«ng chбәЎy trong khi kim còn lбәЎi tiбәҝp tб»Ҙc làm viб»Үc, và lб»ұc Д‘бә©y khác cho phép kim dб»«ng hoбәЎt Д‘б»ҷng tiбәҝp tб»Ҙc làm viб»Үc.

– Retrograde Display : Là mб»ҷt mбә·t phб»Ҙ (subdial) hình cánh cung có mб»ҷt kim, có chб»©c nДғng hiб»ғn thб»Ӣ giб»қ, phút, giây hoбә·c ngày. Khi kim Д‘б»“ng hб»“ Д‘бәЎt tб»ӣi Д‘iб»ғm cuб»‘i cùng của Д‘Ж°б»қng cánh cung trên mбә·t phб»Ҙ, nó sбәҪ nhбәЈy vб»Ғ vб»Ӣ trí ban Д‘бә§u.

Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D00
Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D01
Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D02
Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D03
Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D0

Дҗб»“ng Hб»“ Orient Star Retrograde SDE00004D0

– Rotating bezel: Kiб»ғu vòng bezel có thб»ғ xoay và Д‘бә·t các vб»Ӣ trí khác nhau trên mбә·t Д‘б»“ng hб»“. Có chб»©c nДғng Д‘б»ғ tính toán/Д‘o Д‘бәЎc. ThЖ°б»қng có hai loбәЎi: xoay hai chiб»Ғu và xoay mб»ҷt chiб»Ғu.

S

– Screw-down crown: loбәЎi nút vбә·n (giб»‘ng nhЖ° vбә·n б»‘c), khác vб»ӣi loбәЎi nút kéo và бәҘn. LoбәЎi này giúp cho Д‘б»“ng hб»“ có khбәЈ nДғng chб»Ӣu nЖ°б»ӣc cao hЖЎn.

– Shock Absorber (Bб»ҷ giбәЈm sóc): Là mб»ҷt bб»ҷ Д‘б»Ў Д‘àn hб»“i б»ҹ trong Д‘б»“ng hб»“, hбәҘp thб»Ҙ toàn bб»ҷ sóc nhб»қ hб»Ү thб»‘ng cân bбәұng và do Д‘ó bбәЈo vб»Ү trб»Ҙc không bб»Ӣ hб»Ҹng.

– Sidereal Time (Thб»қi gian thiên vДғn): Dб»ұa trên chuyб»ғn Д‘б»ҷng quay của trái Д‘бәҘt ngЖ°б»Јc vб»ӣi vб»Ӣ trí б»ҹ mб»ҷt khoбәЈng cách vô hбәЎn trong không gian. Mб»ҷt giây thiên vДғn bбәұng 0.9972696 giây thông thЖ°б»қng, và Д‘б»“ng hб»“ thiên vДғn chuбә©n có 3.85 phút trong mб»ҷt ngày

– Skeleton Watch (Дҗб»“ng hб»“ có vб»Ҹ trЖ°б»ӣc và vб»Ҹ sau trong suб»‘t): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ trong Д‘ó, vб»Ҹ và các bб»ҷ phбәӯn khác của bб»ҷ chuyб»ғn Д‘б»ҷng làm bбәұng nguyên liб»Үu trong suб»‘t, cho phép nhìn thбәҘy các bб»ҷ phбәӯn chính của Д‘б»“ng hб»“.

– Solar-powered watch: Дҗб»“ng hб»“ quartz sб»ӯ dб»Ҙng nДғng lЖ°б»Јng mбә·t trб»қi (có tбәҘm pin mбә·t trб»қi trên bб»Ғ mбә·t) Д‘б»ғ sбәЎc pin.

– Split Second Chronograph (Дҗб»“ng hб»“ chia giây): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ có hai kim giây quay cùng nhau, còn Д‘Ж°б»Јc gб»Қi là Rattrapante hay Doppelchrono. Mб»ҷt trong các kim giây (kim quay ngЖ°б»Јc) có thб»ғ tб»ұ dб»«ng lбәЎi Д‘б»ғ ghi thб»қi gian và sau Д‘ó tiбәҝp tб»Ҙc quay cùng vб»ӣi kim còn lбәЎi.

– Stainless Steel (Thép không gб»ү): Có nhiб»Ғu loбәЎi thép không gб»ү nhЖ°ng thЖ°б»қng chб»©a crôm vб»ӣi tб»ү lб»Ү cao. Thép không gб»ү chб»‘ng lбәЎi sб»ұ Дғn mòn của axit hб»Ҝu cЖЎ, các axit khoáng chбәҘt yбәҝu và sб»ұ ôxi hóa của không khí.

– Strap (Dây Д‘eo Д‘б»“ng hб»“): Là dây Д‘б»“ng hб»“ Д‘eo tay làm bбәұng da, lб»Ҙa, nhб»ұa tб»•ng hб»Јp hoбә·c kim loбәЎi gбәҜn vào vб»Ҹ Д‘б»“ng hб»“.

– Stop Watch (Дҗб»“ng hб»“ bбәҘm giб»қ): Là dб»Ҙng cб»Ҙ Д‘бәҝm thб»қi gian dùng Д‘б»ғ Д‘o mб»ҷt khoбәЈng thб»қi gian. Khi thiбәҝt bб»Ӣ này hoбәЎt Д‘б»ҷng, màn hình hiб»ғn thб»Ӣ thб»қi gian sбәҪ biбәҝn mбәҘt mб»ҷt phбә§n hoбә·c hoàn toàn cho Д‘бәҝn khi các kim Д‘Ж°б»Јc cài Д‘бә·t lбәЎi.

– Striking-work (Thiбәҝt bб»Ӣ báo giб»қ): Trong mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»“ng hб»“, Д‘ây là cЖЎ cбәҘu vбәӯn hành tб»ұ Д‘б»ҷng hoбә·c bбәұng tay dùng Д‘б»ғ báo giб»қ hoбә·c rung chuông.

– Subdial (Mбә·t Д‘Д©a phб»Ҙ): Là mб»ҷt mбә·t Д‘Д©a phб»Ҙ nhб»Ҹ Д‘Ж°б»Јc dùng Д‘б»ғ phб»Ҙc vб»Ҙ mб»ҷt mб»Ҙc Д‘ích nào Д‘ó, ví dб»Ҙ nhЖ° Д‘o thб»қi gian của giб»қ hoбә·c phút Д‘ã trôi qua trên Д‘б»“ng hб»“ hoбә·c hiб»ғn thб»Ӣ ngày.

– Sweep Seconds Hand (Kim giây quét): Là kim giây Д‘Ж°б»Јc gбәҜn б»ҹ giб»Ҝa mбә·t Д‘Д©a thay vì gбәҜn trên mбә·t Д‘Д©a phб»Ҙ.

– Super accurate: Mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»“ng hб»“ Д‘ó là chính xác + / – 10 giây mб»—i nДғm. Mб»ҷt công nghб»Ү có sб»ӯ dб»Ҙng dao Д‘б»ҷng tinh thб»ғ thбәЎch anh làm viб»Үc vб»ӣi mб»ҷt mбәЎch tích hб»Јp, Д‘бәЈm bбәЈo Д‘б»ҷ chính xác gбәҘp 10 lбә§n so vб»ӣi mб»ҷt chiбәҝc Д‘б»“ng hб»“ thбәЎch anh thông thЖ°б»қng.

T

– Tachymeter (Máy Д‘o tб»‘c Д‘б»ҷ Tachometer): Là thiбәҝt bб»Ӣ dùng Д‘б»ғ Д‘o tб»‘c Д‘б»ҷ. Khi thiбәҝt kбәҝ Д‘б»“ng hб»“, thuбәӯt ngб»Ҝ này tЖ°ЖЎng б»©ng vб»ӣi máy tính thб»қi gian hoбә·c Д‘б»“ng hб»“ Д‘o thб»қi gian vб»ӣi mб»ҷt mбә·t Д‘Д©a chia Д‘б»ҷ trên Д‘ó ghi tб»‘c Д‘б»ҷ tính bбәұng kilomét trên giб»қ hoбә·c bбәұng mб»ҷt Д‘ЖЎn vб»Ӣ khác (xem phбә§n máy tính thб»қi gian).

– Tank watch: Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ tam giác có các thanh б»ҹ trên mб»ҷt cбәЎnh của mбә·t Д‘Д©a nбә·ng hЖЎn, Д‘Ж°б»ЈctбәЎo ra dб»ұa trên cбәЈm hб»©ng vб»Ғ Chiбәҝn tranh Thбәҝ giб»ӣi thб»© nhбәҘt và do ông Louis Cartier chбәҝ tбәЎo Д‘бә§u tiên.

– Telemeter (Thiбәҝt bб»Ӣ Д‘o xa): Là loбәЎi Д‘б»“ng hб»“ Д‘o khoбәЈng cách của mб»ҷt vбәӯt so vб»ӣi ngЖ°б»қi Д‘eo bбәұng cách Д‘o thб»қi gian âm thanh truyб»Ғn Д‘i trong khoбәЈng cách Д‘ó. Giб»‘ng nhЖ° máy Д‘o tб»‘c Д‘б»ҷ, thiбәҝt bб»Ӣ Д‘o xa gб»“m mб»ҷt Д‘б»“ng hб»“ stopwatch và mб»ҷt mбә·t Д‘Д©a Д‘бә·c biб»Үt nбәұm trên mбә·t Д‘Д©a chính của Д‘б»“ng hб»“.

– Termineur: Là thuбәӯt ngб»Ҝ tiбәҝng Pháp Д‘б»ғ chб»ү nhб»Ҝng ngЖ°б»қi thб»Ј làm Д‘б»“ng hб»“ Д‘б»ҷc lбәӯp (hoбә·c mб»ҷt cб»ӯa hàng) chuyên lбәҜp ráp toàn bб»ҷ hoбә·c mб»ҷt phбә§n Д‘б»“ng hб»“, vì lб»Јi ích của “établisseur” hoбә·c mб»ҷt nhà sбәЈn xuбәҘt, là nhб»Ҝng ngЖ°б»қi cung cбәҘp các bб»ҷ phбәӯn nhб»Ҹ cбә§n thiбәҝt.

– Tourbillon: Là thiбәҝt bб»Ӣ Д‘Ж°б»Јc chбәҝ tбәЎo Д‘б»ғ loбәЎi bб»Ҹ các sai sб»‘ vб»Ғ tб»ү lб»Ү б»ҹ các vб»Ӣ trí thбәіng Д‘б»©ng. Thiбәҝt bб»Ӣ này bao gб»“m mб»ҷt bб»ҷ khung di Д‘б»ҷng chб»©a tбәҘt cбәЈ các phбә§n của bб»ҷ thoát, vб»ӣi bб»ҷ thДғng bбәұng Д‘бә·t б»ҹ giб»Ҝa. Các bánh rДғng thoát quay quanh bánh xe tiбәҝn Д‘Ж°б»Јc gбәҜn cб»‘ Д‘б»Ӣnh. Vб»Ҹ máy quay Д‘Ж°б»Јc mб»ҷt vòng trên mб»ҷt phút, do Д‘ó loбәЎi bб»Ҹ Д‘Ж°б»Јc sai sót vб»Ғ tб»ү lб»Ү б»ҹ các vб»Ӣ trí thбәіng Д‘б»©ng.

ChГӯnh SГЎch KhГЎch HГ ng ThГўn Thiбәҝt

Bạn đang xem bài viết: Một số thuật ngữ chuyên ngành trên đồng hồ đeo tay. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *