Project Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

Tiếng Anh 6 – Unit 1: Project – trang 15 – Kết nối tri thức – Cô Thanh Hoa (HAY NHẤT)
Tiếng Anh 6 – Unit 1: Project – trang 15 – Kết nối tri thức – Cô Thanh Hoa (HAY NHẤT)

1. Design your dream school. What does it look like? – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Is it:

– in a town or in the country?

– a boarding school?

– an international school?

Does it have:

– a swimming pool?

– a video game room?

– a greenhouse and a farm?

Lời giải:

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm.

(Nó có hồ bơi và trang trại.)

2. Draw a picture of your dream school – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.)

Lời giải:

3. Present it to the class – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Trình bày trước lớp.)

Lời giải:

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an international school in town. It’s very large with over 50 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Tạm dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 50 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Giaibaitap.me

Getting Started Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 6 Global Success. Mi: Wow! Your room looks so big, Nick. Nick: It’s Elena’s room. She’s my sister.

A Closer Look 1 Unit 2 trang 17, 18 SGK Tiếng Anh 6 Global Success. 2. Name the things in each room in 1. Use the word list below. (You may use a word more than once.)

A Closer Look 2 Unit 2 trang 18, 19 SGK Tiếng Anh 6 Global Success. 5. Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture.

1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences.(Elena và mẹ đang thảo luận về cách trang trí phòng ngủ của bạn ấy. Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến những câu được làm nổi bật.)

Bạn đang xem bài viết: Project Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 6 Global Success. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *