[Sách Giải] ✅ A Closer Look 2 (phần 1

Unit 4 My Neighbourhood – A closer look 2 – Tiếng Anh 6 – Kết nối – Cô Lê Mai Anh (HAY NHẤT)
Unit 4 My Neighbourhood – A closer look 2 – Tiếng Anh 6 – Kết nối – Cô Lê Mai Anh (HAY NHẤT)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Unit 10: Our houses in the future

A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Complete the conversation with will or won’t. (Hoàn thành bài đàm thoại với “will” hoặc “won’t”. )

1 will 2 won’t 3. will 4. will 5. will
6. will 7 will 8 won’t 9 will 10. won’t

Hướng dẫn dịch:

Tom: Giáo sư Lin, em có thể hỏi một câu hỏi không? Xe hơi trong tương lai sẽ chạy bằng điện phải không ạ?

Giáo sư Lin: Không. Có thể nó sẽ sử dụng nước để chạy.

Tom: Nghe thú vị thật! Xe hơi trong tương lai sẽ khác theo những cách nào?

Giáo sư Lin: Thay vi dùng chìa khóa, chúng ta sẽ có chiếc thẻ đặc biệt để khởi động động cơ. Thẻ sẽ mở cửa. Chúng sẽ điều khiển nhiệt độ, nhưng chúng không lái xe nhé.

Tom: Vậy chiếc xe hơi sẽ là bao nhiêu tiền?

Giáo sư Lin: Thầy không biết, nhưng nó sẽ không rẻ đâu.

2. Match the verbs in A with the nouns in B. (Nối những động từ trong phần A với những danh từ trong phần B.)

1 – d 2 – f 3 – a 4 – g
5 – b 6 – h 7 – e 8 – c

3. What will appliances do in the future? What won’t they do? Using the phrases in 2, tell your partner about them. (Những thiết bị sẽ làm được gì trong tương lai? Và chúng sẽ không làm được gì? Sử dụng những cụm từ trong phần 2, nói với bạn học của em về chúng.)

Hướng dẫn dịch ví dụ:

Robots sẽ nấu ăn.

Robots sẽ không chăm sóc trẻ em

4. Listen and read the two poems. Then, decide whether the statements below are T (True) or F (False). (Nghe và đọc hai bài thơ. Sau đó, quyết định xem các câu bên dưới đúng ghi (T) hay sai ghi (F). )

Bài nghe:

1. (T) 2. (T) 3. (F) 4. (F) 5. (T) 6. (F)

Hướng dẫn dịch:

Trong tương lai

Chúng ta có thể đi nghỉ mát ở Mặt trăng

Chúng ta có thể ở đó trong một thời gian dài.

Chúng ta có thể vui vẻ Chúng ra có thể về nhà sớm

Trong tương lai

Chúng ta có thể sông cùng người máy

Chúng có thể lau dọn nhà cửa Chúng có thể giặt quần áo

Chúng có thể không nói chuyện được với chúng ta.

Câu hỏi:

1. Jenny nghĩ rằng chúng ta có thể sông với người máy.

2. Henry nghĩ rằng chúng ta có thể đi du lịch đến Mặt Trăng.

3. Jenny nghĩ rằng người máy không thể lau dọn nhà cửa được.

4. Henry nghĩ rằng anh ấy sẽ ở trên Mặt Trăng một thời gian ngắn.

5. Jenny nghĩ rằng người máy sẽ giúp chúng ta làm việc nhà.

6. Henry nghĩ rằng chúng ta không thể sống vui vẻ trên Mặt Trăng.

5. Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates. (Làm việc theo nhóm. Nghĩ vể việc em sẽ có thể làm hoặc làm . rong tương lai. Chia sẻ ý kiến của em với lớp.)

In the future , I will not have to work at the office anymore, I will work at home and my computer will be connected with other people in my company.

– We might not use light bulb .

– We can go to the Moon and bring star back on the Earth

– We can talk and live with aliens.

Bạn đang xem bài viết: [Sách Giải] ✅ A Closer Look 2 (phần 1. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *