SBT tiếng Anh 7 mới

SBT Tiếng Anh lớp 7 – Unit 1: Hobbies – Reading – trang 6, 7, 8 – Global success – Kết nối tri thức
SBT Tiếng Anh lớp 7 – Unit 1: Hobbies – Reading – trang 6, 7, 8 – Global success – Kết nối tri thức


Phonetics – trang 3 – Unit 1 – SBT tiếng Anh 7 mới>

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

Bài 1

Task 1. Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

(Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.)

Lời giải chi tiết:

/ə/

/3/

singer, cupboard, carrot, fisherman

Thursday, bird, nurse, T-shirt

Bài 2

Task 2. Read the conversation. Circle the sound /ə/ and underline the sound /ɜ:/. Count them and write the number at the end of the line.

(Đọc đoạn hội thoại. Khoanh tròn vào âm /ə/ và gạch dưới âm /ɜ:/. Đếm và ghi số lượng vào cuối dòng.)

Lời giải chi tiết:

Mum: What are you doing, my girl (/3:/)?

/ə/=O, /3:/=1

Mi: I’m drawing, Mum. Look! I’m drawing my former(/ə/) teacher (/ə/).

/ə/= 2, /3:/=0

Mum: It’s so beautiful. First (/3:/), 1 like the colour(/ə/) in this picture(/ə/)….

/ə/= 2, /3:/= 1

Mi: Anything else?

/ə/= 0, /3:/= 0

Mum: I also like his smile. By the way, I’ve heard (/3:/)he’s moving to another (/ə/) city.

/ə/= 2, /3:/= 1

Mi: Next term (/3:/), Mum. That’s why I’m drawing this. It’s a surprise(/ə/) gift for him.

/ə/= 1, /3:/= 1

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Đề thi giữa kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết
  • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cánh diều) – Tiếng Việt 1
  • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cánh diều) – Tiếng Việt 1
  • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) – Tiếng Việt 1
  • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) – Tiếng Việt 1

Bạn đang xem bài viết: SBT tiếng Anh 7 mới. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *