Speaking – Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10

Speaking – Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read what Ha Anh says about music.

(Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Dịch bài:

“Vâng. Tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban Backstreet Boys – họ dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn khởi bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi luôn luôn nghe chúng. Tôi có một máy Walkman, do đó tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài, ở nhà tôi luôn luôn mở ra-đi-ô và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi.”

Hướng dẫn giải

1. Ha Anh likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. Her favourite band is the Backstreet Boys.

4. She listens to music all the time.

Tạm dịch:

1. Hà Anh thích loại nhạc nào?

=> Hà Anh thích nhạc pop.

2. Tại sao cô ấy nghe nó?

=> Bởi vì nó giữ cô ấy hạnh phúc.

3. Ban nhạc yêu thích của cô ấy là gì?

=> Ban nhạc yêu thích của cô ấy là Backstreet Boys.

4. Khi nào cô ấy nghe nhạc?

=> Cô ấy nghe nhạc mọi lúc.

Task 2: Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below.

(Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây.)

Hướng dẫn giải

A: What kind of music do you like?

B: I like classical music.

A: Why do you like it?

B: Because it relaxes my mind much with its sweet and gentle tone.

A: What’s your favourite band?

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the “Nocturne in C” by Chopin.

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to this kind or music on discs produced by this band when I feel tired or bad.

A: What kind of music do you like?

C: I like folk music.

A: Why do you like it?

C: Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation.

A: Who is your favourite singer?

C: It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer.

A: What’s your favourite song?

C: It’s the “Trong Com”.

A: When do you listen to this music?

C: Whenever I feels bad or sad.

Tạm dịch:

A: Bạn thích loại nhạc nào?

B: Tôi thích âm nhạc cổ điển.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Bởi vì nó làm cho tâm trí tôi thư giãn với giọng điệu ngọt ngào và dịu dàng.

A: Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tôi thích ATB với ca sĩ nổi tiếng Anh Tuyết.

A: Bạn thích bản nhạc nào nhất?

B: Tôi thích “Nocturne in C” của Chopin.

A: Khi nào bạn nghe nhạc này?

B: Tôi thường nghe loại này hoặc âm nhạc trên đĩa được sản xuất bởi ban nhạc này khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay tồi tệ.

A: Bạn thích loại nhạc nào?

C: Tôi thích âm nhạc dân gian.

A: Tại sao bạn thích nó?

c: Bởi vì nó là thư giãn và nhắc nhở tôi về âm nhạc truyền thống của đất nước chúng ta.

A: Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?

C: Cô Ai Xuân, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng.

A: Bài hát yêu thích của bạn là gì?

C: Đó là “Trống Cơm”.

A: Khi nào bạn nghe nhạc này?

C: Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tệ hay buồn.

Task 3: Now report what you have found out about your partners.

(Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em.)

Hướng dẫn giải

B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Tạm dịch:

B thích nhạc cổ điển nhưng C thích nhạc dân gian. B thích âm nhạc cổ điển bởi vì nghĩ rằng nó có thể thư giãn tâm trí của mình đặc biệt là khi anh cảm thấy tệ hoặc chán nản. Trong khi đó C thích âm nhạc dân gian bởi vì anh nghĩ âm nhạc này nhắc anh nhớ đến âm nhạc dân tộc truyền thống.

Bạn đang xem bài viết: Speaking – Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *