Tài liệu đề thi hsg tiếng anh 8 cấp huyện

. DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP 8 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 SECTION I: GRAMMAR AND VOCABULARY (5.0 pts) Question 1: Choose the best answers. 1. a 2. b 3. d 4. c 5. b 6. a 7. d 8. c. dẫn chấm Thang điểm 20: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm ; 80 câu x 0,25 = 20 điểm ĐỀ ÔN THI HSG ANH 8 4 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP 8 ĐỀ SỐ 2 I/ Section one: vocabulary and structures Question. …

. Phòng GD-ĐT Huyện Mê Linh ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC 2012-2013 Thời gian làm bài: 150 phút A. PHONETICS (2,0pts) I. Pick. B. at C. on D. with 8. A. in B. at C. on D. with 9. A. do B. to do C. doing D. does 10. A. in B. for C. at D. with 1.A 2. C 3.A 4.A 5.D 6.B 7.C 8. D 9.B 10. C II. Read this passage carefully. the city or in the country? Why?” Write a composition …

. TẠO CẨM XUYÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 8 THCS NĂM HỌC 20 12 – 20 13 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi có 05 trang, gồm 9 phần) Lưu ý: → Thí sinh không sử dụng. B. put out C. take off D. take on Your answers: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 2 Part III- Use the word given in capitals at the …

. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CHÂU THÀNH Năm học 2012-2013 Đề chính thức Môn: TIẾNG ANH lớp: 8 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Student’s name: ____________________. like________. A. candy B. soft drinks C. things D. water 7. You should do some housework________ please your parents. A. so that B. so as C. in order to D. in order 8. Mount Everest is …

. deaf – mute 17. They’ve studied English______________ three years. A. for B. in C. since D. at 18. This book is different______________ that one. A. of B. to C. from D. with 19. Airmail is much______________. END Page 2 School Year: 2011-2012 THE FIRST SEMESTER Grade 8 THE FISRT SEMESTER EXAM-015 ANSWER KEYS 27. The farmer was in his field 28. Because he didn’t want the tiger to eat his …

. DƯƠNG Trường THCS Hợp Hòa 28/ 4/2011 ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN : Tiếng Anh 8 Thời gian làm bài : 120 phút (không tính thời gian giao đề) I. Choose the best answer A, B, C or. end (§Ò thi cã 05 trang. ThÝ sinh kh«ng ®îc sö dông bÊt kú tµi liÖu g×, kÓ c¶ tõ ®iÓn. Gi¸m thÞ coi thi kh«ng ph¶i gi¶i thÝch g× thªm). PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG Trường THCS Hợp Hòa 28/ 4/2011 …

. LÃNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _____ Đề chính thức ______ Kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 – 2007 Môn: Tiếng Anh lớp 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: . . . . . CHẤM MÔN TIẾNG ANH 5 A) Multiple choice: (6ms) I) Mỗi câu đúng 0,2đ 1-b 2-a 3-d 4-c 5-c 6-a II) Mỗi câu đúng 0,2đ 7-b 8- a 9-c 10-a III) Mỗi câu đúng 0,2đ 11-d 12-d 13-c 14-a 15-b 16-b 17-a …

. Yên Kì thi học sinh giỏi cấp huyện đợt 2 năm học :2007-20 08 Bậc THCS Môn: Tiếng Anh 8 Ngày thi: 24 tháng 04 năm 20 08 – Hội đồng thi: THCS Thân Nhân Trung Họ tên thí sinh: Ngày sinh: / /. Lớp: . 4.c 5.a 6.d 7.d 8. b 9.a 10.b . phòng gD&ĐT Việt Yên đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 20 08 Môn thi: Tiếng anh 8 Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng …

. PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2007 – 20 08 TRƯỜNG THCS HOÀI HƯƠNG MÔN : Anh 8 – Thời gian : 120 phút Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . . . 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. II.Read the text below and think of the word which best fits space .Use only one word in each space (2ms) My day usually (1)…………. at six thirty …

. Phòng giáo dục tam đảo đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Năm học: 2007 20 08 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề bài I. Choose one word whose underlined. sinh không đợc sử dụng bất kỳ tài liệu nào kể cả từ điển Họ và tên thí sinh: SBD: Phòng giáo dục tam đảo đáp án và thang điểm chấm Kỳ thi khảo sát học sinh giỏi lớp 8 – thcs Môn : Tiếng Anh Câu. …

. writers/authors 6. ones 7. other 8. pictures VII- 9 điểm (1 điểm cho mỗi câu đúng) 1. She tells me not to close the window. 2. Nga used to swim in this river but I don’t any more. 3. This coffee is too. him. IV. Turn the following sentences into passive voice. 1. Nobody has used this room for ages. 2. People said that they bought this shop last year. 3. I had him repair my bicycle …

. 75. they 76. in 77. each 78. has 79. be 80 . yard VIII. Read the passage and choose the best answer in the blanket: (10 pts) 81 .A 82 .A 83 .A 84 .D 85 .A 86 .C 87 .A 88 .D 89 .B 90.A IX. Complete the. BÙ NHO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh ……………………………………………… Lớp …

. KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH – LỚP 8 Thời gian làm bài: 150 phút I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B,. at / is / the farm / with / a. – ………………………………………………………………………………………. HƯỚNG DẪNCHẤM THI Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 Tổng điểm 100:10 = 10 điểm I/ 5 điểm – Mỗi câu đúng 1 điểm 1- C 2- D 3- B 4 – A. important similarity. It …

. ) heavily now. 8. I ( live ) with my parents until I went to Ho Chi Minh city 9. The athletes dream of ( win ) a gold medal. 10. When I ( be ) young, I usually ( swim ) across this river. III:. My father enjoys to play soccer very much. 17. I am afraid to going out at night. 18. When I got up this morning, the sun is shining, birds are singing 19. Hoa is interested on painting. . làm …

Bạn đang xem bài viết: Tài liệu đề thi hsg tiếng anh 8 cấp huyện. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *