Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Friend plus Chân trời sáng tạo

[TIẾNG ANH 7] [MỚI 2022] – I Learn Smart World 7 – Unit 6. EDUCATION – LESSON 2
[TIẾNG ANH 7] [MỚI 2022] – I Learn Smart World 7 – Unit 6. EDUCATION – LESSON 2

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Reading trang 46 trong Unit 4: In the picture Tiếng Anh 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2. (Đọc phần chiến lược học tập. Sau đó dùng chiến lược để làm bài 2.)

Hướng dẫn dịch:

Chiến lược học tập:

Quảng cáo

Dự đoán nội dung:

Trước khi bạn đoạn 1 đoạn văn bản:

1. Nhìn phần tiêu đề và các bức tranh. Bạn có thể đoán được chủ đề không?

2. Đọc đoạn văn bản để xem ý kiến của bản có đúng không.

2 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check. (Nhìn các bức ảnh. Mọi người đang làm gì? Tại sao họ lại làm điều này? Họ đến từ những đất nước nào? Đọc các đoạn văn bản và kiểm tra.)

Đáp án:

1. They’re making toys and decorations from rubbish such as ice cream sticks, old tyres and bottles.

2. Because they want to save the environment.

Quảng cáo

3. They’re in Thailand and Việt Nam.

Hướng dẫn dịch:

Bạn nên làm gì với rác?

Tôi tình cờ nhìn thấy cô bé 6 tuổi này ở Chiang Mai, Thái Lan. Cô ấy đang không chơi đồ chơi. Cô ấy đang làm chúng với những que kem. Đồ chơi ấy vẫn khá đơn giản, nhưng đó là một sự thành công với một cô bé nhỏ tuổi. Cô bé vẫn muốn làm nhiều và nhiều đồ chơi hơn nữa. Trong khi tôi đang chụp ảnh đồ chơi, cô bé vẫn mỉm cười. Thật là một cô bé thông minh! (Chiang Mai, Thái Lan)

Tôi đến một quán cà phê ở đường Thân Văn Nhiếp, Quận 2 vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Quán cà phê đã đông khi tôi đến đó. Một số người đang làm đồ trang trí từ lốp xe và chai cũ. Họ đang nói chuyện nhưng họ cũng đang làm việc rất chăm chỉ. mặc dù hình thức kinh doanh của họ khác biệt, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với môi trường. Sự khởi nghiệp của họ dường như là một câu chuyện thành công.

1. Họ đang làm đồ chơi và đồ trang trí từ rác như que kem, lốp xe cũ và chai lọ.

2. Vì họ muốn bảo vệ môi trường.

3. Họ ở Thái Lan và Việt Nam.

3 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Read and listen to the text. Write True or False. Explain your answers. (Đọc và nghe văn bản. Viết “Đúng” hoặc “Sai”. Giải thích câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

1. The 6-year-old girl in Chiang Mai, Thailand made some toys with the ice-cream sticks.

2. According to the photographer, the toy was good.

3. The café was empty.

4. Some people were relaxing with decorations.

5. The writer liked the café with recycled decorations.

Đáp án:

1. True

2. False (According to the photographer, the toy was simple.)

3. False (The café was full.)

4. True

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Cô bé 6 tuổi ở Chiang Mai, Thái Lan đã làm đồ chơi từ những chiếc que kem. – Đúng.

2. Theo nhiếp ảnh gia, đồ chơi rất tốt. – Sai. Theo nhiếp ảnh giả, đồ chơi vẫn còn đơn giản.

3. Quán cà phê trống không. – Sai. Quán cà phê đông đúc.

4. Một vài người đang thư giãn với đồ trang trí. – Đúng.

5. Người viết thích quán cà phê với những đồ trang trí tái chế. – Đúng.

4 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): VOCABULARY PLUS

Use the dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Từ vựng tăng cường. Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh.)

Đán án:

1. ice cream sticks (n): những chiếc que kem

2. success (n): sự thành công

3. decorations (n): đồ trang trí

4. although (conjunction): mặc dù

5. start-up (n): khởi nghiệp

6. success story (n): câu chuyện của sự thành công

5 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Find the word “although” in the second text. What is it used for? (Tìm từ “although” trong văn bản thứ hai. Từ này được dùng để làm gì?)

Đáp án:

– The sentence including “although”: “Although their business was different, it was meaningful to the environment.”

– “Although” is used for: linking two contrasting ideas.

Hướng dẫn dịch:

– Câu có chứa “although”: “Mặc dù hình thức kinh doanh của họ khác biệt, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với môi trường.”

– “Although” được sử dụng để: liên kết hai ý tưởng tương phản.

6 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Combine the two sentences using “although” and “but”. (Ghép hai câu lại với nhau bằng cách sử dụng “although” và “but”.)

1. She is a little girl. She is helpful.

2. Many collectors want to own her toys. She does not want to sell them.

Đáp án:

1. Although she is a little girl, she is helpful.

2. Many collectors want to own her toys, but she does not want to sell them.

Hướng dẫn dịch:

1. Tuy là một cô gái nhỏ bé nhưng cô ấy lại rất có ích.

2. Nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu đồ chơi của cô ấy, nhưng cô ấy không muốn bán chúng.

7 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Work in pairs. Do you think that recycling can change the world? Can you think of an idea to make toys from rubbish? (Thực hành. Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới? Bạn có thể nghĩ ra ý tưởng làm đồ chơi từ rác không?)

Gợi ý:

I think that recycling can change the world. Instead of throwing away things that we don’t use anymore, we can think of an idea to make it into a new product that can be used for new purpose. As a result, the amount of rubbish will be decreased and it will save the environment.

From rubbish we can make many toys such as robots and cars from carton box, or we can make buildings or castles from straws.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới. Thay vì vứt bỏ những thứ mà chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta có thể nghĩ ra một ý tưởng để biến nó thành một sản phẩm mới có thể được sử dụng cho mục đích mới. Do đó, lượng rác sẽ giảm và điều đó sẽ bảo vệ môi trường.

Từ rác, chúng ta có thể làm nhiều đồ chơi như rô bốt và ô tô từ hộp carton, hoặc chúng ta có thể làm các tòa nhà hoặc lâu đài từ ống hút.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Vocabulary (trang 44 – 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match pictures 1-10 with the verbs in the… 2. Read the descriptions of four photos in the observation test…

Langage focus 1 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box…2. Look at the sentences in exercise 1…

Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the texts and choose the correct words… 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise…

Language focus 2 (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the questions 1-4 with answers a-d… 2. Write questions and answers using the past continuous…

Speaking (trang 50 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box…2. Look at the Key Phrases…

Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing… 2. Complete the key phrases from the text in your notebook…

CLIL (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box… 2. Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4…

Puzzles and Games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Follow the instructions… 2. Someone took a famous painting from the National Gallery…

Xem thêm các chương trình khác:

 • Giải sgk Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – Chân trời sáng tạo
 • Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Nội dung chính tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – Chân trời sáng tạo
 • Văn mẫu lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Lịch Sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Địa lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Địa Lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Địa lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Hoạt động trải nghiệm 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Giáo dục thể chất 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Friend plus Chân trời sáng tạo. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *