Tiếng Anh 7 Unit 5 B. It’s time for recess trang 56-59

Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 5 Skills 1
Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 5 Skills 1

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 B. It’s time for recess trang 56-59

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 B. It’s time for recess trang 56-59

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 B. It’s time for recess trang 56-59 sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7.

B. It’s time for recess (Phần 1-5 trang 56-59 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

At twenty-five past nine, the bell rings and all the students go into the yard. It’s time for recess. They are all happy and excited. They meet their friends and have some fun. Many are talking about the last class, or last night’s movie. Some are eating and drinking as well as chatting. Some students are playing games like blindman’s bluff or catch. Some boys are playing marbles and some girls are skipping rope. But the most popular activity is talking. The yard is very noisy until the bell rings. Then everyone goes indoors and classes begin again.

Hướng dẫn dịch:

Lúc 9 giờ 25 phút, chuông reo và tất cả học sinh ùa ra sân. Đã đến giờ ra chơi. Tất cả học sinh đều vui vẻ và phấn khởi. Họ gặp gỡ bạn bè và đùa giỡn. Nhiều học sinh đang nói chuyện về giờ học vừa qua, hoặc bộ phim tối hôi qua. Một số đang vừa ăn uống vừa tán gẫu. Vài học sinh đang chơi trò chơi như bịt mắt bắt dê hoặc rượt bắt. Một số bạn nam đang chơi bắn bi và một vài bạn nữ đang nhảy dây. Nhưng hoạt động phổ biến nhất là trò chuyện. Sân trường rất ồn ào cho đến khi tiếng chuông vang lên. Khi đó mọi người vào lớp và các giờ học lại bắt đầu.

a) Now work with a partner. Ask and answer questions about the students in the pictures. (Bây giờ làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các học sinh trong tranh.)

a) What are these boys and girls doing?

=> The boys are talking, and the girls are skipping rope.

b) What are these students doing?

=> They’re eating and drinking.

c) What are these boys doing?

=> They’re playing marbles.

d) What are these students doing?

=> They’re playing the blind man’s buff.

e) What are the two boys doing?

=> They’re playing tag.

f) What are these two students doing?

=> They are reading a book.

b) Ask and answer questions with a partner. (Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học.)

a) What do you usually do at recess?

=> I usually play games with my friends.

b) Do you usually talk with your friends?

=> Yes, I do.

c) What do you usually do after school?

=> I usually go to the school art club.

2. Listen. Match each name to an activity.

(Nghe. Ghép mỗi tên sau với một hoạt động.)

Bài nghe:

Mai : playing catch (chơi trò đuổi bắt)

Kien: playing blind man’s buff (chơi trò bịt mắt bắt dê)

Lan : skipping rope (nhảy dây)

Ba : playing marbles (chơi trò bắn bi)

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hoa has a letter from her American pen pal. Tim. Tim goes to a junior high school in California. He is 13 years old. He is the same age as Hoa and her friends. He tells her about American students.

American students take part in different activities at recess. The energetic students often play basketball, but they never have time to play a whole game. They just practice scoring goals. That is called “shooting some hoops”. Many of the students listen to music. They usually have portable CD players with small earphones. Sometimes they read or study at the same time.

Some of the children, mainly boys, swap baseball cards. These pictures of baseball players come in packets of candy. They swap cards with their friends, so they can get the ones they want.

Eating and talking with friends are the most common ways of relaxing at recess. These activities are the same all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hoa nhận được một lá thư từ một người bạn tâm thư người Mỹ là Tim. Tim học trường trung học cấp hai ở California. Bạn ấy 13 tuổi. Bạn ấy cùng tuổi với Hoa và các bạn của Hoa. Bạn ấy kể cho Hoa về học sinh Mỹ.

Học sinh Mỹ tham gia các sinh hoạt khác nhau vào giờ ra chơi. Những học sinh hiếu động thường chơi bóng rổ. nhưng chúng không bao giờ có đủ thời gian chơi trọn một trận đấu. Chúng chỉ luyện tập ghi bàn. Việc ấy gọi là “ném vào vòng rổ”. Nhiều học sinh khác nghe nhạc. Chúng thường có máy CD xách tay với tai nghe nhỏ. Đôi khi chúng cũng đọc sách hay học cùng một lúc.

Một số các học sinh, chủ yếu là nam sinh, trao đổi nhau thiệp bóng chày. Hình của các cầu thủ bóng chày được kèm trong các gói kẹo. Chúng đổi những tấm thiệp hình đó với bạn để có những tấm thiệp hình chúng muốn.

Ăn quà và trò chuyện với bạn bè lả cách thư giãn thông thường nhất vào giờ ra chơi. Những hoạt động này giống nhau khắp nơi trên thế giới.

Questions.

a) Hoa’s pen pal Tim goes to an America school. (C)

b) ‘… they never have time to play a whole game.’ This means recess is short. (A)

c) Baseball cards are popular with only boys. (C)

d) Eating and talking with friends are popular activities worldwide. (D)

4. Take a survey.

(Thực hiện một cuộc điều tra/khảo sát.)

Ask three friends: (Hỏi ba người bạn:)

– What do you usually do at recess? (Bạn thường làm gì vào giờ ra chơi?)

– Do you play soccer/ skip rope/ play marbles/ ….? (Bạn có chơi bóng đá/ nhảy dây/ bắn bi … không?)

Complete the table in your exercise book. (Hoàn thành bảng vào vở bài tập của bạn.)

Các bạn có thể hỏi các câu hỏi như: ví dụ với Hoa:

You: What do you usually do at recess, Hoa?

Hoa: I usually skip rode with my friends.

You: Do you often talk to your friends?

Hoa: Oh, I sometimes do.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Remember.

(Ghi nhớ.)

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 7 Unit 5 B. It’s time for recess trang 56-59. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *