Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41

TIẾNG ANH LỚP 6 (STUDENT’S BOOK – I Learn Smart World) – Unit 5. Around Town – Lesson 2
TIẾNG ANH LỚP 6 (STUDENT’S BOOK – I Learn Smart World) – Unit 5. Around Town – Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41 – Chân trời sáng tạo

Với loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41 Chân trời sáng tạo hay, đầy đủ nhất sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tiếng Anh lớp 2.

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41

1. (trang 41). Listen and read. (Nghe và đọc)

Hướng dẫn: Con nghe và đọc theo câu chuyện sau:

Nội dung trong từng bức tranh:

Bức tranh số 1

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Bức tranh số 2

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim: No, it isn’t.

Bức tranh số 3

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now

Bức tranh số 4

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!

Hướng dẫn dịch:

– Bức tranh số 1:

Tim: Ôi! Không.

Dad: Không sao, gần được rồi, Tim à.

– Bức tranh số 2:

Dad: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

– Bức tranh số 3:

Dad: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

– Bức tranh số 4:

Dad: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi!

2. (trang 41). Read and say. (Đọc và nói.)

Hướng dẫn: Con đọc và kể câu chuyện sau:

Nội dung trong từng bức tranh:

Bức tranh số 1

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Bức tranh số 2

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim: No, it isn’t.

Bức tranh số 3

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now.

Bức tranh số 4

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!

Hướng dẫn dịch:

– Bức tranh số 1:

Tim: Ôi! Không.

Dad: Không sao, gần được rồi, Tim à.

– Bức tranh số 2:

Dad: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

– Bức tranh số 3:

Dad: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

– Bức tranh số 4:

Dad: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi!

3. (trang 41). Listen again and repeat. Act. (Nghe lại lần nữa và nhắc lại. Sau đó, diễn theo tranh)

Nội dung bài nghe

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim: No, it isn’t.

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now.

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!

Hướng dẫn dịch:

Tim: Ôi! Không.

Bố: Không sao, gần được rồi, Tim à.

Bố: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

Bố: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

Bố: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi!

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *