Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh 6 – Giáo viên Mai Lan Hương đầy đủ đáp án

[LIVESTREAM] 100 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CẦN PHẢI BIẾT
[LIVESTREAM] 100 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CẦN PHẢI BIẾT

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 6
1. PERSONAL PRONOUNS (đại nhân xưng) Ngôi (persons) Ngôi thứ 1 Ngôi thứ 2 Ngôi thứ 3 Số ít (singular) I (tôi) you (anh, chị, bạn) he (anh ấy) she (chị ay) it (nó) số nhiều (plural) we (chúng tôi) you (các bạn,…) they (họ, chúng)
2. POSSESSIVES (Từ sở hữu)
Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)
Possessives (Từ sở hữu) I my (của tôi) you
your (của bạn/các bạn) he/ she/ ít
his/ her/ its (của anh ấy/ của chị ấy/ của nó) we
our (của chúng tôi/ chúng ta) they
their (của họ/ chúng nó)
3. PRESENT SIMPLE TENSE OF TO BE (Động từ to be ở thì hiện tại đơn)
Affirmative (thể khẳng định)
Negative (thể phủ định)
Interrogative (thể nghi vấn) I am / I’m I am not/ I’m not Am I…? You are / You’re You are not / You aren’t Are you…? He is / He’s He is not / He isn’t Is he…? She is / She’s She is not / She isn’t Is she…? It is / It’s It is not / It isn’t Is it…? We are / We’re We are not / We aren’t Are we…? You are / You’re They are / You are not / You aren’t Are you…? They’re They are not / They aren’t Are they…?
4. PRESENT SIMPLE TENSE OF ORDINARY VERBS (Thì hiện tại đơn của động từ thường)
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn đạt một chân lý, một sự thật hiển nhiên, một thói quen hay một hành
động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. *Affirmative form
I/ we/ you/ they + verb (bare infinitive) He/ she/ it + verb-s/es
* Thêm es vào các động từ tận cùng là s, sh, ch, x, o, z. * Negative form
I/ we/ you/ they + do not/ don’t + verb (bare inf) He/ she/ it
+ does not/doesn’t + verb (bare inf) * Interrogative form
Do + I/ we/ you/ they + verb (bare inf)…? Does + He/ she/ it + verb (bare inf)…?
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải) * Wh- question
What/ Where… + am / is/ are + subject + verb-ing?
Thì hiện tại đơn thường được dùng với các từ hoặc cụm từ chỉ tần suất always, usually, often,
sometimes, seldom, never, every morning/ day/ week/ month/…, once a week, twice a month, v.v. Lưu ý:
– Khi trợ động từ do được dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi thì động từ chính ở dạng nguyên
mẫu không to (bare infinitive).
– Động từ to have được chia theo chủ từ: I/ we/ you/ they have; he/ she/ it has
5. PRESENT PROGRESSIVE TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn)
Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động hoặc sự việc đang diễn ra ở hiện tại (ngay khi đang nói) *Affirmative form Subject + am/is/are + verb-ing * Negative form
Subject + am/is/are + not + verb-ing * Interrogative form
Am/is/are + subject + verb-ing * Wh- question
What/Where…+am/is/are + subject + verb-ing?
Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hiện tại: now, right now,
at present, at the moment, at this time.
6. NEAR FUTURE TENSE (Thì tương lai gần) – Be going to
Be going to (sắp, sẽ, dự định) được dùng để diễn đạt một dự định, một kế hoạch, hay một sự việc sắp xảy ra trong tương lai. *Affirmative form
Subject + am/is/are + going to + verb-ing * Negative form
Subject + am/is/are + not + going to + verb-ing * Interrogative form
Am/is/are + subject + going to + verb-ing * Wh- question
What/Where…+am/is/are + subject + going to + verb-ing? Lưu ý:
Không dùng be going to với động từ go và come để diễn đạt dự định trong tương lai. Dùng thì hiện tại tiếp diễn.
Ex: I am going to the movies tonight. (I am going to go to the movies tonight)
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
7. IMPERATIVES (Mệnh lệnh cách) Verb (bare inf) + (object)
*Affirmative imperatives (Mệnh lệnh khẳng định) Ex: Open your book. Come in.
* Negative imperatives (Mệnh lệnh phủ định) Do not/Don’t verb + (object) Ex: Don’t open the door. Don’t run!
8. DEMONSTRATIVE PRONOUNS (Đại từ chỉ danh): this, that, these those
This/ these được dùng để giới thiệu người hay vật ở gần người nói. That/ those được dùng để giới thiệu
người hay vật ở xa người nói
This/ That is + (a / an) + noun (số ít) These/ Those are + noun (số nhiều) Ex: This is Nga.
These are my books. That is a pen. Those are my friends.
9. INDEFINITE ARTICLES (Mạo từ bất định): a, an
• A đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm (b, c, d, f, g, h, l, m, n…) hoặc âm phụ âm.
Ex: a pencil, a student, a house, a university, a one-way street.
• An đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc âm h câm.
Ex: an eraser, an orange, an apple, an umbrella, an ice cream, an hour 10. THERE IS/THERE ARE
There is + (a / an) + noun (số ít) These are + noun (số nhiều)
Ex: There is a lamp on the table. There are pens on the table.
11. DESCRIPTIVE ADJECTIVES (Tính từ mô tả)
Tính từ mô tả là các tính từ chỉ tính chất, trạng thái, màu sắc, kích thước,.. của người, vật, hoặc sự việc.
Tính từ mô tả có thể đứng sau hệ từ (be, seem, feel, look, sound, get, become… ) để bổ nghĩa cho chủ từ
hoặc đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ex: My school is big. It is a big school.
• Trật tự của các tính từ miêu tả đứng trước danh từ size age shape color origin material noun (kích thước) (tuổi tác) (hình dáng) (màu sắc) (xuất xứ) (chất liệu) (danh từ) a small old brown bag long straight black hair a big round wooden table new red Italian leather shoes
12. THE POSSESSIVE (Sở hữu cách)
Có 2 hình thức diễn đạt sự sở hữu của một danh từ.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
a. Dùng of cho cả người, con vật và đồ vật. Ex: the house of Mary
b. Dùng ‘s cho người và con vật (không dùng cho đồ vật); ‘s được đặt sau danh từ chỉ quyền sở hữu.
Ex: the house of Mary → Mary’s house
13. ADVERBS OF TIME (Trạng từ chỉ thời gian)
today, yesterday, tomorrow, now, recently, lately, soon, then, immediately, before, late, early,…
Trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở đầu hoặc cuối mệnh đề.
Ex: We have history today/ Today we have history.
14. PREPOSITIONS (Giới từ)
• Prepositions of time (giới từ chỉ thời gian)
– in (vào, trong) dùng trước năm, tháng, mùa, các buổi trong ngày (ngoại trừ at night): in 1980, in June,
in June 1980, in summer, in the morning
– on (vào) dùng trước thứ, ngày, ngày trong tháng: on Monday, on my birthday, on June 1st
– at (vào lúc) dùng trước giờ: at ten o’clock, at 11.45
– from… to (từ… đền) dùng để chỉ khoảng thời gian: from 7 to 9, from Monday to Friday
• Prepositions of position (giới tù chỉ vị trí)
– in (trong, ở trong) chỉ vị trí bên trong một diện tích: in the park, in Viet Nam, in HCM City, in a room/ a house
– on (trên, ờ trên) chỉ vị trí trên một bề mặt: on Le Loi Street, on the table, on the wall
– at (tại, ở) chỉ vị trí tại một điểm: at 43 Le Loi Street, at home/ school, at the bus stop
– near (gần); next to (cạnh bên, sát); in front of (phía trước, đằng trước); behind (phía sau, đằng sau); to
the left (of)/ to the right (of) (phía bên trái/phía bên phải); between (Ở giữa 2 người/ vật); among (ở
giữa nhiều người/ vật); opposite (đối diện, trước mặt) Lưu ý:
Dùng at trước địa chỉ; dùng on (người Anh dùng in) trước tên đường; dùng on trước số tầng (lầu);
dùng in trước tên nước, tên thành phố.
15. MODAL VERBS (Động từ tình thái): can, must, should
Động từ tình thái được chia giống nhau cho tất cả các ngôi. Động từ theo sau là động từ nguyên mẫu không to (bare infinitive).
• Can (có thể), dạng phủ định cannot hoặc can’t, được dùng để chỉ khả năng (người nào đó có khả năng
hay cơ hội làm điều gì đó hoặc điều gì đó có thể xảy ra) va chỉ sự cho phép.
Ex: I can speak English. You can park here.
• Must (phải), dạng phủ định must not hoặc mustn’t, được dùng để diễn đạt sự cần thiết, sự bắt buộc
hoặc một lời khuyên nhấn mạnh.
Ex: You must answer all the questions. I must go now.
Dạng phủ định must not (mustn’t) được dùng để nói không được phép làm điều gì đó.
Ex: You mustn’t turn right here.
Cars must not park in front of the entrance.
• Should (nên), dạng phủ định should not hoặc shouldn’t, được dùng để đề nghị hoặc khuyên ai làm
(hoặc không làm) điều gì.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh 6 – Giáo viên Mai Lan Hương đầy đủ đáp án

Lớp: Lớp 6
Môn: Tiếng Anh
Loại tài liệu: Chuyên đề
Loại file:
Số trang: 7 trang
Lượt tải xuống: 0 lượt tải

CÁCH MUA:

  • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837– NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD, LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

Thuộc bộ (mua theo bộ để tiết kiệm hơn):
  • Bài tập Tiếng anh 6 của giáo viên Mai Lan Hương bao gồm đầy đủ các bài giảng trong cả năm học 2022 – 2023. Tài liệu cung cấp thêm cho các em các bài tập để rèn luyện nâng cao kỹ năng cũng như giúp các em sắp thi học sinh giỏi các bài tập tham khảo để luyện tập.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(40 )

Trọng Bình

13/01/2023

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần

10/01/2023

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đã có 62 lượt mua tài liệu này.

Hotline hỗ trợ: 0842834585

Tài liệu liên quan

Bộ đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global success năm 2023 có đáp án

Bộ đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 có đáp án

Bộ đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 6 ilearn smart world năm 2023 có đáp án

Bài tập Tiếng anh 6 mới năm 2023 – Giáo viên Lưu Hoằng Trí đầy đủ đáp án

Bài tập Tiếng anh 6 mới năm 2023 – Giáo viên Mai Lan Hương đầy đủ đáp án

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh toàn diện lớp 6 – Giáo viên Linh Đan

Bài tập tiếng Anh lớp 6 thí điểm – Giáo viên Vũ Thị Phượng

Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 6 – Giáo viên Mai Lan Hương đầy đủ đáp án

Nội dung Text:

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)

Bạn đang xem bài viết: Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh 6 – Giáo viên Mai Lan Hương đầy đủ đáp án. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *