Từ vựng Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Từ vựng Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 7 học tốt Tiếng Anh lớp 7, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức và cuộc sống theo từng Unit mới nhất năm học 2022 – 2023. Trong đó, tài liệu từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 4 Music And Arts gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời bạn đọc tham khảo và download tài liệu để phục vụ tốt cho việc học tập.

Từ mới tiếng Anh 7 Global Success Unit 4

I. VOCABULARY Unit 4 lớp 7

ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

anthem

n

/ˈænθəm/

bài hát ca ngợi

academic

adj

/ækəˈdemɪk/

có tính học thuật

actress

n

/ˈæktrəs/

diễn viên nữ

art club

n

/ˈɑːt klʌb/

câu lạc bộ nghệ thuật

art gallery

n

/ˈɑːt ɡæləri/

bảo tàng nghệ thuật

artist

n

/ˈɑːtɪst/

nghệ sĩ

book fair

n

/bʊk feə(r)/

hội chợ sách

camera

n

/ˈkæmrə/

máy ảnh

compose

v

/kəmˈpəʊz/

soạn nhạc

composer

n

/kəmˈpəʊzə(r)/

nhà soạn nhạc

comedian

n

/kəˈmiːdiən/

nghệ sĩ hài kịch

concert hall

n

/ˈkɒnsət hɔːl/

phòng hòa nhạc

core subject

n

/kɔː(r) ˈsʌbdʒɪkt/

môn học chính

country music

n

/ˈkʌntri ˈmjuːzɪk/

nhạc đồng quê

compulsory

adj

/kəmˈpʌlsəri/

bắt buộc

curriculum

n

/kəˈrɪkjələm/

chương trình giảng dạy

classical music

n

/ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk/

nhạc cổ điển

crayon

n

/ˈkreɪən/

bút chì màu

cello

n

/ˈtʃeləʊ/

đàn xen-lô

dedicate

v

/ˈdedɪkeɪt/

cống hiến

drum

n

/drʌm/

trống

exhibition

n

/eksɪˈbɪʃn/

cuộc triển lãm

emotional

adj

/ɪˈməʊʃənl/

có cảm xúc

folk music

n

/fəʊk ˈmjuːzɪk/

nhạc dân ca

in person

idiom

/ɪn ˈpərsn/

đích thân, trực tiếp

landscape

n

/ˈlændskeɪp/

/ˈlændskeɪp/

live

n

/laɪv/

sống

melodic

adj

/məˈlɒdɪk/

du dương

modern music

n

/ˈmɒdn ˈmjuːzɪk/

nhạc hiện đại

microphone

n

/ˈmaɪkrəfəʊn/

micro

musical instrument

n

/ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/

nhạc cụ

musician

n

/mjuˈzɪʃn/

nghệ sĩ âm nhạc

non-essential

adj

/nɒn ɪˈsenʃl/

không cần thiết

Opera

n

/ˈɒprə/

nhạc ô pê ra

originate

v

/əˈrɪdʒɪneɪt/

bắt nguồn, gốc ở

painter

n

/ˈpeɪntə(r)/

họa sĩ

paintbrush

n

/ˈpeɪntbrʌʃ/

cây cọ vẽ

performance

n

/pəˈfɔːməns/

màn trình diễn

perform

v

/pəˈfɔːm/

thực hiện

portrait

n

/ˈpɔːrtreɪt/

bức chân dung

poet

n

/ˈpəʊɪt/

nhà thơ

poem

n

/ˈpəʊɪm/

bài thơ

photography

n

/fəˈtɒɡrəfi/

nghề nhiếp ảnh

puppet theater

n

/ˈpʌpɪt ˈθɪətə(r)/

nhà hát múa rối

puppeteer

n

/pʌpɪˈtɪə(r)/

nghệ sĩ rối

saxophone

n

/ˈsæksəfəʊn/

kèn sắc xô phôn

sculpture

n

/ˈskʌlptʃər/

nghệ thuật điêu khắc

street painting

n

/striːt /ˈpeɪntɪŋ//

vẽ tranh đường phố

songwriter

n

/ˈsɒŋraɪtə(r)/

nhạc sỹ, người sáng tác bài hát

take photos

v

/teɪk /ˈfəʊtəʊz/

Chụp ảnh

rural

adj

/ˈrʊərəl/

thuộc vùng quê

vacation

n

/vəˈkeɪʃn/

kì nghỉ

water puppetry

n

/ˈwɔːtə(r) ˈpʌpɪtri/

môn rối nước

II. Bài tập kiểm tra từ vựng Unit 4

Fill in the blank with a suitable word in the box.

however

made

best

was

much

leaving

wrote

lived

in

the

One of the first novels in the history of literature (1) ___________ written in England in 1719. It was Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Daniel Defoe was born (2) ___________ London in the family of a rich man. When Daniel was a schoolboy, be began to write stories. After (3)___________school, he worked in his father’s shop and (4)___________articles for newspapers. Defoe visited many countries and met many people. That helped him (5) ___________in his writings.

In 1719, when Defoe was sixty years old, he wrote the novel Robinson Crusoe which (6)___________him famous. Defoe used in his book a true story about a sailor who (7)___________on an island for four years. Robinson Crusoe in Defoes novel lived on an island for twenty-eight years. People liked (8) ___________novel in England and in many other countries, Daniel Defoe wrote other books. (9)___________, his novel Robison Crusoe was the (10) ___________ famous. Defoe was not a rich man when he died in 1731.

1. was

2. in

3. leaving

4. wrote

5. much

6. made

7. lived

8. the

9. However

10. most

Put the words in brackets into the correct forms to complete the sentences

1. The …………… in this film are very famous. (character)

2. The government is trying to …………… spending. (control)

3. The photographs will be on …………… until the end of the month. (exhibit)

4. The gardens have recently been restored to their …………… glory. (originate)

5. This was a very impressive …………… by the young player. (perform)

1. The ……characters……… in this film are very famous. (character)

2. The government is trying to ……control……… spending. (control)

3. The photographs will be on ……exhibition……… until the end of the month. (exhibit)

4. The gardens have recently been restored to their ……original……… glory. (originate)

5. This was a very impressive ……performance……… by the young player. (perform)

III. Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Online

Làm ngay: Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Music and Arts Online

Trên đây là toàn bộ từ vựng Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 7 mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu “Học đi đôi với hành”, VnDoc đã đăng tải tài liệu Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 năm học 2022 – 2023. Chúc các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bạn đang xem bài viết: Từ vựng Unit 4 lớp 7 Music And Arts. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *