Unit 9: Project (Phần 1-3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 8 Mới)

Tiếng Anh 8 – Unit 9 Natural disasters – Getting started – Cô Giang Ly (HAY NHẤT)
Tiếng Anh 8 – Unit 9 Natural disasters – Getting started – Cô Giang Ly (HAY NHẤT)

Mục lục

  • 1. These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture.
  • 2. Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team.
  • 3. Share your plan with other groups. Vote for the best plan. (Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất.)

1. These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture.

(Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.)

tieng-anh-lop-8-moi.unit-9.Project.1. These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture

Hướng dẫn giải:

1. providing food, medical aid supplies. (cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế)

2. clearing up debris (dọn dẹp mảnh vụn)

3. freeing trapped people (cứu người bị kẹt)

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster (lập chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa)

5. repairing houses/ buildings (sửa chữa nhà cửa / tòa nhà)

6. evacuating the village /town… to a safe place. (sơ tán đến nơi an toàn)

2. Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team.

(Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Hướng dẫn giải:

Organize a school fundraiser

Talk with your teacher or school administrators about starting school-based activities to raise money or supplies.

Organize a community event

Talk to your local community center (like the YMCA) about organizing a walk, run, bake sale, or other activity to raise money.

Donate clothes, food, or other items

Check with your local community center to find out whether you can drop off donations or if there’s another way you can contribute. (Again, it’s a good idea to check with the organizations listed above to be sure they need the things you plan to send.)

Tạm dịch:

Tổ chức gây quỹ trường

Nói chuyện với giáo viên hoặc quản trị viên của trường về việc bắt đầu các hoạt động tại trường để quyên tiền hoặc đồ dùng.

Tổ chức một sự kiện cộng đồng

Nói chuyện với cộng đồng địa phương (như YMCA) về việc tổ chức đi bộ, chạy, bán bánh hoặc hoạt động khác để quyên tiền.

Quyên góp quần áo, thực phẩm hoặc các mặt hàng khác

Kiểm tra với trung tâm cộng đồng địa phương để tìm hiểu xem bạn có thể bỏ quyên góp hay không nếu bạn có thể đóng góp theo cách khác. (Một lần nữa, nên kiểm tra với các tổ chức được liệt kê ở trên để chắc chắn rằng họ cần những thứ bạn dự định gửi.)

Xem thêm các bài giải khác của Unit 9 Lớp 8: Natural Disasters

Bạn đang xem bài viết: Unit 9: Project (Phần 1-3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 8 Mới). Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *